Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

 • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Havnetur Aabenraa

A cache by mkjtravel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/9/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dansk: Havnetur Aabenraa

Havnen har siden grundlæggelsen af Aabenraa og frem til midten af 1900-tallet spillet en central rolle for byen. Den brede og dybe fjord, som når tæt ind til bybakken, at skibsfarten blev et vigtigt grundlag for byens økonomiske liv. Første gang vi hører om Aabenraa havn er i 1257, hvor Kristoffer den første gav cisterciensermunkene i Løgumkloster toldfrihed, når de anløb Skibbroen. I slutningen af middelalderen var havnen inde i en opgangsperiode, men fra midten af 1500-tallet flyttede den økonomiske aktivitet fra Hansestæderne og Østersøen til de store byer i Flanderen. Skibbroen forfaldt og først med inkorporationen i 1721, hvor Aabenraa kom ind under den danske konge som hertug af Slesvig, indledtes en lang freds- og opgangstid. Byens handel og søfart blomstrede. Antallet af skibe steg fra 45 i 1713 til 117 i 1747. I slutningen af 1700-tallet ændrede konjunkturerne sig imidlertid og under krigen med England i perioden 1807-1814 mistede byen størsteparten af sin flåde.

Idag er havnen en af Danmarks større trafikhavne og den største i Sønderjylland. Havnen råder over ca. 2,2 km kajanlæg samt to tankskibsbroer og RO-RO anlæg. Vanddybderne varierer mellem 4 og 11 m.

Aabenraa er en moderne havneby med gamle søfartstraditioner. Byens tilhørsforhold til havet symboliseres af de tre makreller i byens våben.

Generelt/Parkering

Turen er 3,5 km en vej. Det er desværre ingen mulighed til en rundtur (undtagen du vil gerne svømme). Du kan tage barnevogn, kørestol, cykel (jo, bil også) til alle 7 stationer, men ikke til cachen. De sidste ca. 400 meter er kun tilgængelig til fods! Parkering på startkoordinaterne (PARK1) anbefales. Man kan godt hente bilen efter station 5 og parkere ved (PARK2), før man går vider til station 6. Koordinaterne til alle stationer findes som additional waypoints nedenunder.
 

Station 1: Sønderstrand

Havneturen begynder ved sønderstranden. Kan du se de store skorstene over fjorden? Den hører til Enstedværket. Enstedværket har siden 1979 ligget i bunden af Aabenraa Fjord uden for Aabenraa. I 1998 blev værkets biokedelanlæg taget i brug. Værket benytter kul, halm og flis til produktion af el og fjernvarme. Værket har Nordeuropas største kulhavn. Med en vanddybde på 18 meter kan havnen modtage kulskibe med op til 180.000 ton. Havnen fungerer endvidere som omlasterhavn for Elsams pramtransport.

Hvad er retningen til den største skornsten fra skiltet?

 • 150°   (A = 3)
 • 230°   (A = 5)
 • 300°   (A = 7)     A =
Byens ny motto hedder "Aabenraa under sejlet". Restauranten ved Sønderstrand er den første projektobjekt. Nogle andre skal følge.
Tæl stolperne, som holder sejlet: BC.
B =       C =
 

Station 2: Lystbådehavn

Ved lystbådehavnen findes en kran. Hvornår bliver kranen indviet? Årstal = DEEF
D =       E =       F =
 

Station 3: RO-RO Terminal

Aabenraa Havn etablerede i 1996 et RO-RO anlæg syd for Sønderjyllandskajen. Den 140 m lange og 57 m brede kaj er placeret i umiddelbar forlængelse af Sønderjyllandskajen. Vanddybden er 11 m. Her anløber Scandlines Sea Corona to gang om ugen, før den sejler vider til Klaipeda, Lithuania.

Ved krydset på Søndre Havnevej findes nogle skilte med piler. Ignorér teksten på skilterne! Hvor mange piler viser til retningen af RO-RO terminalen?
G =

 

Station 4: Fiskehavn

Fiskehavnen mister mere og mere sin betydning til byen, men stadigvæk kan købes her frisk fisk hver dag. Hvor mange fiske findes på huset (kun på væggene og indgangsoverdækningen). H =

På vej til station 5 ses Michael Jebsens Plads på venstre side. Den er navnet efter Aabenraas mest kendt skibsreder. På rederibyggningen findes J kryptiske tegn, som minder til den gamle danske handelsvirksomhed Østasiatisk Kompagni. J =

 

Station 5: Gammelhavn

Gammelhavn er byens ældste havn. Den blev anlagt som to brede moler ca. 1745-1780. I 1800-årene lå der flere skibsværfter her.
Hvor mange "fyrtårne" findes ved indgangsvejen til vikinghuset? K =
 

Station 6: Nyhavn

Aabenraa vedtog i 1922 at anlægge en havn i et tørlagt område, som fik navnet Nyhavn. Den fik 450 meter kaj og betød med øget trafik i 1930'erne beskæftigelse for mange arbejdere. Efter yderligere uddybning til 8,5 meter blev den Danmarks tredie dybeste havn.
Hvor langt er der fra Nyhavn til Kina? Distancen = LMNP km.
L =       M =       N =       P =
 

Station 7: Oliebro

Aabenraa Havn kan besejles af tankskibe på op til 200 m længde.
Pejl i retning 170° fra skiltet. Hvilke farve har bøjen, som bruges til befæstning til de store tankskibe?
 • rød   (Q = 0)
 • gul   (Q = 3)
 • blå   (Q = 6)         Q =
Ikke langt fra her findes punkten med nuller i koordinaterne:
N 55° 0?.?00'     E 009° 2?.000'
Hvad findes ved punkten?
 • Anker (R = 1)
 • Muslinger (R = 4)
 • Bænk (R = 9)         R =
 

Cachen

Cachen ligger ved:

N 55° 0(P - F).(M - A + D)(L - R)(N - G)'       E 009° 2(H - A ).(E - Q + B)(K + C)(G + J)'

Deutsch: Hafentour Aabenraa

Der Hafen hat seit der Stadtgründung von Aabenraa und weiter bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle für die Stadt gespielt. Der breite und tiefe Fjord, der so nahe an den Stadthügel heranreicht, machte die Schiffahrt zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der Stadt. Der Hafen wird zum ersten Mal 1257 erwähnt, als Kristoffer I. den Zisterziensermönchen von Løgumkloster Zollfreiheit gewährte. Am Ende des Mittelalters befand sich der Hafen im Aufschwung, jedoch in der Mitte des 16. Jahrhunderts verlagerten sich die Handelsaktivitäten von den Hansastädten und der Ostsee weg in die großen Städte Flanderns. Die Schiffsbrücke verfiel, und erst mit der Eingliederung 1721, als Aabenraa vom dänischen König und Herzog von Schleswig regiert wurde, folgte eine lange Friedens- und Aufschwungperiode. Handel und Seefahrt der Stadt blühten auf. Die Anzahl der Schiffe stieg von 45 im Jahr 1713 auf 117 im Jahr 1747. Am Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die Konjunktur und während des Krieges mit England 1807-1814 verlor die Stadt den größten Teil ihrer Flotte.

Heute gehört der Hafen von Aabenraa zu den größeren Verkehrshäfen Dänemarks. Er ist der größte in Nordschleswig. Der Hafen verfügt über mehr als 2,2 km Kaianlagen, zwei Tankschiffsbrücken und ein RO-RO Terminal. Die Wassertiefe variiert zwischen 4 und 11 m.

Aabenraa ist eine moderne Hafenstadt mit alten Seefahrtstraditionen. Die enge Verknüpfung der Stadt mit dem Meer symbolisieren die drei Makrelen im Stadtwappen.

Generell/Parken

Die Tour ist 3,5 km lang (eine Strecke). Leider gibt es keine Möglichkeit für einen Rundweg (es sei denn, du willst schwimmen). Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad (und ja, auch Autos) können bis Station 7 mitgenommen werden, jedoch nicht zum Cache. Die letzten 400 Meter sind nur zu Fuß zugänglich! Wir empfehlen, bei den Startkoordinaten (PARK1) zu parken. Man kann gut nach Station 5 das Auto holen und es zum Parkplatz PARK2 bringen, bevor man sich weiter zu Station 6 auf den Weg macht. Die Koordinaten zu allen Stationen sind unten als additional waypoints angegeben.
 

Station 1: Sønderstrand (Südstrand)

Die Hafentour beginnt am Südstrand. Siehst du den großen Schornstein auf der anderen Seite des Fjords? Er gehört zum Kraftwerk Enstedværk. Das Enstedwerk liegt seit 1979 am Ende des Aabenraa Fjord außerhalb von Aabenraa. 1998 wurde die Biokesselanlage des Werkes in Betrieb genommen. Das Kraftwerk benutzt Kohle, Stroh und Holzspäne zur Produktion von Strom und Fernwärme. Es besitzt den größten Kohlehafen Nordeuropas. Durch die Wassertiefe von 18 Metern können Kohlenschiffe aus Übersee von bis zu 180.000 t hier anlegen. Der Hafen fungiert darüberhinaus als Umladehafen für die Schubkähne der Firma Elsam.

In welcher Richtung liegt der größte Schornstein vom Schild aus?

 • 150°   (A = 3)
 • 230°   (A = 5)
 • 300°   (A = 7)     A =
Das neue Motto der Stadt heißt "Aabenraa under sejlet" (Aabenraa unter dem Segel). Das Restaurant am Südstrand ist das erste Objekt dieses Projektes. Verschiedene andere werden folgen.
Zähle die Masten, die das Segel halten: BC.
B =       C =
 

Station 2: Lystbådehavn (Freizeitbootshafen)

Am Freizeitbootshafen gibt es einen Kran. Wann wurde er eingeweiht? Jahreszahl = DEEF
D =       E =       F =
 

Station 3: RO-RO Terminal

1996 wurde im Aabenraa Hafen ein RO-RO Terminal gebaut. Der 140 m lange und 57 m breite Kai wurde in unmittelbarer Verlängerung des Sønderjyllandskais angelegt. Die Wassertiefe beträgt 11 m. Hier legt die Frachtfähre Sea Corona von Scandlines zweimal pro Woche an, bevor sie nach Klaipeda, Litauen, fährt.

An der Kreuzung auf dem "Søndre Havnevej" (Südlicher Hafenweg) gibt es mehrere Hinweisschilder mit Pfeilen. Ignoriere den Text auf den Schildern! Wieviele Pfeile weisen in die Richtung des RO-RO Terminals?
G =

 

Station 4: Fiskehavn (Fischereihafen)

Der Fischereihafen verliert immer mehr seine Bedeutung für die Stadt, aber noch immer kann man hier täglich frischen Fisch kaufen. Zähle die Fische am Haus (nur auf den Hauswänden und an der Eingangsüberdachung). H =

Auf dem Weg zur Station 5 siehst du zur linken Hand den Michael Jebsens Plads. Er ist benannt nach dem bekanntesten Schiffsreeder von Aabenraa. Am Reedereigebäude siehst du J kryptische Zeichen, die an die dänische Handelsgesellschaft Østasiatisk Kompagni erinnern. J =

 

Station 5: Gammelhavn (Alter Hafen)

Gammelhavn ist der älteste Hafen von Aabenraa. Er wurde ca. 1745-1780 als zwei breite Molen angelegt. Im 19. Jahrhundert gab es hier mehrere Schiffswerften.
Wieviele "Leuchttürme" flankieren den Eingangsweg zum "vikinghuset" (Wikingerhaus)? K =
 

Station 6: Nyhavn (Neuer Hafen)

Aabenraa beschloss 1922, einen neuen Hafen in der trocken gelegten Region anzulegen, der den Namen "Nyhavn" erhielt. Er umfasste 450 m Kaianlage und schaffte durch den Anstieg des Schiffverkehrs in den 30er Jahren Beschäftigung für viele Arbeiter. Nach einer weiteren Vertiefung des Hafenbeckens auf 8,5 m wurde Nyhavn der dritttiefste Hafen Dänemarks.
Wie weit ist es von Nyhavn bis "Kina" (China)? Entfernung = LMNP km.
L =       M =       N =       P =
 

Station 7: Oliebro (Ölbrücke)

Der Hafen von Aabenraa kann von Tankern bis 200 m Länge angesteuert werden.
Peile vom Schild in Richtung 170°. Welche Farbe hat die Boje, die zur Befestigung der großen Tankschiffe dient?
 • rot   (Q = 0)
 • gelb   (Q = 3)
 • blau   (Q = 6)         Q =
Nicht weit von hier gibt es einen Punkt mit runden Koordinaten:
N 55° 0?.?00'     E 009° 2?.000'
Was steht an diesem Punkt?
 • Anker (R = 1)
 • Muscheln (R = 4)
 • Bank (R = 9)         R =
 

Der Cache

Der Cache liegt bei:

N 55° 0(P - F).(M - A + D)(L - R)(N - G)'       E 009° 2(H - A ).(E - Q + B)(K + C)(G + J)'

English: Harbour Tour Aabenraa

The harbour plays a central role for the town Aabenraa since its beginning and further to the middle of the 19th century. The wide and deep fjord, reaching close to the town hill, was the reason that shipping became an important economical factor for the town. The harbour was mentioned 1257 the first time, when Kristoffer the first gave exemption from duty to the munks of Løgumkloster. At the end of the Middle Ages the harbour was in a boom, but from the middle of the 15th century the economical activities moved away from the Hansa towns and Baltic Sea to the large towns in Flanders. The wharf went to ruin. Only when Aabenraa was integrated into the Danish kingdom in 1721, a long period of peace and boom began. The town's trade and shipping flourished. The amounts of ships raised from 45 in 1713 to 117 in 1747. At the end of the 17th century the economics changed and during the war with England 1807-1814 Aabenraa lost the greater part of its fleet.

Today the harbour of Aabenraa is on the greater traffic harbours in Denmark, and it is the greatest in South Jutland. There are ca. 2,2 km of wharf plus 2 tanker quays and a RO-RO terminal. The water depth varies between 4 and 11 m.

Aabenraa is a modern port-town with an old seafaring tradition. Aabenraa's bonds with the sea are symbolized by the three mackerels in the town emblem.

General/Parking

The tour is about 3,5 km one way. There is unfortunately no possiblity for a roundtrip (unless you like to swim). You can take a stroller, wheel chair, bike (and yes, the car as well) to all seven stages, but not to the cache. The last 400 meters are only accessible by feet! We recommend to park at the start coordinates (PARK1). It's maybe a good idea to get the car after stage 5 and bring it to PARK2, before you continue with stage 6. The coordinates to all stages can be found as additional waypoints below.
 

Stage 1: Sønderstrand (South Beach)

The harbour tour begins at South Beach. Do you see the large chimney on the other side of the fjord? It belongs to the power station Enstedværk. Since 1979 Enstedværk is placed at the end of the Aabenraa Fjord outside of Aabenraa. The station's biological boiler plant has been established in 1998. The station uses coal, straw and splinter for the production of electricity and district heating. The power station's coal harbour is the greatest in Northern Europe. Because of the water depth of 18 meters the harbour can be visited by coalships up to 180.000 tons from overseas. The harbour functions as shift harbour for Elsam's own barges as well.

What is the direction to the largest chimney from the sign?

 • 150°   (A = 3)
 • 230°   (A = 5)
 • 300°   (A = 7)     A =
Aabenraa's new motto is "Aabenraa under sejlet" (Aabenraa under the sail). The restaurant at South Beach is the first object of this project. Several others will follow.
Count the posts, which hold the sail: BC.
B =       C =
 

Stage 2: Lystbådehavn (harbour for recreation boats)

At the harbour for recreation boats you can find a crane. Since when is it in use? Year = DEEF
D =       E =       F =
 

Stage 3: RO-RO Terminal

The RO-RO terminal in Aabenraa harbour was built in 1996. The 140 m long and 57 m wide quay is placed as elongation of the South Jutland Quay. The water depth is 11 m. Here Scandlines' cargo ferry Sea Corona lays alongside two times per week, before it sails to Klaipeda, Lithuania.

At the crossing Søndre Havnevej (South Harbour Street) you can find several signs with arrows. Ignore the text on the signs! How many arrows point in the direction of the RO-RO terminal?
G =

 

Stage 4: Fiskehavn (Fishing harbour)

The fishing harbour looses continously its importance for the town. However, you still get fresh fish here every day. How many fishes do you find on the house (only on the walls and on the entrance roof). H =

On the way to stage 5 you can see Michael Jebsens Plads on the left. The place is named after the most known shipowner of Aabenraa. On the building of the shipping company you can see J cryptic signs, which reminds of the old Danish trading company Østasiatisk Kompagni. J =

 

Stage 5: Gammelhavn (Old harbour)

Gammelhavn is Aabenraa's oldest harbour. It was built around 1745-1780 as two wide moles. In the 18th century several shipyards were located here.
How many "lighthouses" can you find along the entrance way to the "vikinghuset" (viking house)? K =
 

Station 6: Nyhavn (New harbour)

In 1922 Aabenraa decided to build a harbour in the drained area, which got the name "Nyhavn" (new harbour). The quay was about 450 m long and it brought jobs to many workers in the thirtys due to the traffic boom. After deepening to 8,5 meters Nyhavn became the third deepest harbour of Denmark.
How far is it from Nyhavn to "Kina" (China)? Distance = LMNP km.
L =       M =       N =       P =
 

Station 7: Oliebro (Oil quay)

Aabenraa's harbour can be visited by tankers up to a length of 200 m.
Take a bearing of 170° from the sign. Which colour got the buoy, that is used to fix the large tankers?
 • red   (Q = 0)
 • yellow   (Q = 3)
 • blue   (Q = 6)     Q =
Not far away from here there is a point with zeros in its coordinates:
N 55° 0?.?00'     E 009° 2?.000'
What do you find at this point?
 • Anchor (R = 1)
 • Mussels (R = 4)
 • Bench (R = 9)     R =
 

The Cache

The cache is placed at:

N 55° 0(P - F).(M - A + D)(L - R)(N - G)       E 009° 2(H - A ).(E - Q + B)(K + C)(G + J)

Additional Hints (Decrypt)

[DA] zryyrz gevyyvatrear [DE] mjvfpura qra Qevyyvatra [EN] va orgjrra gur gevcyrgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

95 Logged Visits

Found it 72     Didn't find it 10     Write note 4     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 13 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.