Skip to content

PraGeo - Jewish cache D1/T1 Mystery Cache

Hidden : 03/23/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:



👻👻PraGeo - Jewish cache D1/T1

Pozor pozor, toto je velmi těžká mysterka, keš se nachází na výchozích souřadnicích a pokud se na výchozích souřadnicích nepodíváte do hintu, přičtěte si 4 hvězdy k obtížnosti

CZ - Nejstarší fungující synagoga na světě

Keška na místě turisty hojně navštěvovaném v srdci židovského města. Staronová synagoga v Praze je jedna z nejstarších synagog v Evropě a protože se v ní bohoslužby slouží nepřetržitě od konce 13.století, jde tedy o nejstarší fungující synagogou na světě. Zároveň je také nejstarší dochovanou stavbou Josefova.

Vznikla někdy ve druhé polovině třináctého století (cca 1270), ještě na původních náplavkách Starého města pražského (v průběhu 13. století došlo ke zvýšení úrovně Starého města o 1–3 m jako součást protipovodňového opatření). Dříve se zvala Novou, protože v dnešní ulici Dušní existovala Stará synagoga. Později byla vystavěna synagoga nazvaná Nová škola a tak vznikl název Staronová synagoga. V historických materiálech se setkáváme též s názvem Velká škola. Synagoga se postupně stává centrem Židovského města. V jejím okolí vzniká volné prostranství, které je využíváno jako tržiště, či sem lidé chodí prát prádlo. Tento prostor plní též funkci protipožární, protože pokud hoří okolní domy, plameny nemohou přeskočit na synagogu.


Otevírací doba-
Neděle až čtvrtekLéto 9:00-18:00 Zima – 9:30-17:00
Pátek– synagoga se uzavírá hodinu před začátkem šabatu
Soboty - zavřeno

Legenda o Golemovi

Stvořitelem hliněného obra byl židovský rabín Rabbi Löw, který ovládal magii a kabalu. Ten nejdříve pomocí tajemných rituálů golema oživil a v roce 1593 mu život vzal vyjmutím šému z pod jazyka, který této umělé bytosti dodával život. Později byl mrtvý golem ukryt na půdě Staronové synagogy. Toho roku měl také rabín zakázat vstup na půdu této církevní budovy. V průběhu golema marně hledalo několik odvážlivců. V roce 1920 se na půdu Staronové synagogy vydal novinář Egon Erwin Kisch, jeho nástupcem byl v 80. letech 20. století český badatel a spisovatel Ivan Mackerle. Nenašel ho nikdo z nich, na půdě se našly pouze hromady sutě a hlíny, která se zde po staletí vytvořila. Zajímavostí je, že v pražské Staronové synagoze se jako v jediné na světě zpívá 92. žalm dvakrát. Má to být vzpomínkou na okamžik, kdy rabbi Löw musel běžet goléma zastavit, když nezvladatelně pustošil město. I v současné době pražská židovská obec nepovoluje vstup na půdu. V minulosti sem nepustili ani některé z celebrit své doby.

Podle Ivana Mackerleho mohl být vzorem golema nemocný člověk mohutné postavy - zřejmě blázen. Tomu prý rabín mohl dávat uklidňující rostlinný lék, který se v lidovém vyprávění změnil na šém. Pokud šílenec lék nedostal, začal řádit. Pojďme si golema připomenout ve videu z filmu Pekařův císařODKAZ

Socha Mojžíše

Bronzový starozákonní prorok, pokrytý zelenou měděnkou, stojí v malém parčíku před Staronovou synagógou v Pařížské ulici. Dílo sochaře Františka Bílka z roku 1905 představuje klečícího Mojžíše v nadživotní velikosti, který zapisuje na svitek papíru jméno Adama. Proroka srazila na kolena tíha odpovědnosti za svůj lid. Sochu Mojžíše, jejíž malou bronzovou verzi si můžete prohlédnout v Bílkově vile na Praze 6, nechalo v roce 1936 odlít z bronzu Ministerstvo školství a umístilo ji před synagogu. Socha byla odstraněna a roztavena nacisty v roce 1940. Vdova po Františku Bílkovi však naštěstí vlastnila sádrový model, podle kterého byla socha v roce 1946 znovu odlita a umístěna na své místo. Dílo mělo být součástí monumentálního sochařského díla s názvem Cesta, což měl být soubor 38 soch a měla zachytit "epopej lidstva". Bohužel se ale nenašel mecenáš, který by to zafinancoval.

Attention Attention, this is a very difficult mystery, the cache is placed on the original coordinates, if you don't look at this place into cache hint, add a 4 stars for the difficulty

EN - The oldest functioning synagogue in the world

A cache is hidden at a very touristic-favourite place in the heart of the Jewish town. The nearest monument of the town is the oldest preserved synagogue in Central Europe - Old-New Synagogue completed in 1270 in gothic style, it was one of Prague's first gothic buildings
It has been the main synagogue of the Prague Jewish community for more than 700 years. Built in the last third of the thirteenth century by stone-masons from the royal workshop who were working on the nearby Convent of St. Agnes, it is testimony to the important status of the then Jewish community of Prague. Originally called the New or Great Shul, it was not until the establishment of other synagogues in the late 16th century that it came to be known as the Old-New (Altneuschul). Legend has it, however, that its foundation stones were brought by angels from the destroyed Temple of Jerusalem “on condition” (Heb. Al-ten) of their return upon restoration of the Temple.

According to one legend, the ancestors of Prague's Jews built the Old-New Synagogue two thousand years ago, after the destruction of the Second Temple in Jerusalem. Angels brought the stone blocks from the temple in Jerusalem to Prague and used them to build a beautiful house of prayer. When the Messiah comes to collect the children of Israel, the angels will bring the stone blocks back to Jerusalem to build the new Third Temple.
According to another legend, the synagogue was protected against fire in the ghetto by the wings of angels transformed into doves, which is why it has remained miraculously intact to this day.
Another legend has it that the attic of the synagogue is home to the remains of the Golem, the artificial creature made of clay that was animated by Rabbi Loew in order to protect the Prague community.


Opening Hours:
Sunday - ThursdayHigh season 9:00-18:00 Low season 9:30-17:00
Friday -Open till one hour before Shabbat
Saturdays -closed

Rabbi Loew and the golem

Rabbi Loew (1512 – 1609) was a rabbi and scholar who according to a legend possessed magical powers. It is said he created a figure made of clay, the Golem, a brought it to life by placing a magic stone table in its mouth. The Golem was created to defend the Jewish Town from pogroms and anti-semitic attacks. However, as the Golem grew it became increasingly violent, spreading fear everywhere. Emperor Rudolf II begged Rabbi Loew to kill the Golem in return for stopping the persecution of the Jews. The rabbi obeyed and it is said that the golem is still hidden in the attic of the Old-New synagogue should it be needed again. t is interesting that in the Old-New Synagogue in Prague as the world's only singing 92nd Psalm twice. It should be a memory of a time when Rabbi Loew had to run golem stop when unmanageable ravaged city. I currently have the Prague Jewish community does not permit entry to the ground. In the past, I would not let either one of the celebrities of his time. According to Ivan Mackerel could be a model golem mighty sick man characters - obviously crazy. This rabbi said he could give a soothing herbal medicine that has changed in the folk tale in here. If you did not get mad medicine, began to rage. Let's recall the golem in the video of the film Baker's EmperorLINK

Statue of Moses

Bronze Old Testament prophet, covered with verdigris green, stands in a small park in front of the Old-New Synagogue in Paris street. Sculptor Frantisek Bilek of 1905 represents the kneeling Moses, larger than life, who writes on a scroll of paper the name of Adam. Prophet to his knees burden of responsibility for his people. Statue of Moses, whose small bronze can be viewed on Bilkova villa in Prague 6, commissioned in 1936, cast in bronze Ministry of Education and placed it in front of a synagogue. The statue was removed and melted down by the Nazis in 1940. Widow of Francis Bilek Fortunately owned plaster model for the statue in 1946 and placed again cast in place. Work should be part of a monumental sculpture entitled The Way, which file should be 38 sculptures and should capture the "Epic of mankind." Unfortunately, however, found a patron who would have financed the.


This page was generated by Geocaching Portugal Listing Generator

Additional Hints (Decrypt)

Uebzbfibq - anab / Yvtugavat pbaqhpgbe - anab

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)