Skip to content

<

El perímetre de la Catedral - Virtual Reward

A cache by joanmire Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Català - Test + bonus

Al llarg de mig Km resoldreu un seguit de pistes en llocs emblemàtics tot circunvalant la Catedral. Cal encertar totes les respostes tipus test i almenys 3 bonus.

Horari: qualsevol per les respostes test. Pels bonus, alguns wp tenen horari específic, bastant ampli i d'accés gratuït. Si algun està tancat, deixar en blanc la solució o cercar-la a internet. El circuit es fa i resol en 45' + tot el temps que vulgueu per fotos i turisme.

La catedral gòtica de Barcelona està dedicada a la Santa Creu (rara dedicació provinent de l'anterior basílica paleocristiana de mitjan segle IV) i a Santa Eulàlia (quan les restes de la màrtir i copatrona de Barcelona hi van ser traslladades). Després del wp1, o en acabar el cache, esteu invitats a visitar-la.

wp1. Just al començament del C/ del Bisbe es passa entre 2 torres romanes. Què sobresurt de la torre de l'esquerra?

 • a) Una gàrgola romànica
 • b) Un tros de la muralla romana
 • c) Una figuera
 • d) La reconstrucció d'una arcada de l'aqüeducte

Bonus: De quins segles són les 2 torres semicirculars que defensaven la porta d'accès a l'antiga Barcino?

wp2. Avancem per aquest carrer fins a la Plaça de Garriga i Bachs. Hi trobem l'entrada al claustre de la Catedral. Quina porta és i quina bestiola hi té una magnífica residència? (Nota: aquesta porta és la via de sortida pels visitants a la catedral. Resoldre des de fora o visitar ara la catedral).

 • a) Portal de Sant Iu - Un ruc català
 • b) Porta de la Pietat - Una bandada d'ànecs collverd
 • c) Porta de Santa Llúcia - Una parella de cigonyes
 • d) Porta de Santa Eulàlia - Tretze oques blanques

Bonus: Què simbolitza aquest animal en el context de la catedral?

Si hi voleu entrar, l'horari gratuït és 8:30-12:30 (dl-ds), 8:30-13 (du), 17:45-19 (dl-dv), 17:15 (ds-du).

wp3. Seguim recte. Un pont neogòtic cobert uneix dos edificis. Què representen els capitells que el sostenen?

 • a) Àngels amb incensaris i laúds
 • b) Flors i fruits
 • c) Motius corintis
 • d) Àngels descansant sobre els núvols

Bonus: Quins dos edificis queden units per aquest pont?

wp4. Recte arribem a una plaça emblemàtica. La guàrdia que custodia l'entrada al Palau vesteix:

 • a) Casaca vermella, pantalons negres i cinturó blanc
 • b) Uniforme verd grisós amb trinxeres negres i tricorni
 • c) Pantalons negres, camisa blau clar o xaqueta negra amb detalls grocs i vermells, i gorra de plat negra amb banda vermella
 • d) Vestimenta ignífuga negra amb bandes grogues i casc rodó

Bonus: Quants fanals de peu hi ha a la Plaça Sant Jaume? Quantes làmpades sostenen?

wp5. El carrer adjacent al del Bisbe és el carrer Paradís. En el 2on revolt del mateix hi trobem 4 columnes del Temple d'August, construit el s. I aC i que durant 400 anys va presidir el fòrum de la ciutat. A què es dedica l'entitat titular de l'edifici?

 • a) Muntanya i alpinisme
 • b) Cant coral
 • c) Estudis de biblioteconomia
 • d) Col·leccionisme de còmics

Bonus: Una de les columnes va ser erigida a la Plaça del Rei durant 77 anys abans de tornar aquí. De quins anys parlem?

Entrada lliure en horari: dl i festius: 10-14, dm-ds 10-19, du 10-20.

wp6. Sortim del carrer Paradís i voltem l'àbside de la catedral per la dreta. Arribem a l'entrada al Palau del Lloctinent. Per què és reconegut?

 • a) És l'antiga seu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
 • b) Forma part del conjunt del Palau Reial Major
 • c) El seu pati interior està voltat de 4 grans arcs carpanells que sostenen una galeria
 • d) Totes les respostes són correctes

Bonus: Pujant un tram d'escalinata trobem la Porta de Sant Jordi, porta monumental en bronze de Josep Mª Subirachs feta el 1975. L'escalinata noble del Palau dels Virreis està rematada per un espectacular teginat de pi melis. Què representa?

wp7. Baixem pel carrer Comtes fins la Plaça de Sant Iu. Trobem a mà dreta el:

 • a) Museu Diocesà d'obres d'art d'esglésies
 • b) Museu Martorell de ciències naturals
 • c) Museu Frederic Marès d'escultura i col·leccionisme
 • d) Museu Marítim

Bonus: Accedim al pati interior, amb una font central. Quins 6 arbres l'envolten?

Entrada lliure en horari dm-ds 10-19, du i festius 11-20.

wp8. Passem davant la façana de la Catedral i tot seguit trobem la Casa de l'Ardiaca. Quin arbre presideix el pati? (test abcd veure wp8)

 • a) Pomer
 • b) Datiler
 • c) Llimoner
 • d) Pi pinyoner

Bonus: Quin any es va fundar l'arxiu històric de la ciutat?

Ja teniu totes les pistes. Per validar el cache, cal logejar, a ser possible adjuntant alguna foto (no spoiler). A l'owner li podeu enviar un missatge amb la solució, del tipus abacabda. Si no s'ha encertat ... nyac! A repetir la feina!!

El missatge ha d'incloure la resposta a almenys 3 bonus. Segons els encerts dels bonus, sereu tombats, animats, aprovats, aplaudits, felicitats, elogiats o victorejats!

Amb la feina feta, podeu visitar la catedral: entrada gratuïta 8-12:15 (dl-ds), 8:30-13:45 (du), 17:45-19:30 (dl-dv), 17:15-20 (ds-du). Horari central pagant, visita més complerta.

Recompensa virtual - 2017/2018

Aquest Cache Virtual és part d'una emisió limitada de Virtuals creada entre 24.8.17 i 24.8.18. Només 4.000 propietaris han rebut l'oportunitat d'amagar un Cache Virtual. Aprèn més sobre Recompenses Virtuals a Geocaching Blog.

English - Test + bonus

Along half Km you will find out a number of clues in emblematic places around the Cathedral. You have to answer the test correctly and at least 3 bonus.

Timetable: anytime for the test. For the bonus, some wp have specific schedule, quite wide and of free access. If any is closed, leave the solution blanc or search it in internet. It takes around 45' to solve this cache, but allow yourself more time for pictures and tourism.

The Gothic cathedral of Barcelona is devoted to the Saint Cross (rare dedication provinent of the previous paleochristian basilica from the 4th century) and to Saint Eulàlia (when the rests of the martyr and copatron of Barcelona were moved there). After wp1, or after completing the cache, you are invited to visit it.

wp1. Right at the beginning of Bishop Street (C/ del Bisbe) you cross between 2 roman towers. What stands out from the left tower?

 • a) A romance gargoyle
 • b) A bit of the roman wall
 • c) A fig tree
 • d) The reconstruction of an arcade of the aqueduct

Bonus: From which centuries are the 2 semicircular towers that defended the gate of access to the ancient Barcino?

wp2. We follow this street until Garriga i Bachs Square. We will find the entry to the cloister of the Cathedral. Which door is and which creature has a glorious residence? (Note: this door is the exit for visitors to the cathedral, so no entry allowed through it. Solve from outside or visit the cathedral now).

 • a) Door of Saint Iu - A Catalan donkey
 • b) Door of the Mercy - A flock of mallards
 • c) Door of Saint Llúcia - A couple of storks
 • d) Door of Saint Eulàlia - Thirteen white geese

Bonus: What does this animal symbolise in the context of the cathedral?

If you want to go in , the free opening time is 8:30-12:30 (Mon-Sat), 8:30-13 (Sun), 17:45-19 (Mon-Fri), 17:15 (Sat-Sun)

wp3. We follow straight. A covered neogothic bridge joins two buildings. What do the capitals that sustain it represent?

 • a) Angels with censers and lutes
 • b) Flowers and fruits
 • c) Corinthian motifs
 • d) Angels resting on the clouds

Bonus: Which two buildings remain joined by this bridge?

wp4. Straight we reach an emblematic square. The guard that watches over the entry to the Palace wears:

 • a) A red dress coat, black trousers and a white belt
 • b) A greyish green uniform with black trenches and a three-cornered hat
 • c) Black trousers, a clear blue shirt or a black jacket with yellow and red details, and a black flat cap with a red band
 • d) Black fire-resistant clothing with yellow bands and a round helmet

Bonus: How many lampposts are there in Saint Jacques Square (Plaça Sant Jaume)? How many lamps do they sustain?

wp5. The adjacent street to Bishop Street is Paradise Street (C/ Paradís). In the 2nd bend of the same you find 4 columns of the Temple of Augustus, built during the 1st century BC which presided over the city's Forum of the city during 400 years. What is the purpose of the entity who owns the building?

 • a) Mountain and alpinism
 • b) Choir practice
 • c) Studies of librarianship
 • d) Collecting of comics

Bonus: One of the columns, the itinerant one, was erected in King Square (Plaça del Rei) during 77 years before moving back here. What years are we talking about?

Free entry: Monday and festives: 10-14, Tuesday to Saturday: 10-19, Sunday: 10-20.

wp6. We leave Paradise Street and walk around the absis of the cathedral to the right. We reach the entry to the Palace of the Lieutenant (Palau del Lloctinent). Why is it recognised?

 • a) It housed the Archive of the Crown of Aragon
 • b) It forms part of the group of the Major Royal Palace
 • c) Its inner courtyard is enclosed by 4 big arches “carpanells” that sustain a gallery
 • d) All the answers are correct

Bonus: Going up a flight of stairs you find Saint George's Door, a monumental door in bronze sculpted by Josep Mª Subirachs in 1975. The noble staircase of the Viceroy's Palace is surmounted by an impressive coffered ceiling of pine melis. What does it represent?

wp7. We go down the Counts Street (C/ dels Comtes) until the Square of Saint Iu (Plaça de Sant Iu). On the right we find:

 • a) Diocesan Museum of works of art from churches
 • b) Museum Martorell of natural sciences
 • c) Museum Frederic Marès of sculpture and collecting
 • d) Maritime Museum

Bonus: We access to the inner courtyard, with a central source. Which 6 trees surround it?

Free entry Tuesday to Saturday 10-19, Sunday and festives 11-20.

wp8. We go past the façade of the Cathedral and find the House of Ardiaca. Which tree presides the courtyard?

 • a) An apple tree
 • b) A date palm
 • c) A lemon tree
 • d) A stone pine

Bonus: Which year was the historical file of the city founded?

You already have all the clues. To validate the cache, you have to log it, if possible attaching some picture (no spoiler). Send a message to the owner with the solution, of the type abacabda. If you do not get it right ... bummer! Start again!!

The message has to include the answer to at least 3 bonus. According to the right bonus, you will be knocked down, encouraged, approved, appbonusd, cheered or praised!

With the work done, you can visit the cathedral: free entry 8-12:15 (Mon-Sat), 8:30-13:45 (Sun), 17:45-19:30 (Mon-Fri), 17:15-20 (Sat-Sun). Central hours paying, more complet visit.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.