Skip to content

<

Druim

A cache by Matdeta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Druim

Namnet härör från det gäliska språket och ordet druim som betyder "rundad hög" eller "kulle".

En drumlin är en avlång val-formad kulle som bildades av inlandsisens rörelse. längdriktningen är parallell med förflyttningen av isen,  och med den trubbiga änden riktad mot isens rörelse. Drumliner kan vara mer än 45 m höga och mer än 0,8 km långa och är ofta samlade i drumlinfält. Drumliner har vanligen lager som visar att materialet upprepade gånger lades till en kärna, som kan vara av sten eller morän.

Sandsjöbackadrumlinen, är en ryggformad stötsidesmorän som är utsträckt i isens rörelseriktning, nordostsydväst. I sydväst finns ett bergstöd. Drumlinen når här 95 m ö h och en markant strandlinje som vid 83-metersnivån markerar den marina gränsen i området. Tittar du söderut en vacker molnfri dag så ser du skorstenen på Södra Cell i Värö Backa, dit är det 36km från toppen.

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och för allmän motortrafik tillåten enskild väg
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på sjöarna
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren särskilt anvisade platser
 • medföra ej kopplad hund
 • störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • rida annat än på allmänna vägar eller på vägar och stigar som särskilt anvisats av förvaltaren

 För att logga:

För att få logga denna  (Earthcache) som  (found) skall följande uppfyllas:

Valfritt: Ta ett kort på dig med din GPS i handen från toppen och posta i din logg.

Svara på följade frågor och maila cacheägaren svaren:

1. Hur många hektar ljunghed fanns det kvar år 2000 i Sverige? Svaret finns vid WP S1.

2. På den absoluta toppen finns ett litet föremål av järn tillverkat av människan, beskriv föremålet.

3. Vad är morän?

4. I vilka svenska landskap finner man drumliner?

Du behöver inte vänta på godkännande av cacheägaren för att få logga som found. Om jag behöver kompletterande uppgifter hör jag av mig. Kom ihåg att bifoga en bild och att inte skriva svaren i din logg!

A drumlin (derived from the Gaelic word druim (“rounded hill,” or “mound”) ) is an elongated whale-shaped hill formed by glacial ice acting on underlying unconsolidated till or ground moraine. Its long axis is parallel with the movement of the ice, with the blunter end facing into the glacial movement. Drumlins may be more than 45 m (150 ft) high and more than 0.8 km (½ mile) long, and are often in drumlin fields of similarly shaped, sized and oriented hills. Drumlins usually have layers indicating that the material was repeatedly added to a core.

 

The Sandsjöbacka drumlin, is a whaleshaped stoss side drumlin which is stretched in the direction of ice movement, northeast-southwest. In the southwest there is a rock support. The drumlin reaches 95 m above sea and has a significant mark at the 83m level that marks the boundary of the marine area. Look south in beautiful clear day and you can see the chimney at Södra Cell in Värö Backa, which is at 36km from the summit.


In order to protect the nature reserve has the County Board adopted special regulations, including those that you as a visitor in the area must follow and respect.

In addition to the provisions of other legislation it is prohibited to:

 • drive motorized vehicles except on a public roads and for general motor traffic allowed private roads
 • drive motor boat or other motorized craft on the lakes
 • camp or stay in a caravan
 • make a fire on other places than on the designated place
 • lead an uncleashed dog
 • disturb wildlife such as intrusive photography by the bird's nest, lair, den or equivalent
 • the destructive use of radio equipment, records, tape recorders
 • Horsebackriding only on roads or on roads and trails specifically designated by the administrator

 

 How to log:

To log this (Earthcache) as  (found) you must do the following:

Optional: Take a picture of yourself with your GPS in your hand at the top and post in your log.

Answer the following questions and mail the answers to the cacheowner:

1. How many hectares of heather moorland where there in Sweden by year 2000? Answer at WP S1.

2. On the absolute top there is a small manmade object of iron, describe it.

3. What is moraine?

4. In which swedish countys can you find drumlins?

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found. If I need additional information, I let you know. Remember to post a picture and not to write answers in your log!

Visit my other Earthcaches:

Sweden:  Svedsmossen Earthcache  Ersdalen Earthcache  Svavelbruket  Rosenlunds bankar  Gautelfr  Kalkbrottet Kamlungeforsen

Cape Verde:  As dunas de Bubista

Montenegro:  Vapnenac

Croatia:  Kolac natural arch

Cuba:  Mirador de Bacunayagua

Greece:  Afantou beach

Italy:  Torre pendente di Pisa

 

free counters

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.