Skip to content

Holgers Idé Multi-Cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland.<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
Hidden : 02/15/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dannebrog

Go down for english version, please!

Holger Tornøe - FDFs stiftere

125 år - 1881-2006

Holger Tornøe var omkring 20 år da han fik ideen til FDF. Han blev født 15. februar 1881 på Frederiksberg hvor han boede sammen med sine forældre og en søster på Monradsvej. Hans far var kunstmaler lige som hans moder, faderen hed Wenzel Tornøe.

De første møder i FDF blev afholdt, da Holger Tornøe i 1902 indbød folk fra den lokale menighed og KFUM til et orienterende møde om sin ide med FDF. Holger Tornøe gik i Schneekloth latin- og realskole, hvor han som 16 årig tog eksamen og begyndte så på en uddannelsen som arkitekt.

Han startede i en studiekreds om missionsarbejde, hvor to af hans gode venner også var med, bl.a. Ludvig Valentiner, som senere blev hans medarbejder i FDF. Det gode samvær i studiekredsen inspirerede Tornøe meget, og en dag gik han til sin præst i Sct Lukas kirke, Holger Ostenfeldt (senere biskop over Sjælland og senere den første biskop over København) for at bede om hans råd og hjælp til at blive missionær.

Ostenfeldt gav ham det råd at han skulle prøve kræfter i en søndagsskoleklasse i sit sogn, Sct Lukas sogn og at gennemføre sin uddannelse til arkitekt.

Arbejdet i søndagsskoleklassen gav Tornøe problemer. De store drenge kunne ikke sidde stille og lytte til forkyndelsen, men ville meget hellere spille fodbold uden for huset, hvor møderne i søndagsskolen blev holdt. Det gav Tornøe den ide at gøre noget mere aktivt for drengene, og han inviterede dem hjem og viste dem blandt andet sin samling af udstoppede fugle og krybdyr i sprit og foreslog dem at tage med på tur i Søndermarken den følgende lørdag. Det var noget drengene kunne lide, og mange af disse drenge blev da også de første medlemmer i den forening, som Tornøe nu havde i tankerne.

I 1901, da Tornøe var 20 år, tog hans far ham med på en rejse til Italien. Her i Rom så han et stort antal drenge, der i et anlæg legede og spillede bold. Senere marcherede de hen til en kirke.
Det gav ham inspiration, og han begyndte at sætte sine ideer på skrift, i et kollegiehæfte. Hjemme igen på Frederiksberg renskrev han sine ideer, og i dag findes dettte hæfte på Rigsarkivet i København. Det er det man nok vil kalde FDFs dåbsattest, hæftet kan også ses i kopi på Den historiske Samling på Sletten og på FDF-museet i Randers.

Ludvig Valentiner blev også født i 1881. Hans far var direktør Julius Valentiner, Valentiner var en af seks brødre. Efter sin studentereksamen begyndte Ludvig Valentiner på det teologiske studie og deltog som led i sin uddannelse også i søndagsskolearbejdet. Og han var medlem af Akademisk Skyttekorps.

Ludvig Valentiner var ungdomsven med Holger Tornøe, de havde gået i skole sammen, de var også konfirmeret sammen, så Tornøe fandt det helt naturligt at henvende sig til Valentiner for at bede om hjælp med opstarten af FDF. Valentiner blev den første kredsfører og senere præst ved Frederiksberg kirke. Senere kom han til Odder, hvor han startede en ny FDF kreds.

Ludvig Valentiner var også i mange år FDFs formand, og han vandt sig mange, mange venner i FDF. Det siges at han hvert år skrev over 1000 fødselsdagskort til FDFere, som han havde mødt rundt omkring på sine ture i landet.

FDF betyder i dag Frivillig Drenge og pige Forbund, men oprindeligt stod det for Frivillig Drengeforbund Frederiksberg.

Holger Tornø døde i 1967, 86 år gammel. Så man må sige at han så sin idé, slå an og bare vokse og vokse.

FDF startede her på Frederiksberg i 1902 og havde derfor 100 års fødselsdag i 2002, men der skulle altså gå 3 år efter fødselsdagen, før Frederiksberg Kommune fik sig taget sammen til at hædre "Holgers Idé", hans storslåede indsats med at starte FDF, ved at opkalde denne lille passage med hans navn, nemlig Holger Tornøes Passagen.
Der hvor passagen ender er der til højre en lille plads, en lille lund af træer, den burde med rette hedde Ludvig Valentiners Lund.

Klik for at se det i stort - Click to enlage
Holger Tornøe, december 1917
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Ungdommens Dag, Aarhus Stadion 09. maj 1929
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Frederiksberg Slots Eksecerhal
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Lurblæsere i Aarhus 1945

Om Cachen:

Er en meget, meget lille plastikæske med en magnet på, indeholdene en meget, meget lille logbog - Så Husk blyant!

Tab den nu ikke!

Du skal finde tre tal:

N 55° 40.940 E 012° 32.146

Koordinaterne bringer dig til den kirke som Holger Tornøe var tilknyttet.

  • Over en af kirkens døre finder du et relief af "Den Sidste Nadver" hvor mange er der til bords? (lige)
Læg mærke til at man kan se fødderne under bordet, der er under 10 billeder med "Den Sidste Nadver" hvor man kan se fødderne!
  • Hvor mange fødder er der? (ulig)

N 55° 41.064 E 012° 31.993

De nye kordinater bringer dig til Helgesvej 22A, inde i gården gennem porten med glasskabet ligger det missionshus hvor Søndagsskolen som Holger Tornøe var leder i og hvor han fik ideen til FDF, holdt til.

Kig lige ind gennem porten og se det typiske misionshus som man normalt kun finder ude på landet.

  • Hvor mange kors er der over døren til missionshuset? (ulig)

Når du har løst disse opgaver har du 3 tal.

Cifferne i tallene du finder skal sorteres i stigene rækkefølge, f.eks.:
Hvis tallene er 16, 8 og 6 stilles tallene således op:
1668 så fuldendes rækken således med de tal der mangler 16680234579 nu er:
a=1, b=6, c=6, d=8, e=0, f=2, g=3, h=4, i=5, j=7 og k=9
Dette var bare et eksempel.

Nu skal du bruge de tal du har fundet:

Du skal nu finde værdierne for bogstaverne a til ?, efter ovenstående princip.

Cachen ligger så på:

N 55°4f.kgk - E 012°3c.lel

Union Jack
Holger Tornøe - the founder of FDF

125 year anniversary - 1881-2006

Holger Tornøe was about 20 years old when he got the idea for the FDF. FDF is the parallel to the Boys Brigade in the UK. He was born the 15.th of February 1881 on Frederiksberg where he lived together with his parents and a sister at Monradsvej. His father was an art-painter like his mother. His fathers name was Wenzel Tornøe.

The first meetings in FDF was held when Holger Tornøe in 1902 invited people from the local congregation and KFUM (eng: YMCA) for an explanatory meeting about his ideas for FDF. Holger Tornøe was a student of Schneekloth latin- and realskole, where he took his exams at the age of 16. After that, he began to study to bean architect.

He started in a study group about missionary work, where two of his good friends also were involved, these were Ludvig Valentiner, which later became his associate in FDF. The good spirit in this study group inspired Tornøe a lot, and one day he went to his priest in the Sct. Lucas church, Holger Ostenfeldt (the later bishop of Seeland, and later again the first bishop of Copenhagen.) to ask for advice and the help to become a missionaire.

Ostenfeldt gave him the advice, to start in Sunday classes in his own parish, Sct. Lukas parish and finish his education as an architect.

The work at the Sunday classes gave some problems to Tornøe. The grown- up boys could not sit calmly and listen to the words of God, but wanted to play football outside the house where the meetings were held. This gave Tornøe the idea of some more action for the boys and he invited them home and showed them his collection of stuffed birds and preserved reptiles. And suggested that they should go for a walk in the nearby park, Søndermarken, on the following Saturday. This was something the boys would like.

I n 1901, when Tornøe was 20 years, his father took him on a journey to Italy. In Rome he saw a big number of boys playing football and playing in a big park. Later they marched to a local church. This gave him the inspiration, and he began to put his ideas in writing, in a notebook. Home again at Frederiksberg he rewrote his ideas, and these first notes can be found in the Danish National Archives in Copenhagen (Rigsarkivet). This is what you would call the birth certificate of FDF. A copy of these notes can be seen at the historical collection at "Sletten" and at the FDF museum in Randers.

Ludvig Valentiner was a friend of Holger Tornøe from the time when they went to primary school together. They also took the confirmation together, so Tornøe found it naturally to ask Valentiner for help with the start of the FDF. Valentiner was the first "kredsfører" / Manager and later a priest at the church of Frederiksberg. Later he was employed at Odder, where he started a new group of FDF.

Ludvig Valentiner was also for many years the chairman of FDF and he had many friends in FDF. It is told, that he every year wrote over 1000 birthday cards to members of FDF, as he knew them from his journeys all over the country.

FDF means Frivillig Drenge og pige Forbund (voluntary Boys association). But originally it was an abbriviation for Frivillig Drengeforbund Frederiksberg. Where the last word was the name of this city: Frederiksberg.

Holger died in 1967, 86 years old. You can say that he saw an idea, gave birth to it, and saw it grew.

FDF started here on Frederiksberg in 1902 and had 100 years birthday in 2002. But it was about to go more than 3 years before Frederiksberg Kommune (the borough) found a suitable way of celebrating the idea of Holger "Holgers Idé", his magnificent idea of starting FDF, by calling this little passage with his name, which is the passage of Holger Tornøes.
Where the passage ends is a little square, some trees, it should rightly bee called Ludvig Valentiners Lund (the grove of Ludvig Valentiner).

Klik for at se det i stort - Click to enlage
Holger Tornøe, december 1917
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Ungdommens Dag, Aarhus Stadion 09. maj 1929
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Frederiksberg Slots Eksecerhal
Klik for at se det i stort - Click to enlage
Lurblæsere i Aarhus 1945

About the Cache:

It is a very, very small plastic box with a magnet on it, with a very, very little logbook in it. - So remember a pencil!

You are going to find three numbers:

N 55° 40.940 E 012° 32.146

The coordinates brings you to that church to which Holger Tornøe was attached.

  • Over one of the doors of the church, you willl find a relief of the last communion "Den Sidste Nadver". How many are seated? (even)
Notice that you can see their feet under the table. The existence of pictures of the big last communion "Den Sidste Nadver" where the feet can be seen, is below 10!
  • How many feet can b seen ? (uneven)

At: N 55° 41.064 E 012° 31.993

These new coordinates bring you to Helgesvej 22A, inside the yard, through the gates with the glass cupboard is a little missionary house where the Sunday school where Holger Tornøe was principal, an got the idea for FDF, was situated.

Look in through the gates and see this typical Missionary house, otherwise only seen in the country side.

  • How many crosses is above the door to the missionary house ? (uneven)

When you have solved these puzzles, you have three numbers:

You have to sort the digits you have found in ascending order. E.g.:
If the numbers are 16, 8 and 6 put the numbers like this: 1668 and complete the row of digits with the missing digits 16680234579 now you can assign letters:
a=1, b=6, c=6, d=8, e=0, f=2, g=3, h=4, i=5, j=7 og k=9
This was just an example.

The cache is now located on:

N 55°4f.kgk - E 012°3c.lel

Additional Hints (Decrypt)

[DK] Snn zrgre sen oltavat - zntargvfx [ENG] Srj zrgref sebz gur ohvyqvat - zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)