Skip to content

This cache has been archived.

pavelm2408: Podvádíte! Valná většina z vás podvádí - a neluští. Hra tím ztrácí kouzlo, smysl a soutěživou souměřitelnost mezi hráči. A v podvodech vás rozhodně podporovat nehodláme! - Ostatně co od vás čekat, až o něco půjde, když ve hře, při níž nejde o nic než o zážitek, nejste schopni hrát čestně.
Ti slušní mají zase jednou smůlu, těm se omlouváme. Prostě - smůla.
Kde byla k nalezení finálka této keše, najdete určitě třeba na finálky.cz, což nás nebaví - a proto byla tato keš zrušena. Poděkujte provozovatelům těchto a podobných stránek.
Případné následující logy typu FI lze tímto považovat za neplatné.
Na shledanou v lepších časech!

More
<

KND

A cache by pavelm2408 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/19/2009
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato mystery keš vás provede postopách Kladensko-nucické dráhy (KND).
Dieser Mystery-Cache führt Ihnen auf den Spuren der "Eisenbahn Kladno - Nucice" (Kladensko-nucická dráha - KND).
This mystery cache will guide on the trail of the "Railway Kladno - Nucice" (Kladensko-nucicka dráha - KND).

***

Kladensko - nucická dráha (KND)

Ve 40. letech 19. století bylo poblíž Kladna nalezeno koksovatelné kamenné uhlí a v okolí nedalekých Nucic rozsáhlá ložiska železné rudy a vápence. To dalo základ k vybudování hutních závodu v Kladne. První vysoká pec, Vojtešská hut, byla zapálena 8. ledna 1855. Podnik se rozvíjel a po nekolika reorganizacích a fúzích vzniká 28. cervence 1875 Pražská železárská spolecnost (PŽS).

hut

Velkou slabinou podniku byl velký rozptyl ložisek surovin, zpracoven a odbytišt. Pro dopravu železné rudy a vápence z oblasti Nucic (a Ceského krasu)  byla již v roce 1854 podána do Vídne žádost o povolení výstavby normálnerozchodné železnice - Kladensko-nucické dráhy. Po prutazích byla stavba povolena až 20. ríjna 1857 s podmínkou zreknutí se verejného provozu. Již 7. ledna 1858 byl uveden do provozu úsek z Kladna do Nucic.

Pro provoz na zmíneném úseku bylo porízeno 36 vagónu a 4 postarší lokomotivy od Spolecnosti státní dráhy. Ty ale již v polovine 60. let byly nahrazeny vhodnejšími, silnejšími stroji novými. Pro úcely služební evidence byly zpocátku všechny lokomotivy KND oznaceny jmény, a to prevážne jmény míst spjatých s KND ci PŽS. Nejstarší z nich, lokomotiva "NUCIC" z roku 1876, je zachována v Národním technickém muzeu v Praze. Postupem casu vznikla pri huti vlastní výroba železnicní techniky.

S rozvojem výroby nároky na celkový objem prepravy narustaly rok od roku. Jen težba v nucickém ložisku a jeho okolí vzrostla z necelých 6000 tun v roce 1875 na 1,1 mil. tun v roce 1913. První z dalších nových tratí byla odbocka k dolu Max. Provoz na ní byl zahájen 14. srpna 1890. Témer soucasne se budovala trnoújezdská odbocka Tachlovice - Holý vrch, kde byl otevren nový kamenolom po vytežení vápence v Tachlovicích. Provoz byl zahájen 1. ríjna 1891. KND v té dobe i neobvykle modernizovala svuj vozový i lokomotivní park. Na prelomu století došlo pak k dalšímu prodloužení hlavní trati k novým lomum v Kozolupech a v Morine. Hlavní trat tehdy dosáhla konecné délky 32,5 km. Posledním úsekem KND vybudovaným do první svetové války byla krátká spojka ze stanice Horelice KND do stanice Nucice státní dráha z roku 1908 po vystavení dráhy Dušníky - Beroun. Touto tratí se kladenským železárnám konecne po 50 letech existence dostalo prímé železnicní spojení se západními Cechami, když všechny predchozí plány, pocínaje tratí údolím Radotínského potoka a konce úmyslem prodloužit morinskou odbocku do Revnic, Srbska nebo Dobrichovic, zustaly pouze v projektech.
Tehdy znovu vyvstal dávný nedostatek KND, kterým byla nemožnost zavést verejný provoz. Ackoliv již od poloviny 80. let docházelo k opetovným pokusum vymoci na ministerstvu obchodu a pozdeji železnic koncesi k verejnému provozu, byly tato žádosti vždy zamítnuty. Pouze v roce 1890 bylo povoleno bezplatne prepravovat vlastní delníky a zamestnance PŽS. V roce 1912 se naopak vážne uvažovalo o prevzetí a zverejnení úseku Vejhybka - Morina státem. Ministersvo železnic však nakonec na základe provedených šetrení konstatovalo nerentabilnost takového rešení a rozhodlo v roce 1914 zrídit pouze ve stanicích Cervený Újezd a Kuchar pobocné výpravny státních drah pro presne vymezené druhy zboží v celovozových zásilkách pro cizí osoby. Obdobne neúspešná jednání se pak ješte nekolikrát opakovala.

První svetová válka znamenala pro PŽS léta velkého vystupnování výroby. Rocní produkce železa i oceli dosáhla nejvyšších hodnot v celé dosavadní historii podniku. Této vysoké výroby však bylo dosahováno pouze intenzívním využíváním stávajícího zarízení, aniž by se podstatneji investovalo do jeho obnovy a rozšírení. A šetrilo-li se takto v oblasti vlastní hutní výroby, šetrilo se u dopravy dvojnásob. Proces technického zaostávání Vojtešské huti se nezastavil ani po roce 1918. Krize na pocátku 20. let vedla k zastavení všech vysokých pecí. A zatímco moravské železárny modernizovaly výrobu, PŽS víceméne necinne vyckávala zákonitý príchod nové konjunktury. Tato politika byla pochopitelne i duvodem naprosté stagnace KND. Výkony KND v období první republiky byly opet bezprostredne urcovány poctem zapálených vysokých pecí a jen v nejúspešnejších letech se vyrovnaly výkonum z válecných let. Následující léta protektorátu znamenala pro kladenské železárny zprvu opet znacné vystupnování výroby. Pro válecné hospodárství bylo velkou výhodou, že bylo možno zpracovávat místní rudu, a že v Kladne byl i dostatek energetického uhlí. Na KND pak bylo, aby svými omezenými prostredky tyto vysoké nároky výroby zajistila. Rekordu v preprave bylo dosaženo hned v roce 1940. V dalších letech její výkon postupne klesal a na konci války se zastavil na úrovni krizového roku 1933. Léta studené války vedla opet k intenzivnímu využívání domácích, byt ménehodnotných surovin. Nucické ložisko i ostatní rudné doly ve stredních Cechách prožívaly svoji zatím poslední renesanci. A nebývalé úkoly cekaly i na KND. Tentokrát však k jejich zvládnutí byla dobre vybavena. Celkový rozsah modernizace lokomotivního parku nemel u KND obdoby. Konecne mohly být zrušeny nejstarší lokomotivy z 60. a 70. let 19. století.

Prechod k používání sovetských rud vedl postupne k omezování a posléze k zastavení težby v nucickém ložisku. Trat Morina - Kladno pak sloužila pouze k doprave vápence a postupne ztrácela své opodstatnení. Koncem 60. let minulého století byl proto úsek Horelice - Morina se spojkou do stanice Nucice CSD predán podniku Rudné a nerudné doly Ejpovice, závod Morina, který dále provádel težbu vápence v morinském lomu - a na zbývajícím úseku Kladno - Horelice byl zastaven provoz. Zatímco na úseku Horelice - Morina byly mimo stanici Kuchar všechny odbocky a stanice zrušeny a zbývající trat rekonstruována, byl úsek Kladno - Horelice v následujících letech snesen. Dnešní její zbytek tvorí již jen vnitrozávodní sít podniku Poldi, doplnenou vleckami do stanic CD, na haldu v Buštehradu a spojkou do nové ocelárny v Dríni.

loko


Die Eisenbahn Kladno - Nucice (Kladensko-nucická dráha - KND)


In 40. Jahren des 19. Jahrhunderts wurden in der Nähe der Stadt Kladno Kokskohle und in der Umgebung von der unweiten Ortschaft Nucice die ausgedehnten Eisenerz- und Kalksteinlager entdeckt. Der erste Hochofen, Adalbert-Hütte, wurde am 8. Januar 1875 entzündet. Das Werk entwickelte sich und nach mehreren Umbildungen und Fusionen entsteht am 28. Juli 1875 die "Prager - Eisen-Industrie - Gesellschaft" (Pražská železárská spolecnost - PŽS).

hute

Die große Schwäche war die große Zerstreuung der Rohstofflager, Verarbeitungswerke und Absatzgebiete. Für die Eisenerz- und Kalksteinförderung aus dem Gebiet Nucice (und aus dem Tschechischen Karst) wurde schon im Jahre 1854 nach Wien eine Forderung für die Genehmigung des Ausbaus der Normalspurbahnstrecke Kladno - Nucice (Kladensko-nucická dráha) gegeben. Nach Verzögerungen wurde der Bau erst am 20. Oktober 1857 unter die Bedingung der Resignation auf den öffentlichen Verkehr genehmigt. Schon am 7. Januar 1858 wurde der Streckenabschnitt Kladno - Nucice in Betrieb genommen.

Für Verkehr auf dem genannten Abschnitt wurden 36 Wagen sowie auch 4 älteren Lokomotiven von der Gesellschaft der Staatsbahn (Spolecnost státní dráhy) beschaffen. Jedoch diese Loks wurden schon in der Hälfte der 60. Jahre durch mehrere geeigneten, stärkeren neuen Maschinen ersetzt. Für die Zwecke der Dienstevidenz waren alle KND-Loks mit Namen bezeichnet, und zwar nach den Namen der mit KND oder PŽS verbundenen Ortschaften. Die älteste davon, die Lok "NUCIC" aus dem Jahre 1876 ist in dem Nationalen technischen Museum in Prag deponiert. Zeitweise erwuchs die eigene Eisenbahntechnikproduktion bei der Hütte.

Mit der Entwicklung der Produktion stiegen von Jahr zu Jahr die Ansprüche auf den gemeinsamen Transportumfang. Nur die Förderung des Lagers von Nucice erhöhte sich von weniger als 6 000 Tonnen im Jahre 1875 bis auf 1,1 Mil. Tonnen im Jahre 1913. Die erste von weiteren Bahnen war die Abzweigbahn zur Max-Grube. Der Verkehr wurde auf ihr am  14. August 1890 angefangen. Fast gleichzeitig wurde auch die Abzweigstrecke Tachlovice - Holý vrch errichtet, wo ein neuer Kalksteinbruch nach dem Lagersausbeuten in Tachlovice geöffnet wurde. Der Verkehr wurde am 1. Oktober 1891 angefangen. KND modernisierte ungewöhnlich  in dieser Zeit  den Wagen- und Lokspark. Auf der Jahrhundertswende ist zu einer weiteren Verlängerung der Hauptstrecke zu den neuen Steinbrüchen in Kozolupy und Morina gekommen. Dabei die Hauptstrecke erreichte die endliche Länge 32,5 km. Der letzte bis zum ersten Weltkrieg gefertigte KND-Abschnitt war eine kurze Verbindung von der Station Horelice KND zur Station Nucice-státní dráha (Staatsbahn) aus dem Jahre 1908 nach dem Ausbau der Bahn Dušníky - Beroun. Dank dieser Bahn erhielten die Eisenhütten in Kladno endlich nach 50 Jahren ihrer Existenz direkte Bahnverbindung mit West-Böhmen, wobei die anderen Pläne wie z. B. die Fortsetzung der Bahn durch das Tal des Bachs von Radotín oder die Verlängerung der Abzweigbahn von Morina nach Revnice, Srbsko oder Dobrichovice nur in Projekten blieben.
Damals wieder erstand der uralte KND-Nachteil, was die Unmöglichkeit des öffentlichen Verkehrs war. Obwohl es schon von der Hälfte der 80. Jahren zu den neuen Versuchen gekommen ist, die auf dem Handels-, und später auf dem Eisenbahnministerium die Konzession für den öffentlichen Verkehr zu erwirken, wurden immer diese Anforderungen abgesagt. Nur im Jahre 1890 wurde der kostenlose Personentransport für eigene PŽS-Arbeiter und Angestellen genehmigt. Im Jahre 1912 wurde dagegen ernsthaft die Übernahme und Veröffentlichung des Abschnitts Vejhybka - Morina vom Staat überlegt. Das Eisenbahnministerium hat auf Grunde der durchgeführten Untersuchungen die Unrentabilität solcher Lösung festgestellt und hat im Jahre 1914 die Errichtung der Zweigabfertigungsstellen der Staatsbahnen für genau festgestellte Warensorten in Ganzwagenversandeinheiten  für fremde Personen entschieden. Ähnlich erfolglose Handlugen haben sich noch mehrmals wiederholt.

Der 1. Weltkrieg bedeutete für PŽS (Prager - Eisen-Industrie - Gesellschaft) die Zeit der grossen Produktionversteigerung. Die jährliche Eisen- und Stahlproduktion erreichte die größten Werte in der bisherigen Betriebsgeschichte. Dieses hohe Herstellungsniveau wurde nur durch die intensive Ausnutzung der vorhandenen Anlagen, ohne dass in die Erneuerung und Erweiterung wesentlicher investiert wurde. Und falls es so im Bereich der eigenen Hüttenproduktion gespart wurde, wurde es beim Verkehrswesen doppelfach gespart. Der technische Rückstandprozess der Adalbert-Hütte hat nicht dem dem Jahr 1918 gestoppt. Die Krise am Anfang der 20. Jahre hat zum Stillstand aller Hochoffen geführt. Und während die mährischen Eisenhütten modernisierten die Produktion, wartete PŽS mehr oder weniger tatenlos auf den gesetzlichen Einzug der neuen Konjunktur. Diese Politik war verständlich auch Anlaß der vollen KND-Stagnation. Die KND-Leistungen in der Zeit der ersten Republik wurden wieder unmittelbar von der Zahl der entzündeten Hochoffen bestimmt und lediglich in den erfolgreichsten Jahren mit den Leistungen der Kriegsjahre ausgeglichen. Die folgenden Protektoratjahre bedeuteten für die Kladno-Eisenwerke am Anfang wieder eine bedeutsame Erhöhung der Produktion. Für die Kriegswirtschaft war ein großer Vorteil, das einheimische Eisenerz zu verarbeiten - und in Kladno war ausreichende Menge der energetischen Kohle zur Verfügung. Auf der KND lag dann, damit sie mit ihren begrenzten Mittelndiese hohe Leistungen der Produktion sicherte. Der Transportrekord wurde gleich im Jahr 1940 erreicht. In folgenden Jahren ist die Leistung schrittwiese gesunken und gegen das Kreigsende hat auf dem Niveau des Krisenjahres 1933 gehalten. Die Jahre des kalten Kriegs haben wieder zur intensiven Ausnutzung der heimischen, jedoch weniger wertvollen Rohstoffe geführt. Die Erzlagerstelle von Nucice, sowie auch die anderen Erzgruben in Mittelböhmen erlebten ihre letzte Renesaince. Und ungewöhnliche Aufgaben haben auch auf die KND erwartet. Diesmal war sie jedoch für ihre Beherrschung gut ausgestattet. Der gesamte Umfang der Modernisierung des Lokparks hatte bisher bei der KND keine Ähnlichkeit. Endlich konnten die ältesten Loks aus 60. und  70. Jahren des 19. Jahrhunderts liquidiert werden.

Der Übergang zur Ausnutzung der sowjetischen Eisenerze führte zeitweise zur Beschränkung und zuletzt zur Bergbauniederlegung im Erzlager in Nucice. Die Bahn Morina - Kladno diente dann nur zum Kalksteintransport und verlierte schrittweise ihre Begründung. Gegen Ende der 60. Jahren des letzten Jahrhunderts wurde darum der Streckenabschnitt Horelice - Morina mit der Verbindungsbahn zum Bf. Nucice CSD auf den Bergwerksbetrieb Rudné a nerudné doly Ejpovice , Niederlassung Morina übergeleitet, der sich mit dem Kalksteinbergbau im Steinbruch Morina beschäftigte. Der Verkehr im restlichen Teil im Abschnitt Kladno - Horelice wurde stillgelegt. Während im Bahnabschnitt Horelice - Morina alle Bahnanschlüsse und Stationen abgeschaffen und die restliche Bahn rekonstruiert wurden, wurde der Bahnabschnitt Kladno - Horelice in folgenden Jahren abgebaut. Sein derzeitige Restteil wird schon nur  vom innerbetrieblichen Schienennetz im Werk Poldi mit den Bahnanschlüssen zu den CD-Stationen, zur Halde in Buštehrad, sowie auch zum neuen Stahlwerk in Drín gebildet.

križ


The railway Kladno - Nucice (Kladensko-nucicka dráha - KND)

In 40th Years of the 19th Century coking coal were discovered near the city of Kladno and the vast iron ore and limestone storage in the vicinity of the nearby village of Nucice. The first blast furnace, Adalbert's iron works, on 8 January 1875 ignited. The work grew and after several transformations and mergers created on 28 July 1875 the "Prague - Iron industry - Company" (Pražská železárská spolecnost - PZS).

hute

The big weakness of the company was the great dispersion of the raw materials warehouse, converting plants and sales territories. For the iron ore and limestone mining in the area Nucice (and in the Czech Karst) was already in 1854 in Vienna a request for approval of the development of standard gauge railway line Kladno - Nucice (Kladensko-nucicka dráha). After the delay construction was allowed until 20 October 1857 under the condition of resignation to public transport approved. As early as 7 January 1858 was made the stretch Kladno - Nucice in operation.

For traffic on that section were acquire 36 cars and also 4 older locomotives from the Company of State Railways (Spolecnost státní dráhy). However, these locomotives were already in the middle of the 60th Years through more appropriate and stronger machines replaced. For the purposes of the service, all evidence KND locomotives were designated by name, and that the names associated with KND or PZS towns. The oldest of them, the locomotive "Nucice" from 1876 is deposited in the National Technical Museum in Prague. At times our own railway technics production grew at the iron works.

With the development of production increased from year to year, the claims to the joint transportation volume. Only the promotion in the pocket of Nucice increased from less than 6 000 tons in 1875 to 1.1 mil. tons in 1913. The first of other new railways was the branch railway to the Max-pit. The traffic was on her on 14 August 1890 began. Almost simultaneously, was also the branch line Tachlovice - Holý vrch erected where a new limestone quarry was opened after the mined out quarry in Tachlovice. The traffic was started on 1. October 1891. KND upgraded at this time unusually the car and engine stock. At the turn of the century has come to a further extension of the main route to the new quarries in Kozolupy and Morina. It reached the main line to the finite length of 32.5 kilometers. The last one made before the first World War, KND-section was the short link from the station Horelice KND to station Nucice -státní dráha (government railways) from 1908 to the building of the railway Dušníky - Beroun. This train got the ironworks in Kladno, finally after 50 years of its existence, direct rail link with western Bohemia, while the other plans such as the continuation of the path through the valley of the stream of Radotín or extension of the branch railway from Morina after Revnice , Srbsko or Dobrichovice remained only in project.
Then again the old KND-disadvantage arose, which was the inability of public transport. Although it was half of the 80th Years, the new tests has come, based on the trade, and to obtain later in the Railway Ministry, the concession for public transport, were always canceled these requirements. Only in 1890 the free transport of people for their own PZS-workers and clerk was approved. In 1912, again, has been seriously pursuing the acquisition and publication of the section Vejhybka - Morina considered by the state. The railway ministry has identified at the base of the investigations, the solution of such unprofitable and in 1914, the establishment of branch offices situated just found grocery products for the Railways in complete waggon loads decided to strangers. Similarly Handlugen have been unsuccessful yet repeated several times.

The first World War meant for PZS (Prague - Iron industry - company) the time of the large escalation of the production. The annual steel production reached the highest values in the previous operating history. This high production level was only through the intensive utilization of existing equipment without first investing in the renovation and expansion of essential. And if it was saved as the field of its own metallurgical production, it was double-fold savings in the transport sector. The technical process behind the Adalbert smelter has not stopped the 1918. The crisis at the beginning of the 20th Years has led to the arrest of all smelters. And while the Moravian ironworks modernized production, PZS more or less passively to the legal entry of the new economy. This policy has also led to understand the full KND stagnation. The KND-service in the First Republic were again directly from the number of inflamed smelters determined, and only in the most successful years, the achievements of the war years have balance. The following protectorate years have meant for the Kladno-iron works started again a significant increase in production. The war economy was a big advantage to handle the domestic iron ore - and in Kladno sufficient amount of energy, coal was available. On the KND was then, so they secured their limited resources This high performance of the production. The transfer record was achieved immediately in 1940. In the following years, the performance is gradually decreased and meadow against the end of the war has maintained at the level of the crisis year 1933. The years of the Cold War have again for the intensive exploitation of the indigenous, but less valuable commodities. The ore deposit of Nucice as well as the other mines in central Bohemia experienced their last Renesaince. And unusual challenge are also expected to KND. This time she was not well equipped for their dominance. The entire scope of the modernization of Lokparks had so far in the KND is no similarity. Finally, the oldest locomotives from 60th were and 70 Years of the 19th Century will be liquidated.

The transition for the exploitation of iron ore Soviet times, and finally led to the restriction on mining stoppage in the ore deposits in Nucice. The railway Morina - Kladno was then used only for transportation of limestone and loses progressively its justification. Toward the end of the 60th years of the last century was therefore transferred to the section Horelice - Morina connection with the train to the station Nucice CSD to the mining operation Rudné a nerudné doly Ejpovice, Morina office who dealt with the mining of limestone in the quarry Morina. The traffic in the rest of the section Kladno - Horelice was closed. While in the track section Horelice - Morina abolished all railway lines and stations and the rest were reconstructed track was the track section Kladno - Horelice reduced in subsequent years. His current remaining part is formed only from the internal network already in the works Poldi with rail connections to the listening stations, to the heap in Buštehrad, as well as the new steel plant in there.

vlak


***
Po telese bývalé trati mezi Drahelcicemi a Cerveným Újezdem vedou polní cesty v ruzném stavu - jsou ale sjízdné kolmo (horské kolo). Nejhure patrný je dnes úsek z Cerveného Újezda na Fialku, kde jsou v soucasnosti až na nepatrné výjimky jen zoraná pole. Z Fialky až na okraj Kladna je bývalá trat v terénu rovnež zrejmá (krome malé cásti v Pleteném Újezde - zde býval na svou dobu evropský unikát v úrovnovém krížení dvou ruzných drah na širé trati, tzv. Križovatka - viz obrázek), pohyb je tu ale velmi obtížný, ne-li nemožný. V Kladne bývalá trat prakticky zcela zmizela (krome prumyslových areálu) pod nánosem novejší výstavby. Úsek k dolu Max byl zlikvidován v r. 1973.
Tratový úsek z Horelic do Moriny je stále používán Lomy Morina pro dopravu vápence (predevším do elektráren v severních Cechách).

Auf dem ehemaligen Bahnkörper zwischen Drahelcice und Cervený Újezd führen die Feldwege im verschiedenen Zustand. Sie sind jedoch mit einem Fahrrad (Mountainbike) befahrbar. Der am schlechtesten sehbar ist heute der Abschnitt Cervený Újezd - Fialka, wo derzeit bis auf paar Ausnahmen nur die beackerten Felder sind. Aus Fialka bis zum Rande der Stadt Kladno ist die ehemalige Bahnführung im Gelände auch gut sichtlich (außer dem kleinen Teil in Pletený Újezd - wo in ihrer Zeit ein europäisches Unikat - die niveaugleiche Kreuzung der verschiedenen Bahnen in der offenen Landschaft, sog. Križovatka - Kreuzung - zu sehen war - siehe bitte Abb.). Die Bewegungsmöglichkeiten durch den ehemaligen Bahnkörper ist sehr schwierig, falls nicht sogar ganz unmöglich. Im Bereich der Stadt Kladno ist die ehemalige Gleisanlage (außer der Gewerbegebiete) unter die Überflutung durch den neuen Ausbau verschwunden. Der Strecken abschnitt zur Max-Grube wurde im Jahre 1973 liquidiert.
Die Bahn im Abschnitt von Horelice nach Morina wird immer noch vom Werk Lomy Morina für den Kalksteintransport (vor allem in die Kraftwerke in Nord-Böhmen) ausgenutzt.

On the former track between Drahelcice and Cerveny Újezd the rural roads leading in different condition. They are with a bicycle (mountain bike) passable. The worst evident today is the section from Cerveny Újezd to Fialka, where are on the present except few exceptions, only the tilled fields. Fialka out to the edge of the city of Kladno, the former route in the field is obviously well (except the small part in Pletený Újezd - where was their time unique in Europe - the level crossings of the various paths in the open countryside, known Križovatka - Intersection - was seen). But the movement is here very difficult, if not even impossible. The former route in Kladno was practically quite fade under the deposit of newer build up (except industrial zones). Section to the areas of the Max-pit was liquidated in 1973.
The railway section from Horelice to Morina is still on the operating by the Lomy Morina exploited for limestone transport (especially in the power plants in North Bohemia).

Celkový prubeh KND je patrný z mapy (cástecná oprava kolem r. 1925):
Der gesamte KND-Durchlauf ist aus der (teilweise im Jahre 1925 berichtigten) Karte absehbar:
The entire KND-throughput is predicted from the map (partially revised in 1925):

KND - mapa

***

K vlastní keši

Úvodní souradnice jsou situovány do areálu Lomu Morina, do prostoru zdejšího lokomotivního depa. Místo je verejnosti neprístupné.
K získání polohy finálky je treba zjistit nekolik informací:

- císlo A získáte pri návšteve keše Vojtešská hut (GC18XCH).
- císlo B získáte souctem cifer data narození cloveka, po nemž nese Vojtešská hut jméno.
- císlo C získáte u "Križovatky". Pár metru od bývalého hradla smerem k Unhošti se nachází dražní znacka s cernými pruhy - jejich pocet je císlo C. - V žádném prípade nechodte po kolejích! Prejdete zabezpecený železnicní prejezd na konci Zahradní ulice, zabocte vlevo a jdete po pešine krovím mezi tratí a polem, dovede vás až na místo.
- císlo D získáte návštevou keše Parní mlýn Úhonice (GC201P7).
- císlo E je totožné s císlem výhybky, díky níž se dá prejet z KND na státní dráhu (jediná výhybka na nádraží Horelice, která je od nádraží oddelena prejezdem).
- císlo F získáte souctem císlic oznacení prejezdu poblíž km 5,4 v lese mezi Kucharem a Tachlovicemi. - Nevstupujte na trat!
- císlo G získáte sectením svislých prvku zábradlí na obou stranách železnicního mostu v Kuchari.
- císlo H najdete na nepojíždené koleji v Trneném Újezde tak, že spocítáte všechny pražce mezi prejezdem v Trneném Újezde a první výhybkou smerem k lomu Holý vrch. - Zde se mužete v soucasnosti pohybovat po kolejích, jak je vám libo. Poslední vlak sem prijel asi tak pred 10 roky.
- císlo I získáte souctem císlic délky pres nárazníky u lokomotiv v soucasnosti bežne používaných spolecností Lomy Morina k doprave nákladních vlaku po zbylé cásti KND - pokud je dominantní na strojích oranžová barva, násobte soucet 1; pokud zelená, násobte 2, pokud modrá, násobte 3.
- císlo J je totožné s poslední císlicí roku vzniku ceského filmu, v nemž se objevila jedna ze soucasných lokomotiv Lomu Morina (byt v ponekud odlišném barevném provedení než je soucasné). - Dáváme vám možnost vybrat si ten pravý z následujících kousku: Kolja, Štestí, Medvídek, Kráska v nesnázích, Vratné láhve, Václav, Pelíšky, Knoflíkári, Roming, Román pro ženy, Bájecná léta pod psa.
- císlo K získáte souctem cifer data vzniku Rudné.
- císlo L je poslední císlicí letopoctu, kdy zacaly jezdit vlaky na Morinu.
- císlo M získáte souctem cifer data zastavení provozu na vetvi Kladno - Horelice.

Formuli pro výpocet finálních souradnic najdete v Trneném Újezde ve vzdálenosti H pražcu od železnicního prejezdu, avšak na opacnou stranu než je první výhybka smerem k lomu Holý vrch.

Bezpecnost na prvním míste!
Nevstupujte (krome uvedené výjimky) na koleje!Zum eigenen Cache

Die Einleitungskoordinaten sind im Betriebsraum der Gesellschaft Lomy Morina situiert, und zwar im Bereich des hiesigen Lokomotivbetriebswerks. Die Stelle ist für die Öffentlichkeit unzugänglich.
Zum Gewinn der Finallage ist nötig etwas Informationen festzustellen:

- Nr. A kann man beim Besuch des Caches Vojtešská hut (GC18XCH)gewinnen.
- Nr. B ist die Ziffernaddition von Gebutsdateien des Menschen, nach dem die Adalbert-Hütte (Vojtešská hut) ihre Name trägt.
- Nr. C ist beim Besuch der Ort "Križovatka" - Kreuzung zu finden. Nur paar Meter vom dem ehemaligen Blockposten in Richtung nach Unhošt befindet sich ein Bahnschild mit C schwarzen Streifen. - In keinem Fall treten Sie nicht in den Gleis ein! Benutzen Sie den gesicherten Bahnübergang auf Ende der Strasse "Zahradní", biegen Sie links ab und gehen Sie weiter durch den Steig zwischen der Bahn und dem Feld. Der führt Ihnen bis zur richtigen Ort.
- Nr. D ist beim Besuch des Caches Parní mlýn Úhonice (GC201P7)zu erhalten.
- Nr. E ist identisch mit der Nummer auf dem Wechsel, dank dem die Verknüpfung der KND mit der Staatsbahn möglich ist.  (Das ist der einzige vom Bahnhof Horelice durch den Bahnübergang getrennte Wechsel.)
- Nr. F ist die Ziffernaddition der Bahnübergangbezeichnung in der Nähe vom Bahnkilometer 5,4 im Wald zwischen Dörfern Kuchar und Tachlovice. - Treten Sie in die Gleisanlage nicht ein!
- Nr. G ist wie die Ziffernaddition der vertikalen Geländerelemente auf der Bahnbrücke in Kuchar feststellbar.
- Nr. H ist auf dem unbefahrenen Gleis in Trnený Újezd durch die Ablesung der gesamten Schwellenzahl im Bahnabschnitt zwischen dem Bahnübergang in Trnený Újezd und dem ersten Wechsel in Richtung zum Steinbruch Holý vrch. - Da darf man derzeitig in der Gleisanlage ganz frei bewegen, weil der letzte Zug vor ca. 10 Jahren hergekommen ist.
- Nr. I ist die Ziffernaddition der gesamten Länge über Puffer der derzeitig bei der Gesellschaft Lomy Morina zur Leitung der Güterzüge auf dem restlichen Teil der KND verwendeten Loks. Falls die Maschinen überwiegend orange lackiert sind, dann muß man die Addition mit Parameter 1 vervielfältigen; falls grün, dann benutzt man Multiplikationsparameter 2; bei blau benutzt man Multiplikationsparameter 3.
- Nr. J ist identisch mit der letzten Ziffer des Jahres der Entstehung eines tschechischen Films, in dem eine von derzeitigen Loks von Lomy Morina zu sehen ist (obwohl in einer anderen Farbausführung wie heute). - Man kann von folgenden Filmen auswählen:  Kolja, Štestí, Medvídek, Kráska v nesnázích, Vratné láhve, Václav, Pelíšky, Knoflíkári, Roming, Román pro ženy, Bájecná léta pod psa.
- Nr. K ist die Ziffernaddition des Begründungsdatum der Stadt Rudná.
- Nr. L ist die letzte Ziffer vom Jahr, in dem die Züge nach Morina zu fahren anfingen.
- Nr. M ist die Ziffernaddition des Datums, wann der Verkehr im Abschnitt Kladno Horelice stillgelegt wurde.

Die Formel für die Berechnung der Finalkoordinaten ist in Trnený Újezd in der Entfernung H Schwellen von der Bahnübergang zu finden, jedoch in der umgekehrten Richtung als der erste Wechsel in Richtung zum Steinbruch Holý vrch ist.

Sicherheit vor Allem!
Treten Sie nicht in die Gleisanlage (außer der genannten Ausnahme) ein!About the cache

The launch coordinates are located in the operations room of the company Lomy Morina, and in the range of the local locomotive operating plant. The place is inaccessible to the public.
To win the final position is needed to determine some information:

- No. A can be obtained by visiting the cache Vojtešská hut (GC18XCH).
- No. B is the addition of numbers of birthday of man, according to the St. Adalbert's smelter (Vojtešská hut) bear its name .
- No. C is when you visit the site "Križovatka" - intersection found. Only few meters from the former block positions in the direction to Unhošt there is a railroad sign with C black stripes. - In any case, you do not enter the track! Use the secure grade crossing at the end of the road "Zahradní", turn left and proceed through the path between the track and the field. This leads you to the right place.
- No. D can be obtained by visiting the cache will Parní mlýn Úhonice (GC201P7).
- No E is identical with the number on the rail switch, thanks to the linking of the KND with the state railway possible. (This is the only one from the station through the railway crossing Horelice separate rail switch.)
- No F is the sum of the numbers crossing designation in the vicinity of km 5.4 in the wood between the villages Kuchar and Tachlovice. - Step into the rails not!
- No G is adding the number of vertical elements on the bridge railing in Kuchar.
- No H can obtained by visiting in Trnený Újezd through the reading of the all railway sleeper number in the unused rail section between the grade crossing in Trnený Újezd and the first rail switch in the direction to the quarry. - Here can you move into the track currently entirely free, because the last train has arrived here about 10 years ago.
- No. I is the sum of the total number length of the current in the company Lomy Morina for freight trains on the rest of the KND used locomotives. If the machines are mostly orange-painted, then one must multiply the summation by parameter 1, if green, then use multiplication parameter 2, if blue, use multiplication parameters 3.
- No. J is identical to the last digit of the year the creation of a Czech film, where is shown one of the current engines of Lomy Morina (though in a different color version as it is today). - You can select from the following films: Kolja, Štestí, Medvídek, Kráska v nesnázích, Vratné láhve, Václav, Pelíšky, Knoflíkári, Roming, Román pro ženy, Bájecná léta pod psa.
- No K is the sum of the digits of the origin date Rudná city.
- No. L is the last digit of the year, when the trains began to Morina run.
- No. M is the numeric sum of the date, was shut down when the traffic in the section Kladno - Horelice.

The formula for calculating the final coordinates you can find in Trnený Újezd in the distance of the number of the railway sleepers H since the grade crossing, but in the opposite direction than the first rail switch to the quarry Holý vrch.

Safety first!
Do not step into the track (except for the above exception)!Click to verify coordinatesPocet návštevníku - Besucherzahl - Attendance:                                         NETWAY                                                                                                                        
                                                                                                             http://pocitadlo.netway.cz/

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] obpav qivexn - [DE:] frvgraxynccr - [EN:] fvqr qbbe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.