Skip to content

De Rode Ridder 1: Vrykolakas Multi-cache

This cache has been archived.

SatelliteSuzy: Gezien er geen response is op de log waar aan de CO gevraagd werd om deze geocache na te zien, wordt deze geocache gearchiveerd. Tot 30 dagen na deze archivering kan u me contacteren om deze toch nog uit het archief te halen, maar de saturatie wordt dan vooraf eerst opnieuw nagegaan. Na 30 dagen is de archivering onherroepelijk. Er kan uiteraard steeds een nieuwe listing worden ingediend.

Met vriendelijke groeten

Satellite Suzy
Community Volunteer Reviewer Vlaanderen

More
Hidden : 07/29/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

(English version below)

Als je deze cache de moeite vond, ben je misschien ook geïnteresseerd in De Rode Ridder 2: Het Veenspook of De Rode Ridder 3: De Moloch.
If you liked this cache, you might also be interested in De Rode Ridder 2: Het Veenspook or De Rode Ridder 3: De Moloch.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Trein tot Leuven of Heverlee station, Bus lijn 1 (Heverlee Boskant - Leuven Station), wp1 is aan halte "Heverlee Prosperdreef"
-----------------
Public transport: Train to Leuven or Heverlee station, Bus line 1 (Heverlee Boskant - Leuven Station), wp1 is at busstop "Heverlee Prosperdreef"De eerste stappen van Johan "de Rode Ridder" in Geocache land, bewandelen een tocht van een 5-tal km in vogelvlucht, waarschijnlijk goed voor enkele (of meerdere) uren cache avontuur. Om in zijn opdracht te kunnen slagen moet de dappere ridder beschikken over vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en natuurlijk een flinke portie heldenmoed. Bovendien moet zijn wapenuitrusting naast het gebruikelijke magische positioneringsinstrument van Merlijn (lees GPS) ook voorzien zijn van een fakkel (lees zaklamp). Vanzelfsprekend beschikt een goede ridder ook over een uitstekend zesde zintuig dat hem waarschuwt als potentiële struikrovers (lees "muggles") al zijn bewegingen gade slaan, en hij legt dan ook de nodige voorzichtigheid aan de dag.

Alvorens je ten strijde kan trekken eerst nog wat woordenschat:
gegraveerde boodschap = alu plaatje
geheime koker = microcache

Verder is het ook goed om te weten dat voor de allerkleinste schildknaapjes onder ons de tocht misschien af en toe wat griezelig is. Bovendien moet je hier en daar opletten dat je niet in het water terecht komt als je een harnas aan hebt (lees: als je niet kunt zwemmen), hoewel het terrein absoluut niet moeilijk toegankelijk is en de tocht zeker geen waaghalzerij van de dolende ridder vergt.

Ga nu op pad, ridder, en onthoud de beste tip die we je kunnen meegeven: probeer de gedecrypteerde hints niet te lezen tot op het moment dat je zo hevig in de strijd verwikkeld bent, dat je geen uitweg meer ziet. Hoe minder hints Johan tijdens zijn tocht zal lezen, hoe langer het avontuur hem zal bijblijven.
Groot zal onze bewondering zijn voor zij die de schat zonder hulp weten te vinden !
Diep zal ons respect zijn voor zij die hierin zelfs slagen bij schemering en invallende duisternis !

Parkeer je strijdwagen ergens aan wp 1: N 50 51.294, E 004 41.252

Wp 1:
Zoek op een niet-levend object bij de draaipoort naar een gegraveerde boodschap waar de coördinaten van wp 2 opstaan. Je dient nu niet naar een geheime koker te zoeken !

Wp 2:
Hoog, droog en licht.
Zoek naar een gegraveerde boodschap met de coördinaten van wp 3.

Wp 3:
Pas op, Johan, dat je hier niet vergiftigd wordt, en zoek naar een gegraveerde boodschap met de coördinaten van wp 4.

Wp 4:
Zoek hier naar een gegraveerde boodschap met de coördinaten van wp 5.

Wp 5:
Gedraag u hier als een waardige ridder en ga niet als een woesteling te keer. Zoek zonder geweld naar een geheime koker met de coördinaten van wp 6.

Wp 6: Wees discreet, aanschouw met bewondering en zoek het benodigde aan de voet van een dikke plataan met GC-tag, waarbij je ook de waarde van A zult vinden.
Vergeet niet de waarde van A te noteren ! A =…………….

Wp 7:
Dood of levend ? Zoek hier naar een geheime koker met de coördinaten van wp 8.

Wp 8:
Zoek hier naar een geheime koker met de coördinaten van wp 9.
Opgelet: alles terugleggen precies zoals je het gevonden hebt, of de vloek van Vrykolakas zal u treffen!!!.

Wp 9:

Heb je de mysterieuze figuur bij, dappere ridder ?
Zoek ter plaatse naar een gegraveerde boodschap met de coördinaten van wp 10, waarbij je ook de waarde van B zult vinden.
Vergeet niet de waarde van B te noteren ! B =…………….

Wp 10:
Zoek hier naar twee gegraveerde boodschappen met de N en E coördinaten van wp 11. De coördinaten die je gevonden hebt aan wp 9 geven de plaats aan van de gegraveerde boodschap met de N coördinaat op wp 10. Als je deze gevonden hebt, bevindt de andere zich ongeveer 10-15 m Zuid-Westwaarts van je.

Wp 11:
Zoek hier naar een gegraveerde boodschap met de coördinaten van wp 12.

Wp 12:
"Je hebt me gered ridder, hetgeen je zoekt is 'die' kant uit."
"Ridders zijn er om mensen zoals jij te redden, waar kom je vandaan?"
“Ooit heb ik het kasteel bewoond. Bij mijn geboorte, in het jaar MCLV, dacht iedereen dat het een grap was. Echter, in het jaar MCXI was een Italiaanse prins met mij een bruidschat rijker.”

Bepaal met de gevonden gegevens (ook de eerder gevonden A en B) de locatie van de geheime koker op wp 13:
Kijk goed uit de doppen van uw harnas!!
N 5M.AIV
E 4L.CB6

Wp 13:
Zoek hier naar een geheime koker met de coördinaten van de schat.

Wp 14:
De schat !!!

------------------------------------------------------------------------------------

English version - Don’t forget to print the pictures of wp 6 and wp 9 of the dutch version !

Comic book page:
An unreliable-looking captain offers you 10 gold coins if you would join him in his search for a fabulous treasure, somewhere in the environment of an old castle. However, a local innkeeper warns him that he better shouldn’t go to the ruin because an evil ghost is residing there. He continues by telling that the only person who knows more about it is the vagabond ‘Ozias’. The captain finds the story of the ghost ridiculous and he cynically replies that his warriors will certainly catch the ghost if he shows up anyway (“hahahahahah!”).
A little bit later Ozias speaks to the warriors at the ruin. He asks them to listen carefully if they want to save their lives …
After another couple of moments, two warriors are inside the ruin. They discover a strange silver cross at the wall and are convinced that they’ve found the hiding place of the treasure …

The first geocaching adventure of Johan, the Red Knight, is a tour of approximately 5 km which probably will take a couple of (or several) hours to complete. To be able to succeed in his mission, the brave knight has to be inventive, persistent and courageous. Furthermore, besides the usual magic positioning tool (read GPS) his weaponry must also contain a torch (read pocket flashlight). Evidently, a good knight possesses an excellent sixth sense which warns him if potential robbers (read "muggles") are observing all of his movements, and therefore he is very careful during his journey.

Before you go to the battlefield, here is some additional vocabulary:
engraved message = alu tag
secret tube = microcache

Furthermore, it’s best to realise that this expedition might be a little bit frightening for very young shield-bearers. Moreover, you better be careful not to fall into the water if you are armoured (read: if you can’t swim), although it is not a difficult terrain and the journey certainly doesn’t demand daredevilry.

On your way now, knight, and keep in mind that the best advise we can give you is: don’t try to read the decrypted hints unless you are so heavily involved in the battle that you really don’t see a way out of it anymore. The less hints Johan uses, the better he will remember the adventure afterwards.
We will have a great admiration for those who find the treasure without any help and we’ll have even a deeper respect for those who succeed in semidarkness !

Park your chariot in the environment of wp 1: N 50 51.294, E 004 41.252

Wp 1:
Search at the gate barrier for a non-living object carrying an engraved message with the coordinates of wp 2. You don’t have to search for a secret tube now !

Wp 2:
High, dry and light.
Search for an engraved message with the coordinates of wp 3.

Wp 3:
Watch out, Johan, not to get poisoned, and search for an engraved message with the coordinates of wp 4.

Wp 4:
Search here for an engraved message with the coordinates of wp 5.

Wp 5:
Be a noble knight here and do not act like a brute, but search with open eyes for a secret tube with the coordinates of wp 6.

Wp 6:
Observe with admiration and find what you're looking for at the foot of a large plane tree with GC-tag. You will also find the value of A.
Don’t forget to write down the value of A ! A =…………….

Wp 7:
Dead or alive? Search here for a secret tube with the coordinates of wp 8.

Wp 8:
Search here for a secret tube with the coordinates of wp 9.

Wp 9:
Do you have the mysterious picture of the dutch version with you, knight ?
Search here for an engraved message with the coordinates of wp 10. You will also find the value of B.
Don’t forget to write down the value of B ! B =…………….

Wp 10:
Search here for two engraved messages with the N and E coordinates of wp 11. The coordinates that you’ve found at wp 9 localise the engraved message with the N coordinate at wp 10. If you’ve found this, the other is approximately 10-15 m in South-West direction.

Wp 11:
Search here for an engraved message with the coordinates of wp 12.

Wp 12:
"You have saved me, knight, where you are looking for is out there in 'that' direction"
"It's a knight's duty to save people like you. Where are you from?"
“I used to live in the castle. At my birth, in the year MCLV, everybody thought it was a joke. Nevertheless, in the year MCXI an Italian prince became a dowry richer with me”

Determine with the obtained data (use also the earlier obtained values of A and B) the location of the secret tube at wp 13:
Look carefully!!
N 5M.AIV
E 4L.CB6

Wp 13:
Search here for a secret tube with the coordinates of the treasure.

Wp 14:
The treasure !!!

Additional Hints (Decrypt)

[wp5] Zvffpuvra yntre qna wr irezbrqg. Gre cynngfr? Ibry baqre qr qrhe. [wp6] Xvfg tribaqra? Mbrx ah hj vafcvengvr va urg yvgrenver zrrfgrejrex [wp7] Nna qr ibrg ina rra qvxxr orhx [wp8] Baqre fgrra nna ibrg ina qvxxr obbz. Xbxre tribaqra? -> orxvwx nnaqnpugvt urg fgevcsentzrag. Cnf bc, npugre wr, qr zhhe! [wp9] Cynggrtebaq [wp10] A-pböeqvanng: Zvffpuvra ubtre qna wr irezbrqg, ibyt urg TP-cynngwr. R-pböeqvanng: iynxovw ireibezqr qra [wp11] Ohvgraxnag irfgvatzhhe, iny nna gui 3qr fgrhaorre! [wp12] Ebzrvafr pvwsref vf vrgf ibbe zbaavxra, avrg ibbe evqqref! [wp13] Va rra ubygr ina rra orhx baqre rra xyrvar mvwgnx [Cache] Nna qr ibrg ina rra orex zrg TP-gnt bc 1,5 z ubbtgr ------- [wp5] Znlor ybjre guna lbh guvax. Ng gur cynpr? Ernpu orybj gur qbbe. [wp6] Sbhaq gur obk? Trg abj lbhe vafcvengvba sebz gur yvgrenel znfgrecvrpr vafvqr [wp7] Ng gur sbbg bs n ynetr orrpu gerr [wp8] Orybj fgbar ng sbbg bs ovt gerr. Sbhaq gur frperg ghor? Ybbx ng pbzvp... jngpu bhg, oruvaq lbh, jnyy! [wp9] Znc [wp10] A-pbbeqvangr: znlor uvture guna lbh guvax, sbyybj gur TP-gnt. R-pbbeqvangr: arneol n qrsbezrq cvar gerr [wp11] Bhgfvqr enzcneg, nggnpx 3eq ohggerff! [wp12] Zbaxf cynl jvgu ebzna qvtvgf, xavtugf qba’g! [wp13] Va n avpur bs n orrpu gerr haqre n yvggyr fvqr-oenapu [Cache] Ng gur sbbg bs n ovepu gerr jvgu TP-gnt ng 1.5 z urvtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)