Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Rico Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
<

Drabske svetnicky & Klamorna

A cache by wmh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Legendy

Cache je zarazena do "Zlateho fondu Ceskych kesi" - dekuji moc za vase bookmarky! / Cache belongs to list of Czech geocaching "Legends", so thanks a lot for your bookmarx!Cílem této multicache je „povinná“ lokalita Ceského ráje – západní okraj hory Mužský, resp. náhorní plošina na okraji pískovcových skal (nazývaná Hrada), osídlená již od 5. tisíciletí pr. Kr., kde se nacházejí dva významné skalní hrady – Drábské svetnicky a Klamorna. Oba byly pravdepodobne soucástí celého systému nedaleko od sebe ležících skalních hradu v oblasti Mužského, který dále tvorily Staré Hrady a Hynšta. Všechny tyto zajímavé hrady spojuje doba vzniku v 13. století.

Zámer této multi nespocívá v hutném sberu indicií potažmo ve složitých matematických operacích pro získání souradnic (celá trasa se nachází na znacených turistických stezkách – modré a cervené, GPS budete potrebovat v zásade pouze pro finální souradnice), naopak - cílem je užít si výlet a genia loci techto nádherných míst a trochu se vcítit do stredoveké atmosféry skalních hradu.
Cache je vhodná spíše pro starší deti (úvodní stoupák, úzké strmé schody, žebríky).
Nezapomente si baterku!!!

Nejlepší prístup je od parkovište pod skalami na okraji vesnice Dneboh, kde se neplatí žádný poplatek, s atraktivními souradnicemi N 50 31.730 E 15 01.730. Zde si povšimnete zbytku pískovcového sklepa, což je jediné, co zbylo z nekolika stavení znicených po velkém sesuvu pudy v roce 1926. Odtud se vydejte po modré turistické znacce vzhuru do skal.

První stage : skalní hrad Drábské svetnicky (N 50 31.892 E 15 01.922)

Z parkovište se vydejte vzhuru po modré ke zrícenine skalního hradu Drábské svetnicky. Vstup do hradu je zdarma a je možný po celý den. Po tesaných schodech a žebrících vyšplhejte na nejvyšší bod celého hradu.
Zde vás ceká první úkol – spocítat pocet schodu (nebo chcete-li šprinclí) záverecného železného žebríku, který vede z podvrcholového plata na místo s nejlepší vyhlídkou (pro kontrolu : je to méne než 15) – získáte dvouciferné císlo AB.


Krátký popis hradu :

Psaná historie tento zajímavý hrad nezná a uniká nám i jeho puvodní jméno. Doposud bohužel nepocetné archeologické nálezy ukazují, že hrad, stejne jako další objekty v oblasti Mužského, vznikl ve 13. století. Jak dlouho byl užíván, doposud nevíme. Spíše se však zdá, že byl opušten a až v 30. letech 15. století se dockal velkorysé obnovy, po níž však zrejme již nemel dlouhého trvání.
Hradní areál tvorí sedm mohutných pískovcových skalních bloku vysunutých pred vlastní plochu hradište Hrada, které leží pred hradem. Obranné kvality velmi výhodné prirozené terénní konfigurace byly dumyslne doplneny drevenými konstrukcemi. Cást z nich, jak dokládají dochované draže, vyplnila mezery mezi skalami a roubená hradba lemovala v exponovaných místech vstupní strany i povrch plošiny. V blízkosti vstupu, rešeného pomocí mostu pres prirozenou prurvu, se vypínala mohutná ctverhranná roubená vež, která predstavovala dominantu celého hradu. Její nároží byla ukotvena mohutnými trámy zapuštenými do hlubokých, do skalního povrchu vytesaných kapes. Krome ní hradní organismus obsahoval zrejme ješte dve další menší roubené vežovité stavby. Soucástí opevnení se staly i drevené ochozy, vyložené v nekterých cástech obvodu, které však nepochybne plnily i komunikacní funkci. Znacnou cást provozních a obytných prostor hradu predstavovalo tricet svetnicek vysekaných do skály, situovaných v nekolika výškových úrovních. Jejich vzájemné propojení zprostredkovávaly drevené plošiny a mosty. Nejzajímavejší prostoru beze sporu predstavovala kaple. Byla opatrena tesanou lavicí pri stenách a stejne provedenou oltární mensou, díky vyvýšení prístupnou po trech stupních. Sousední svetnicka bývá pro svoji vazbu na kapli považována za sakristii. Krajní skalní blok, zvaný Sloup, obsahuje zvláštní, do skály vysekaný objekt, ne zcela jasného úcelu, dnes nazývaný Vezení ci Hladomorna.
Drábské svetnicky predstavují typickou ukázku skalního hradu a zároven i jednoho z nejnárocnejších predstavitelu tohoto typu opevnení stredovekého sídla.
(Durdík T., 2000 : Zríceniny hradu, tvrzí a zamku, Agentura Pankrác, Praha)

Druhá stage : skalní hrad Klamorna (N 50 31.680 E 15 02.060)

Nyní se vydejte po cervené turistické znacce po okraji skal k odbocce k hradu Klamorna. Po zdolání prudkých schodu s retezy je již další cást cesty bezproblémová s nádherným výhledem do kraje. Po dosažení rozcestí s ukazatelem se vydejte doprava po cervene znacené odbocce na Klamornu (cca 200m). Na konci odbocky naleznete nepríliš patrné zbytky hradu Klamorna a také malou informacní tabuli, kde si predevším všimnete císla (data) v rohu – sectete jednotlivé císlice dohromady a dostanete dvouciferné císlo - CD.


Krátký popis hradu :

Patrne plošne nejvetším skalním hradem v oblasti Mužského je Klamorna, jejíž zbytky nalezeneme na pískovcové ostrožne paralelní se sousedním pravekým hradištem Hrada, která je soucástí hrany celého pískovcového masivu.
Predchudcem stredovekého hradu zde bylo praveké hradište. Z tohoto duvodu zustává otázka stárí nekterých opevnovacích prvku otevrená. Stredoveký hrad podle svedectví archeologických nálezu získaných rozsáhlejším výzkumem vznikl ve 13. století. Obnovy a nového, zjevne krátkodobého využití se pak dockal ve tricátých letech 15. století. O všech techto skutecnostech však neexistují žádné historické záznamy a psané dejiny Klamornu, stejne jako ostatní hrady v oblasti Mužského , neznají. Poznání puvodní podoby navíc komplikuje odlámání cásti skal.
Staveništem hradu se stala dlouhá, príhodná pískovcová ostrožna tvorená strmými skalními bloky, které tvorily zejména na bocních a zadní strane ucinné prirozené opevnení. Na celní strane, tedy na úzké šíji, se proti ploše pred hradem vypíná mohutný val. Minimálne jeho pocátky je nepochybne nutno spojovat již s pravekým hradištem. Vnitrní plocha dlouhého hradního areálu je díky charakteru pískovcového podloží znacne nerovná. Nevykazuje však jednoznacneji rozpoznatelné pozustatky svého využití a zejména zástavby. Pouze v její jižní cásti se dochovala do skály vysekaná studna ci cisterna. Nejzajímavejší pozustatky hradu nalezneme v zadní cásti areálu, který tvorí velmi výrazné skalní bloky, bohužel cástecne znicené zmíneným lámáním kamene. Bloky zde obklopují nádvoríckovitou rozsedlinu a jsou zde do nich vytesány ctyri svetnicky. Jejich nárocnejší provedení (ve dvou prípadech i vcetne kamenných stolu) umožnují tyto svetnicky spojovat s obnovou hradu v 15. století. To mel potvrzovat i letopocet 1434, který zde byl dríve údajne patrný a po nemž dnes jež není ani stopy.
Klamorna byla rozmerným objektem, který spolu s dalšími hrady v oblasti (Drábské svetnicky, Staré Hrady, Hynšta) dle svedectví archeologických nálezu vznikl ve 13. století. Zda ovšem tyto objekty tehdy spolu souvisely, nevíme.

Záverecná stage :

Výsledné souradnice získáte jednoduše :
N 50 31.7EF EF=AB+38
E 15 02.1GH GH=CD+67

Cache je uložená rovnež na velmi zajímavém (a romantickém) míste (o kterém je první písemná zmínka z roku 1554), nicméne bylo opušteno a zpustlo ponekud pozdeji.
(Více zajímavých informací získáte v této poutavé knize : Waldhauser J, 2006 : Ceský Ráj ocima archeologie, Knihy 555, Liberec, str. 129)
Na vnitrni strane vicka najdete bonusove cislo pro cache : Rock castles bonus.

Užijte si výlet !

Protože jsem zapoměl všechna bonusová čísla série a pořád je někdo chce - v některých keších se už nedají přečíst a kdo by to taky pořád obnovoval :-) - tak vězte, že zeměpisná délka bonusovky je 336The goal of this multicache is to show you a „must see“ part of the Bohemian paradise – the western border of Muzsky hill region – a table-land located on the sandstone cliffs, settled from prehistoric ages (5000 BC) and called Hrada. There are two well-known rock castles of Drabske svetnicky and Klamorna, which formed a part of a systematic chain of castles used to lie close to each other in the region of Muzsky. Other members of this chain are Stare Hrady and Hynsta. All these interesting castles share the time of their creation – the 13th century.
There is no aim of this multi to train you mind skills with difficult math operations with GPS coordinates, you could use your GPS in principle only for final stage, because whole route is marked with tourist marking (blue and red), on the contrary - try to enjoy the trip and feel the genium loci of these places. The cache is available for older children (by keeping the basic safety rules – rock ridge path, steep narrow stairs, ladders, initial ascent).
Don't forget a lamp!!!

The best access to this multicache route is from the parking place at the end of the village of Dneboh with attractive coordinates N 50 31.730 E 15 01.730. There is no fee for parking. You can see there the the ruins of sandstone cellar of builing destroyed by huge landslide (in 1926). From this entry point you will follow the blue tourist marking.

Stage one : rock castle Drabske svetnicky (N 50 31.892 E 15 01.922)

From the parking place you will ascend to the ruins of the medieval castle of Drabske svetnicky - using the blue tourist marking. An entrance to the castle is free and access is available for whole day. Using the stairs and ladders you will climb to the highest part of the castle.
Your first goal is to count the number of stairs of the final iron ladder leading from the pre-top platform to the top lookout (a little check : the number is less then 15) – it is your (two digits) number AB.

A short history and description of the castle :

Drabske svetnicky - one of the best known Czech rock castles is formed by an outstanding northwest corner of a sandstone wall of the rocky massive of Muzsky by Dneboh in the district of Mnichovo Hradiste.
The written history does not give any information about this remarkable castle and we do not know its original name, either. Unfortunately, the archeological survey has not been very profound, but it still shows that the castle was created in the 13th century, just like many other buildings in the region. We still do not know for how long it was being used. It seems more likely to have been left. Then it had to wait till the 30's of the 15th century fot its broad-minded reconstruction. But after this, it was probably not existing for too long.
The castle is formed by seven massive sandstone rock blocks which are put out of the actual hillfort of Hrada lying in front of the castle. The defensive qualities of a very advantageous natural terrain arrangement were ingeniously supplied by wooden constructions. A part ot them, as we can prove from the preserved ragged grooves, filled gaps between rocks and timber ramparts which used to edge the entrance sides and the top platform surface on exposed places. A massive four sided timber tower was rising above the rest close to the entry, which was built by laying a bridge across a natural crack. The tower was dominanting the whole castle. Its corners were anchored by strong beams sunk into deep apertures which were cut into the surface of the rock. Besides this the castle complex contained probably two other smaller timber tower buildings.
Wooden galleries which were laid out in some parts of the circumference were another part of the fortification. But without a doubt, they served transport and communication purposes too. A major part of household and residential room of the castle is represented by thirty little chambers, cut into the rock. They are situated in several height levels. Their mutual connection was enabled by wooden platforms and bridges. The local chapel is definitely the most interesting piece of the castle. It was provided with a hewed bench along its walls and by an altar mensa which was made in the same way. The latter was high up and accesible thanks to three steps. The neighboring little chamber is regarded a sacristy, mainly for its adjacency to the chapel.
Drabske svetnicky illustrates a typical example of a rock castle, but it also an example of one of the most complicated representatives of this type of a fortified medieval seat.
(Durdik T., 2000 : Zriceniny hradu, tvrzi a zamku, Agentura Pankrac, Praha)

Stage two : rock castle Klamorna (N 50 31.680 E 15 02.060)

Now follow the red marking on the cliff ridge to the detour to the Klamorna ruins. After climbing the initial steep stairs the futher path is easy with a outstanding viewpoint. After arriving the crossing with tourist signboard, turn right to the detour. At the end of the detour you will find a small information table – there is a number in the corner of the table (date) – so count together all four digits and you will get two digits number – CD.

A short history and description of the castle :

Klamorna is probably the largest rock castle from those in the area of Muzsky. We can find its remains on a sandstone tongue of land parallel to a neighboring prehistoric hillfort called Hrada. The tongue of land forms a part of a complete sandstone massive above Dneboh in the district of Mnichovo Hradiste.
A prehistoric hillfort used to stand there as a prececessor of the mediaval castle. For that reason, the question of how old some of the fortification elements are, remains open. According to testimony of a thorough archeological survey, the castle was created in the 13th century. The 30's of the 15th century brought it renovation and a new, obviously short-term, usage. But there are no written historical notes about any of these facts and the written history does not know either Klamorna or any of the other members of the Muzsky area. On the top of this, trial quarrying performed at a considerable part of the rocks brings other complications to knowledge of the castle.
A long suitable sandstone tongue of land, formed by steep rock blocks very apt for a natural kind of effective fortification mainly on the lateral nad back sides, became the construction site of the castle. On the front side, it means on a narrow isthmus, a massive rampart is rising above opposite the area in front of the castle. At least its initial parts must be related already to the prehistoric hillfort. Due to the character of the sandstone surface, the ground of the long castle area is extensively crooked. But it does not show any unambigious recognizable remains of its usage and build-up. Only in its south part a water tank cut into rock has been preserved. The most interesting parts of the castle can be seen in the back part which is formed by very conspicuous rock block, which have been unfortunately partly destroyed by the trial quarrying, mentioned above. The blocks surrond a tiny courtyard-like cleft and there are four little chambers cut into them. All of them were cut thoroughly. In two cases we can even see stone tables inside. It is especially usage of certain style features (orifices, vaults) what can relate these chambers to the castle renovation in the 15th century. This idea should be proved by a date of 1434, formerly allegedly carved and visible on a wall there, but this inscription has perished without a trace. Some ragged grooves cut into the rock on several places prove a former presence of fortification and other buildings of wooden construction.
Klamorna used to be a large castle which (together with other castles of the district of Muzsky hill – Drabske svetnicky, Stare Hrady, Hynsta) was formed in the 13th century, as archeological discoveries indicate. But whether these places shared a relationship, we do not know. If we want to believe that it could have been a seat of bigger significance, its large dimensions can prove it, but they can be also inheritance of the prehistoric hillfort.
(Durdik T., 2000 : Zriceniny hradu, tvrzi a zamku, Agentura Pankrac, Praha)

The final stage :

Just easy step :
N 50 31.7EF EF=AB+38
E 15 02.1GH GH=CD+67

The cache is placed also in an interesting (and romantic) historical place (the first written note is from 1554), but these ruins were abandoned „quite later“. You can find more information in this interesting book: Waldhauser J, 2006 : Ceský Ráj ocima archeologie, Knihy 555, Liberec, page 129
There is a bonus number (inner side of cache lid) for cache Rock castles bonus.

Enjoy the trip!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] i cvfxbipbir qhgvar mn znylz xnzrarz i ebuh - armgeáprwgr pnf cbiepuaíz uyrqáaíz
[EN] n fnaqfgbar pnivgl va gur pbeare oybpxrq ol fznyy fgbar - qba'g jnfgr lbhe gvzr jvgu fhcresvpvny frnepuvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.