Skip to content

Pohod ob žici / Walk along the Wire 2015 Event Cache

This cache has been archived.

kompaski: Pospravljamo, arhiviramo [:)]

More
Hidden : Saturday, 09 May 2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

PST - Pot spominov in tovarištva, se vije po trasi žičnega obroča, ki je Ljubljano obdajal med 2. svetovno vojno. Letos bo po njej potekal 59. Pohod ob žici. Zakladolovci pa bomo Pohodu prvič posvetili svoje srečanje. Pridružite se nam!

PST - Path of Remembrance and Comradeship follows the route of the ring of wire which encircled Ljubljana during WWII. Already 59th March along the Wire will be held this year. Come, join us at the Event there!English description / opis v angleščini
tocke poti in dnevniki / waypoints and logs

(SI) PST - Pot spominov in tovarištva je ena največjih ljubljanskih dragocenosti. Pot ima več imen: pogosto slišimo kar kratico PST, včasih »Zeleni prstan Ljubljane« ali »Pot ob žici« ali pa kar preprosto »Pot«. Ne glede na poimenovanje predstavlja sijajen stik mesta z okolico. Skozi vse leto se po njej sprehajajo prijazni ljudje s pasjimi prijatelji, zaljubljenci, rekreativci, vrtovčki, upokojenci in vsi, ki jim je pri srcu vsakdanja, drobna sreča. Vsako leto v začetku maja, ob obletnici osvoboditve Ljubljane, pa doživi najbolj množičen obisk s pohodom »Ob žici« ter zahtevnim, mednarodno uveljavljenim tekom trojk na 12,5 in 29 kilometrov. Pot, ki se je Ljubljančanom trdno zasidrala v srca, je nastala v spomin na žični obroč, s katerim je italijanska fašistična vojska leta 1942 mesto spremenila v največje koncentracijsko taborišče.
Več o PST in njenem nastanku preberite v opisu zaklada PST km 01.

PRIDRUŽITE SE NAM NA SREČANJU 9. MAJA 2015

Srečanje bo potekalo v dveh delih:
1. Pohod ob žici in
2. Uradni zaključek v parku v bližini Koseškega bajerja.

Predlagamo, da si za razpoznavni znak na nahrbtnik ali kako drugače privežete rutico / trak / pentljo v eni od barv geocachinga (rumena, oranžna, svetlo modra ali zelena).

Prvi del - pohod


Celotna PST je dolga 32,9 km. Na njej je postavljenih 8 kontrolnih točk (KT1 do KT8) s stojnicami, na katerih dobite kontrolne kartončke in kontrolne žige. Za pohod po celi PST dobite kartonček s prostorom za 8 žigov, za krajše variante pa kartonček s prostorom za 4 žige.

oak
Slika 1: zelena črta - potek PST, rumene pike - kontrolne točke, rdeče oznake - točke poti (WP). Vir karte: spletni atlas Geopedia.
Image 1: green line - PST trail route, yellow dots - control points, red marks - Waypoints (WP).


Vabimo vas, da se nam pridružite na pohodu po celem krogu, lahko pa tudi na pol poti ali samo na zadnjem odseku. Začeli bomo:

- ob 6:00 pri Koseškem bajerju (na točki WP1, oziroma koordinatah srečanja), za pohod dolžine 32,9 km,
- ob 9:30 v Fužinah (na točki WP2), za pohod dolžine 17 km,
- ob 13:00 na Viču (na točki WP3), za pohod dolžine 4,3 km.

Kje se nam boste pridružili, je odvisno od vaših želja in zmožnosti. Bodite točni, s prve in vmesnih točk bomo krenili točno ob napovedanem času. Hitrost hoje bo zmerna, primerna za večino pohodnikov. Posamezniki ali skupine udeležencev se boste lahko odločili tudi za počasnejši ali hitrejši tempo. Vsi pa se na koncu dobimo v bližini Koseškega bajerja.
Udeleženci morate sami poskrbeti za primerno obutev, oblačila, pijačo in jedačo. Na pohod se podajate na lastno odgovornost, zato ravnajte v skladu z zdravo pametjo :)

PRIPOROČILA UDELEŽENCEM POHODA PO CELEM KROGU PST
1. H Koseškemu bajerju pridite vsaj nekaj minut pred šesto, da na KT2 pravočasno prevzamete kontrolni kartonček. Stojnica KT2 je povsem ob bajerju (koordinate točke so med točkami poti - waypointi), potem pridite na zborno mesto (WP1, oziroma koordinate srečanja).
2. Nujna je udobna obutev, vsaj en par rezervnih nogavic, za vsak slučaj tudi obliži za žulje.
3. V sončnem vremenu ne pozabite pokrivala in druge zaščite proti soncu, v slabem vremenu pa ne zaščite pred močo.
4. S seboj imejte dovolj pijače (voda je na voljo na nekaj stojnicah ali pa tudi ne) ter malico za postanek sredi poti.

Drugi del - uradni zaključek


Zaključni in hkrati uradni del srečanja bo potekal od 14h do 14:45 v parku na objavljenih koordinatah srečanja - v bližini Koseškega bajerja. Tam bo dosegljiv dnevnik, v katerega se boste lahko vpisali udeleženci, ki boste z žigom na kontrolnih kartončkih izkazali prehojeno pot med vsaj dvema zaporednima kontrolnima točkama PST v tem dnevu. Dovolj časa bo tudi za izmenjavo izkušenj s pohoda in drugih zakladolovskih podvigov.

oak
Slika 2: WP1 - start na pohod 32,9 km in mesto srečanja, KT2 - stojnica kontrolne točke s kartončki in žigom. Vir karte: spletni atlas Geopedia.
Image 2: WP1 - start of 32.9 km walk and Event site, KT2 - control point booth with control cards and stamp.


V primeru zelo slabega vremena bomo vse prijavljene udeležence obvestili o morebitnih spremembah. Možno bi bilo skrajšanje pohoda na polovico, s startom v Fužinah (WP2) ali celo samo na zadnji odsek, s startom na Viču (WP3). V vsakem vremenu bo izveden najmanj pohod po delu PST od Viča do Koseškega bajerja (WP3 do WP1) in zaključno srečanje pri Koseškem bajerju.


English description

(ENG) PST is Slovenian acronym for the »Path of Remembrance and Comradeship«. Path has many names: you can often hear just the acronym – PST, sometimes »The green ring« or »Path Round the wire«, or simply »Path«. Regardless of name, it represents a unique connection of the city with nature. It is visited all year round by nice people walking dogs, lovers, joggers, kindergarten-children, seniors, and everybody who love simple everyday happiness. Every year in the beginning of May, on the Ljubljana liberation day, thousands of people join the march along »The ring of wire«, and challenging, internationally renown »Troika run« - 12.5 and 29 km long. Path is really citizen's favourite »living room« today. It has been built along the route of »The ring of wire«, which Italian Fascist army constructed in 1942 and turned Ljubljana into the largest concentration camp.
You can read more about PST and its history in the description of the geocache PST km 01.

JOIN THE EVENT ON MAJ 9th 2015

The Event will consist of two parts:
1. Walk along the PST trail and
2. Official conclusion in the park near the Koseze pond.

To distinguish yourself as a geoacacher among the crowd, we suggest that you bind a scarf / cloth tape / ribbon in one of the geocaching colours (yellow, orange, light blue or green) to your backpack or somewhere else.

Part one - Walk


Complete PST Trail is 32.9 km long ring. Eight control points (CP1 to CP8) are set along the trail - with booths where you can obtain control cards and control stamps. You need larger card for complete trail - with space for 8 stamps, and smaller card for shorter walk - with space for 4 stamps. The course of the trail, waypoints and CP sites are shown at the Image 1 above.

You are invited to join organisers to walk along the whole ring, half of the length, or even just one section. Starting points are:

- at 6:00 a.m., at Koseze pond (waypoint WP1, or coordinates of the Event), for a walk 32.9 km long,
- at 9:30 a.m., in Fužine (waypoint WP2), for a walk 17 km long,
- at 1 p.m., at Vič (waypoint WP3), for a walk 4.3 km long.

It is up to your wishes and ability where you decide to join us. Just be punctual - we shall leave first and intermediate starting points at the time announced. Pace of walking shall be moderate, adjusted to majority of the participants. You and your friends can also decide to walk slower or faster than the rest. But we all meet at the end, near Koseze pond.

Participants themselves have to take care for proper shoes, clothing, drinks and food. You participate at the Walk at your own risk, so use common sense while doing it :)

RECOMMENDATIONS TO PARTICIPANTS OF THE WALK ALONG THE WHOLE RING
1. Come at least a few minutes before 6 a.m. to be able to obtain control card in due time at CP2. Booth of CP2 is at the pond bank (see waypoint KT2 for coordinates). Then come to the meeting place (WP1, and Event coordinates).
2. Comfortable shoes are essential, also at least one spare pair of socks, and the blister plasters just as precaution.
3. Don't forget hats and other sun protection in sunny weather, or rain protection in bad weather.
4. Bring enough to drink (water might be available at a few stalls or not) and some lunch for mid-stop.

Part two - Official conclusion of the Event


Conclusion and at the same time official part of the Event, will be held from 2 p.m. to 2:45 p.m., in the park, at the Event coordinates - close to Koseze pond. Logbook of event will be available there. You should present control card with at least two consecutive CP stamps of that day's Walk to log into the logbook. There will be enough time to share experience from the Walk and other geocaching adventures too.

See Image 2 above for detailed view of Event location.

In the case of very bad weather, all registered participants will be informed of any changes through announcements. It would be possible to halve the length of walk, with start at Fužine (WP2), or even just to walk one trail section, with the start at Vič (WP3). In any weather at least hike along section of PST from Vič to Koseze pond (WP3 to WP1) and final meeting in Koseze pond will be carried out.tocke poti in dnevniki / waypoints and logs

Additional Hints (No hints available.)