Skip to Content

This cache has been archived.

Ladybird3: tar bort denna gömma

More
<

Munkängarna

A cache by Ladybird3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denna cache är placerad inne i naturreservatet Munkängarna som är en vacker upplevelse, speciellt på våren när näsan får känna av ramslökens speciella doft. ---- This cache is placed in the nature reserve Munkängarna. This is an enjoyment in spring when you can smell the wild garlic.

Området har varit naturreservat sedan 1970-talet. Syftet är att bevara ett ädellövskogsområde av lundkaraktär, öppna ängsytor samt en orörd klevkant. Skötseln inskränker sig idag till att slå de öppna gläntorna varje år. Munkängarna är beläget på alunskifferlagret. Östra delen av reservatet utgörs av rödstenskleven, en markant kalkstensbrant som sträcker sig runt hela berget. Efter istiden för ca 10 000 år sedan nådde havet upp till kalkstenslagret och havsvågorna gröpte ur raukliknande bildningar i branten. Det är så Mörkeklevs grotta har bildats. Växt- och djurliv Munkängarna kan karakteriseras som en lund med ädla lövträd. Nästan alla svenska lövträd finns representerade här, men alm och ask dominerar. På våren blommar bl.a. gulsippa, nunneört och lundviol. Vid försommartid bildar den lökdoftande ramslöken heltäckande mattor och under eftersommaren dominerar skogsbingel. Växtligheten är inte artrik men mycket frodig. I gläntorna finns ängsväxter. Området har en mycket intressant svampflora. De döda träd som finns i området ger livsrum för många mossor, svampar, lavar och insekter som idag är hotade. Ädellövskogen är en artrik miljö för såväl fåglar som insekter. Kulturhistoria Området ägdes under 1400-talet av Vadstena kloster, som troligen gett området sitt namn. De grova ekarna med breda kronor som vittnar om att de från början vuxit i en öppen miljö. Carl von Linné skriver "de liknade mera trädgårdar än vilda parker". De slingrande gångarna, trapporna m.m. kan tyda på en anlagd park. I slutet av 1800-talet byggdes Råbäcks turisthotell som idag endast finns kvar som en stengrund vid parkeringsplatsen. ------- The area has been a nature reserve since the 1970s. The aim is to preserve a characteristic grove with deciduous trees, meadows and an unspoiled cleft. Nowadays the care is limited to mowing the grass in the glades once a year. Munkängarna is situated on an alune-shale bed. The eastern part of the reserve consists of the red limestone cleft, a sharp precipice that ranges all around the mountain. After the ice age about 10 000 years ago the sea reached the limestone bed and the waves dug holes in the precipice. That is how Mörkeklev´s cave has been formed. Flora and Fauna Munkängarna can be described as a grove with deciduous trees. Almost all Swedish deciduous trees are represented here but elms and ashes are dominating. Yellow wood anemones, corydalises and sweet violets flower in spring. The onionscented wild garlic covers the ground in early summer and the dog´s mercury dominates in late summer. The Flora is not rich in species but lush. Plants typical for meadows grow in the glades. The area has a very interesting flora of mushrooms. The dead trees are a living space for many mosses, mushrooms, lichens and insects. Cultural History During the 15th century the area was owned by the monastery in Vadstena and the name of the place is a result of this circumstance. The big oaks with wide crowns show that they have grown in an open space at an early stage. Carl von Linnéus has written, " they look more like gardens than wild growing parks". The winding paths, the steps among other things indicate a laid out park. Råbäck´s Tourist Hotel was built in the end of the 19th century and the only remains today are stone foundations at the parking lot.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre gnx ni fgra, vagr cå öirefgn iåavatra, znfxrenq crgeöe, vaar
Haqre n prvyvat bs ebpxf, abg ba gur gbc sybbe, znfxrq crgeöe, vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.