Skip to content

Ratusz we Wrocławiu / Wrocław Town Hall Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stary Ratusz we Wrocławiu
Stary Ratusz we Wrocławiu
Zdjęcie pochodzi z serwisu Wratislaviae Amici

PL POLSKI

O miejscu:

Stary Ratusz we Wrocławiu jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Jest 2-kondygnacyjną, 3- traktową budowlą na planie prostokąta z także prostokątnym aneksem budynku Rady i Ławy przylegającym do północnej elewacji oraz kwadratową wieżą. Usytuowany w centrum miasta powstawał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od końca XIII w. aż po wiek XVI). Pełnił rolę siedziby władz miejskich i wrocławskiego sądownictwa, służył wszystkim mieszkańcom miasta.

Najstarsza część Ratusza powstała, jak wynika ze źródeł pisanych, ok. 1299r. Ta część, określana wówczas jako consistorium (łac. miejsce zgromadzeń) jest obecnie niemal całkowicie wchłonięta przez dalsze etapy budowlane. Wolno stojący consistorium składało się z dwutraktowej parterowej podpiwniczonej hali, nakrytej stropem oraz przylegającej od zachodu wieży. Po wykupieni przez miasto od potomków dziedzicznego wójta jego praw, znacznie zwiększył się prestiż i kompetencje Rady Miejskiej. Konieczne stało się wybudowanie nowej siedziby dla powiększającego się grona radnych. W latach 1328-1333 w sąsiedztwie consistorium zbudowano drugi, znacznie mniejszy budynek praetorium (łac. siedziba przywódców), który mieścił Izbę Rady i Ławy. Budynek zamknął od północy plac sądowy z usytuowanym nań pręgierzem. W latach 1343-1357 dobudowano kolejne pomieszczenia od strony placu sądowego: jednofilarową Salę Sądową na parterze i Salę Książęcą na piętrze, pełniącą funkcję kaplicy. Nadbudowano także piętro nad dawnym consistorium oraz nad pretorium. Oba budynki nakryto wspólnym dachem, sklepiono piwnicę i podwyższono wieżę. Około 1368r. uruchomiono znajdujący się na niej zegar, którego dzwon godzinowy zachował się do dziś. Wejście od wschodu ozdobiono reprezentacyjnym portalem. O ostatecznym kształcie Ratusza zdecydowała wielka przebudowa jaką przeprowadzono w latach 1470 – 1480, kiedy to powiększono budowlę o niemal połowę, dobudowując nowe pomieszczenia od południa i nadano jej bardziej reprezentacyjny charakter. Do nowo powstałego traktu południowego dobudowano trzy ryzality z bogato zdobionymi partiami piętra, nadwieszonymi w formie wykuszy. Trakty środkowy i północny nakryto wspólnym, wysokim dachem i ozdobiono bogato zdobionym szczytem ze sterczynami od strony wschodniej. Południowy trakt oraz aneks północno-wschodni przekryto osobnymi, niższymi dachami, również ozdobionymi od wschodu dekoracyjnymi szczytami. W 1510r. elewację Ratusza otynkowano i pokryto dekoracją malarską. Nieco później w Sali Sądowej i Izbie Rady umieszczono renesansowe portale. Już 18 października 1536r. umieszczono na wieży ratuszowej nowy pięciopolowy herb Wrocławia (nadany miastu w 1530r.). W 1548r. od strony dziedzińca powiększono aneks północno-wschodni. W jego nowej części umieszczono na parterze kancelarię rady, a na piętrze kancelarię ławy z renesansowym wykuszem skierowanym na dziedziniec. W 1559r. wieże Ratusza podwyższono i nakryto renesansowym hełmem. W 1580r. uruchomiono zegar na elewacji wschodniej. W 1615r. podzielono południowa część parteru na kilka mniejszych pomieszczeń. Od 1808r. wnętrza Ratusza ulegały stopniowej degradacji. Przestarzały obiekt nie odpowiadał wymogom nowoczesnej administracji i wkrótce miejscy radni przenieśli się do wybudowanego nieopodal Nowego Ratusza. Niszczały również reprezentacyjne elewacje budowli. Dopiero pod koniec XIX w. przeprowadzono pierwsze prace konserwacyjne m.in.: zrekonstruowano sterczyny w elewacji wschodniej, elewacja zachodnia została ozdobiona fantazyjnymi pseudogotyckimi ażurowymi szczytami. We wnętrzu wybudowano nową, okazałą klatkę schodową. W latach 30. XXw. przeprowadzono kolejne prace. Przywrócono Sali Wielkiej formę trójnawową, położono nowe posadzki, otynkowano elewację wschodnią, zaś po stronie południowej zbudowano nowe schody wejściowe do środkowego ryzalitu, rekonstruując wcześniejsze rozwiązanie. Usunięto też, otaczające Ratusz, budy handlowe. W trakcie walk o Wrocław w 1945r. Ratusz został dotkliwie uszkodzony. Jego reprezentacyjny charakter przywróciły mu liczne powojenne odbudowy i konserwacje.

Od początku swojego istnienia Ratusz był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych i miejscem reprezentacyjnym, gdzie władze Wrocławia podejmowały dostojnych gości. Tradycja ta kontynuowana jest do dzisiaj. W murach Ratusza gościli najważniejsi światowi przywódcy, monarchowie, duchowni oraz artyści. W jego podziemiach znajduje się jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie.

Opis na podstawie strony Muzeum

Skrytka:

Do logu dodaj zdjęcie siebie (lub swojego GPSa) wraz z ratuszem. Logi bez zdjęcia będą usuwane.

EN ENGLISH

About this spot:

Old Town Hall is a unique Gothic building in European architecture. It has 2 storeys, 3 parts with a rectangular building of the councils, which is attached to the northern wall and a square tower. Located in the city centre, it was being built for about 250 years (13 - 16th century). It used to serve as the seat of the city authorities and the court.

The oldest part of the Town Hall was built ca. 1299 (according to the sources). This part is called consistorium (Latin: place of gatherings) and now belongs to the building. The consistorium has two parts: the underground hall covered with the ceiling and the Western tower. After buying the rights of the voyt, the meaning of the Council was much bigger. The growing number of the Council members demanded a new building. In the years 1328-1333, near the consistorium a new, smaller building was built - praetorium (Latin: the seat of the leaders). The building is the northern part of the Town Hall, near the square with the whipping post. In the years 1343-1357 new parts were built: the Courtroom on the ground floor and the Royal Chamber on the first floor, which served as a chapel. A new floor was built over the consistorium and praetorium. Both buildings had the same roof, the cellar was covered with a ceiling and the tower was raised. Around 1368 a clock was started and the bell has remained until today. The eastern entrance was adorned with a portal. The final look of the Town Hall was shaped by the great renovation in the years 1470-1480, when the building was enlarged almost by a half by attaching new rooms in the southern part and it got a more representative character. The new southern part was adorned by three avant-corps with richly ornamented bay windows. The middle and northern part was covered by the single, high roof which was richly adorned with pinnacles. The southern part and north-eastern attachment were covered with separate, lower roofs, also adorned with pinnacles. In 1510 the façade of the Town Hall was plastered and covered with decorative painting. A little later, Renaissance portals were installed in the Courtroom and the Council’s Chamber. On 18 October 1536 a new, five-element crest of Wrocław (assigned to the city in 1530) was installed on the tower. In 1548 the north-eastern attachment was extended. In its newest part, on the ground floor the Council’s office was arranged and on the first floor the jury’s office with a bay window on the yard. In 1559 the Town Hall’s tower was heightened and covered with a Renaissance tent roof. In 1580 the eastern clock was started. In 1615 the southern part of the ground floor was separated into several smaller rooms. Since 1808 the interior was deteriorating. The old building was of no use for the modern administration and soon the council moved into the newly built New Town Hall. The façades were also deteriorating. Only in the end of the 19th century first conservation works were done e.g. the pinnacles were renovated, the western façade was adorned with pseudo-Gothic tops. Inside, a new, big staircase was built. In the 30s of the 20th century there was another renovation. The Great Hall was again divided into three naves, new floors were laid, the eastern façade was plastered and from the southern part new stairs to the middle avant-crops were built. Also, the commercial stalls surrounding the Town Hall were taken away. During the siege of Wrocław in 1945 Town Hall was severely damaged. It was restored to its previous glory by renovations and conservation.

Since the very beginning the Town Hall has witnessed many important historical events and has been a representative building where the authorities invited their honourable guests. This tradition is still alive. The most important world leaders, monarchs, clergy and artists have been invited into the Town Hall. In the cellar of the building there is one of the oldest restaurants in Europe.

The description from the Museum’s website

The cache:

Add a photo of yourself (or your GPS) with the town hall. Logs without a photo will be deleted.

Virtual Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)