Skip to content

Zidovsky hrbitov Traditional Geocache

This cache has been archived.

Aqualung Reviewer: Archivace listingu kese
Aqualung Reviewer pro CZ kraje Jihomoravský, Královéhradecký a Pardubický

More
Hidden : 12/12/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Moje první cache se nachází u Židovského hrbitova.

Židovský hrbitov

Boskovický židovský hrbitov se nalézá na jihozápadním okraji mesta, asi 500 m od námestí, v pomerne príkrém svahu se sklonem k severozápadu pod zámeckou oborou, na kopci, jenž se nejméne od 16. století nazývá Srák ci Srácek. Jedná se tady o typické situování židovského hrbitova "na kopci za mestem" tak, aby se na nej tehdejší obcané nemuseli dívat. Již sám tvar hrbitova- znacne složitý- vypovídá o clenitosti terénu, do nehož byl položen a o postupném rozširování plochy. Nejstarší cást pohrebište predstavuje jihozápadní sektor (pozemek parc. c. 960/1), k nemuž byly postupne pricleneny pozemky v severozápadním sektoru (c. p. 960/2) a severovýchodním sektoru (c. p. 951)- tomu by mohli odpovídat listinné zprávy o dvojím rozšírení hrbitova na pocátku 18. století (r.1704) a na pocátku 20. století. Horní, jihozápadní cást posledne jmenované plochy již zustala neobsazena hroby. Celková rozloha hrbitova 14 528 metru ctverecních radí boskovický hrbitov mezi nejrozsáhlejší žid. hrbitovy v našich zemích.
Hrbitov je témer po celém obvode ohrazen zdí, puvodne kamennou z místního materiálu- opuky, jež byla v souvislosti s posledním rozširováním areálu na pocátku století opravena a doplnena cihelnou zdí se zpevnujícími pilírky. Na nekolika místech zídky mužeme ješte dnes spatrit zazdené, nevelké, kamenné desky s hebrejským oznacením sekcí hrbitova (a arabskou císlicí). Menší úseky spadlé zídky byly v nedávné dobe (r. 1981) provizorne vyspraveny dráteným pletivem. Vstup na hrbitov tvorí dve kované brány (vyrobené a osazené v r. 1982) uprostred severní fronty, pricemž ta východní, blíže k mestu, je v puvodní trase prístupu ke hrbitovu, poté sloužila jako vjezdová brána pro pohrební povozy jedoucí prímo k márnici, stojící dnes uprostred plochy pohrebište, zatímco peší pricházely západneji položenou bránou a k márnici museli vystoupit (podél detského pohrebište-o levé strane) po majestátním kamenném schodišti, lemovaném ješte donedávna kompletním železným zábradlím. Márnice bývala menší, velmi jednoduchá, kamenná stavba obdélného pudorysu, se sedlovou strechou, z níž dnes stojí jen zbytky obvodových zdí. Dosud však zde mužeme spatrit dve zazdené kamenné desky s hebrejskými rituálními texty a kamennou nádobu na omývání rukou.
Na ploše hrbitova se nalézá kolem dvou a pul tisíce kamenných náhrobku, které jsou jedinecnou památkou na generace židovských obyvatel Boskovic a zároven prehlídkou zrucnosti místních kameníku. Nejstarší zjištený náhrobek pochází z r. 1640 a od nej vede souvislá rada jednotlivých vývojových typu náhrobních kamenu až do 30. let našeho století. K nejvýznacnejším patrí barokní náhrobky tzv. jihomoravského ci mikulovského typu z pol.18. století zdobené rustikalizovanými dobovými ornamentálními prvky (volutami, lasturami), casto též s použitím rostlinných motivu (napr. lilie).
Starší náhrobky (od približne pol. 19. století) se svým pojetím dosti odlišují od novodobých kamenu. Jsou vytesány v pískovci, opuce, méne žule a mramoru, zpravidla obdélného tvaru na výšku, s rozmanitým ukoncením, nejvíce pulkruhovým ci segmentovým, ale též pravoúhlým, trojúhelným nebo složiteji tvarovaným, v težišti plochy hebrejský nápis se jménem zemrelého a s bližším udáním jeho osobnosti, rodu, charakterových vlastností ci díla. V horní cásti kamene bývá casto reliéfne vytesán urcitý znak jako symbolika jména, vlastností ci zamestnání zemrelého (zde koruna, dva lvícci držící korunu, kvety- ruže, rostliny v kvetináci, ci dve proti sobe v oblouku jako castý motiv, dve srdce, dve dlane kmene kohenu, džbán s podnosem- levitská souprava).
Novodobé náhrobky jsou zpravidla rozmernejší, bud tvaru obelisku ci obdélníku osazeného na délku, materiál mramor, cerná a svetlá žula, nápisy vytesány nemecky, ojedinele cesky, výzdoba pouze ojedinele. Tyto náhrobky se nalézají v novejších partií hrbitova v severozápadní cásti plochy (zde mezi staršími kameny) a v severovýchodní cásti (zde výhradne), mezi plánovite vysazenými lípami.
Náhrobky byly odedávna osazovány pravidelne v radách po vrstevnicích, tedy od severovýchodu k jihozápadu, celem dolu do údolí, tj. k severozápadu. Mezi jednotlivými sekcemi vedou málo znatelné cesticky. Traduje se, že cestná místa se nalézala v dolní, prístupnejší cásti hrbitova a cím výše položená místa byla urcena pro chudší souverce.
Dnešní stav hrbitova, u nehož prirozená péce potomku byla násilne prervána je vlastne opuštený, není príznivý. Svou negativní roli sehrává nevhodné umístení na prudkém svahu, kde jsou kameny deštovou vodou podemílány a káceny, dále použití málo kvalitního pískovcového a opukového kamene, jenž nepreckal staletí a silne zvetral, zarostení celé plochy hrbitova stromy a keri (brízami, jasany, jeráby, šípky), jenž svými koreny vyvracejí náhrobky a konecne odlehlost místa, pro níž se stává hrbitov snadno objektem a cílem vandalského nicení (pokácení desítek náhrobku v letech 1957, 1986, 1989). O udržení pietního charakteru hrbitovního areálu se podle svých skromných možností stará majitel Židovská náboženská obec v Brne.
Na hrbitove sní svuj vecný spánek rada význacných osobností zdejší židovské obce, predevším ucení rabíni Samuel ha- Levi (recený Machazit ha- Šekel, zemrel 1806), Mose ben Hirš ha- Lévi Ungar (zemrel 1814) a Abraham Placzek (zemrel 1884), dále napr. Cebi Hirš, predstavený židovské obce (zemrel 1756). Približne uprostred severovýchodního sektoru mezi novodobými náhrobky je umísten památník triceti padlým židovským vojákum z Boskovic v letech I. svetové války 1914-1918.
Boskovický židovský hrbitov je památkove chránen, pricemž spolecne se hrbitovy v Mikulove, Holešove a Trebíci je na Morave pro své hodnoty cenen nejvýše. Svou starobylostí se radí k unikátním památkám svého druhu u nás.

The Jewish cemetery
It was founded in the first half of the seventeenth century. There are about 2500 standing or lying tombstenes in an area of 1,5 hect. The oldest one dates back to 1640. The famous rabbi Samuel ha - Levi, called Macharit ha - Šekel is buried here.

Zdroj: www.boskovice.cz, kde naleznete také další informace.
-----------------------------------------------------------
Poznámka: Židovský hrbitov je zavrený,ale k hledání cache není potreba ho navštívit. Zájemci o prohlídku si najdou cestu nalevo od hlavní brány.
-----------------------------------------------------------

Obsah cache: logbook, tužka,orezávátko,náhradní pytel,andel, skákací kulicka, nožík,kalendáríky, kacátko, nafukovací balonek.

Additional Hints (Decrypt)

uyrqrw h mqv/Frnepu sbe gur pnpur pybfr gb gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)