Skip to content

Park Javorka Multi-Cache

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

Alex Reviewer - Reviewer pro ČR

More
Hidden : 07/16/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha multicache po nejhezcim ceskotrebovskem parku Javorka.
Easy multicache going around the most beautiful park in Ceska Trebova

Park Javorka

V roce 1885 byl kolem pramene Javorka založen stejnojmenný mestský sad. Predstavoval park anglického typu, byl tedy komponovaný jako volná príroda. Zahrnoval vzrostlou zelen, travnaté úseky i vodní plochy. Prírodní útvary byly postupne doplnovány umelými prvky architektonické i socharské povahy. K nejvýznamnejším náleží Bosenský pavilon (tzv. „Altánek“), který v roce 1904 vznikl podle návrhu jistého inženýra Bittschaua. Roku 1910 byla odhalena pískovcová socha Šárky, zhotovená podle modelu Quida Kociána. Na malém ostruvku uprostred rybnícku stával do ctyricátých let dvacátého století terakotový vládce morí Neptun. Model k této plastice pocházel z ruky J.V. Myslbeka. Socha byla znicena a pozdeji nahrazena Vodníkem z dílny ceskotrebovského výtvarníka Karla Tomeše. V dolní cásti parku se nachází Husuv pomník. Puvodní reliéf Mistra Jana Husa vytvoril Josef Kvasnicka roku 1916. K tradicní výbave Javorky náleží i „hríbek“ - stavbicka bez umeleckých ambicí, která je však mezi návštevníky velmi populární, zejména mezi temi nejmenšími. Nejmladší soucástí socharské výzdoby parku jsou betonové sochy, které vytvorili studenti Katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity. Park je jimi prubežne doplnován od roku 2002. V roce 2003 došlo k odstranení nevzhledné betonové desky zakrývající pramenište Javorky a k jeho novému zastrešení dle návrhu architekta Petra Kuldy z Ústí nad Orlicí. Park byl a zustává príjemným místem pro rekreaci detí i dospelých.

The ParkJavorka“

The town park “Javorka” was founded around the spring Javorka in 1885. It was originally created as an English type of park composed as an open countryside with full-grown trees, wide grass and water areas. The natural formations were later gradually complemented with artificial elements like statues and some architectonic objects. Among them the pavillon “Bosenský” is the most noticeable and was built in 1904 according to the design of the architect Bittschau. The sandstone statue of Šárka, unveiled in 1910, was made after Quido Kocian’s model. A terracotta statue of Neptune made after J.V. Myslbek’s style stood in the middle of the pond until 1940. Unfortunately, the statue was destroyed and was replaced by the Water Sprite made by the local artist Karel Tomeš. There is also a monument of Jan Hus in the lower part of the park. The original relief of Hus was made by Josef Kvasnicka in 1916. Traditional part of the Javorka is giant mushroom, a little object laying no claim to an artist ambition, very popular with the visitors, above all with the children. Since 2002 the park has been supplied with the concrete statues, the last object made by the students of the Plastic works (Fine arts) department of Ostrava University. The old concrete cover of the Javorka spring was removed in 2003 and later replaced by a new one according to the project of Petr Kulda from Ústí nad Orlicí. The park “Javorka” was and still is a pleasant place serving to a short-time relaxation of both adults and children.

Multicache je koncipovaná jako príjemná procházka parkem. Jednotlivá zastavení jsou zvolena tak, aby hledace provedla parkem po nejvýznamnejších památkách s pokladem na konci cesty. Multicache má osm zastavení, na kterých je treba získat indicie vedoucí k pokladu. Obtížnost terénu je velmi jednoduchá. Parkem vede spousta dláždených a šterkových cesticek. Pri hledání postupových bodu není nutné opouštet cesticky, což ciní tuto multicache vhodnou i pro geomaminky s geokocárky. Díky celkové obtížnosti doporucuji tuto multicache jako vhodné georande. Chození po trávnících je dovoleno, takže dobrodruzi se mohou vydat prímo za cílem. Preji príjemné chvíle strávené v parku a úspešné nalezení pokladu. 

První bod multicache vás zavede k hlavnímu vchodu do parku Javorka, který se nachází na techto souradnicích:

souradnice bodu 1: N 49° 53.942 E 016° 26.307 

Povšimnete si žluté budovy stojící nedaleko. K cemu sloužila? 

 1. A = 24, vodárenská vež pro prilehlé okolí
 2. A = 31, zásobník na vodu pro hasicská auta napájený z pramene Javorka
 3. A = 45, vyhlídková rozhledna po parku
 4. A = 58, historický elektrický rozvadec
 5. A = 79, zvonice bývalé kaplicky

vzorec bodu 2: N 49° 53.(900+A) E 016° 26.(200+A)

souradnice bodu 2:

Nyní vás vypoctené souradnice dovedli k velmi oblíbené budove parku Javorka. Její tvar je trochu neobvyklý. V tesném okolí této budovy rostou brízy. Spocítejte kolik jich je.

 1. B = 22, jedna
 2. B = 44, dve
 3. B = 66, tri
 4. B = 88, ctyri
 5. B = 100, pet

vzorec bodu 3: N 49° 53.(865+A) E 016° 26.(200+B)

souradnice bodu 3:

Cesta vás zavedla k informacní tabuli vycházkové stezky „Lišcí stopa“. Ta je bohužel v soucasné dobe ponicena. Snad bude brzy opravena. Rozhlédnete se kolem a co vidíte?

 1. C = 13, sochu zamyšleného muže
 2. C = 99, detské hrište
 3. C = 57, informacní tabuli sponzora parku
 4. C = 28, záhon ruží
 5. C = 62, znacku zelená naucná stezka

vzorec bodu 4: N 49° 53.(1000-C) E 016° 26.(A+B+C+5)

souradnice bodu 4:

Nyní stojíte u další drevené tabule. Na tabuli je napsána prosba lesa k jeho ochrane. Bohužel i tato deska je v soucasné dobe poškozena. Opet se rozhlédnete a co vidíte?

 1. D = 16, pstruží líhen místní rybárské organizace
 2. D = 23, dva velké duby
 3. D = 47, drevenou sochu ještera
 4. D = 51, velký balvan s bronzovou cedulkou
 5. D = 83, barokního bronzového andelícka

vzorec bodu 5: N 49° 53.(600+A+B+C+D) E 016° 26.(C+D-13)

souradnice bodu 5:

Zastavíme se u jedné z mnoha soch, které se v parku nachází. Co socha zobrazuje?

 1. E = 93, barokního andelícka
 2. E = 63, vodníka
 3. E = 33, sepjaté ruce
 4. E = 13, Šárku
 5. E = 03, J.A. Komenského

vzorec bodu 6: N 49° 53.(800+A) E 016° 26.(B+C+D-E)

souradnice bodu 6:

Další bod vás zastaví u kamenné desky s proroctvím J. A. Komenského. Na desce se píše: „Vláda vecí tvých k tobe se vrátí, ó lide ceský“. Kdo se zasloužil o navrácení vlády do rukou lidu?

 1. F = 73, Jan Žižka
 2. F = 47, Jan Hus
 3. F = 26, Tomáš G. Masaryk
 4. F = 11, Edvard Beneš
 5. F = 52, Václav Havel

vzorec bodu 7: N 49° 53.(800+F) E 016° 26.(10*E+F)

souradnice bodu 7:

Predposlední zastavení vás zavede tam, kde „klopotný proud se z nitra zeme dere“. Stojíte u upomínkové kamenné desky. V jakém roce byla deska zasazena?

 1. G = 1, 1892
 2. G = 2, 1905
 3. G = 4, 1938
 4. G = 6, 1945
 5. G = 8, 1994

Konecne znáte všechny indicie. Avšak u cíle ješte nejste. Poklad se nachází na souradnicích které snadno spocítáte z následujícího vzorce. Preji vám rovnou cestu k pokladu a úspešné nalezení… Do logbooku keše nezapomente zapsat krome vašich poznámek také výmenný obchod a typ GPSky.

vzorec bodu 8: N 49° (A-5).(100*G+F-47) E 016° (F).(A+B+C+D-E-54)

souradnice pokladu:

Description of the cache:

The multicache is composed as a pleasant track around the park. All points are selected in order to show the cacher the most significant facilities of the park. The longed-for treasure is waiting at the end of the journey. You will visit 8 points, where you should find out several important information, that will lead you to the cache. There are many paved and gravelled paths in the park, so walking there is quite comfortable. During finding the individual points of the multicache you needn’t to leave the paths, so this multicache is suitable for geomums with geoprams, too. Furthermore, because of the romantic atmosphere of the park you can join the catching with a geodate. You can step on the lawn as well, so the adventurers can follow the arrow directly to the destination. I wish you wonderful time spent in the park and successful found of the cache.

The first point will lead you to the main entrance of the park Javorka, which is located at:

coordinates of point 1: N 49° 53.942 E 016° 26.307

Pay attention to the yellow building. What was its purpose?

 1. A = 24, water tower for its neighbourhood
 2. A = 31, the water supply for firemen’s cars powered from the spring Javorka
 3. A = 45, a scenic lookout on the park Javorka
 4. A = 58, a historical electrical switchboard
 5. A = 79, bell tower of the former chapel

Coordinates of point 2: N 49° 53.(900+A) E 016° 26.(200+A)

The calculated coordinates guided you to a very popular building in the park. However, it has quite unusual shape. Several birches are growing in its thigh vicinity. Count them.

 1. B = 22, one
 2. B = 44, two
 3. B = 66, three
 4. B = 88, four
 5. B = 100, five

Coordinates of point 3: N 49° 53.(865+A) E 016° 26.(200+B)

The way brought you to the information table of the hiking trail “Lišcí stopa” (the Fox’s footmark). The table is unfortunatelly damaged. Look around you. What can you see?

 1. C = 13, statue "thinking man"
 2. C = 99, playground
 3. C = 57, information board of the park sponsor
 4. C = 28, bed of roses
 5. C = 62, sign of the green natural trail

Coordinates of point 4: N 49° 53.(1000-C) E 016° 26.(A+B+C+5)

Now you are standing by the other wooden table, where the request to the protection of the wood is written. This table is also damaged and unreadable. So look around you and what do you see?

 1. D = 16, a trout's hatcher run by local fishing organisation
 2. D = 23, two big oaks
 3. D = 47, wodden statue of dragon
 4. D = 51, big boulder with bronze desk
 5. D = 83, baroque bronze angel

Coordinates of point 5: N 49° 53.(600+A+B+C+D) E 016° 26.(C+D-13)

The next stop is by the one of many other statues standing in the park. What symbolizes the statue?

 1. E = 93, a baroque angel
 2. E = 63, a water sprite
 3. E = 33, clasped hands
 4. E = 13, the girl called Šárka
 5. E = 03, the Czech teacher J.A. Komenský

Coordinates of point 6: N 49° 53.(800+A) E 016° 26.(B+C+D-E)

Now the way will lead you to the stone desk with the prediction expressed by the famous Czech teacher J. A. Komenský. On the desk is written: „Vláda vecí tvých k tobe se vrátí, ó lide ceský“ (attempted translation to English: Government of your concerns will come back to You, oh the Czech people). Who gave the rule back to the people?

 1. F = 73, Jan Žižka
 2. F = 47, Jan Hus
 3. F = 26, Tomáš G. Masaryk
 4. F = 11, Edvard Beneš
 5. F = 52, Václav Havel

(For everyone who has troubles with Czech language: The name of that famous man is written in the lower part of the desk. He was the first President of the Czechoslovakia.)

Coordinates of point 7: N 49° 53.(800+F) E 016° 26.(10*E+F)

The last but one stop is there, where “strenuous stream rises from the depth of the Earth” (in Czech: „klopotný proud se z nitra zeme dere“). You are standing by the commemorative stone desk. In which year was the desk placed?

 1. G = 1, 1892
 2. G = 2, 1905
 3. G = 4, 1938
 4. G = 6, 1945
 5. G = 8, 1994

(for all confused foreigners: It is the only year written on the desk.)

Finally, you know all necessary information. But, you don’t still reach the end. The cache is hidden at the following coordinates that you can simply (I hope) calculate:

Coordinates of point 8: N 49° (A-5).(100*G+F-47) E 016° (F).(A+B+C+D-E-54)

Additional Hints (Decrypt)

haqre gur fgbar - cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)