Skip to Content

<

Banská Štiavnica in detail (virtual reward cache)

A cache by belzebot Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLOVENSKY

Banská Štiavnica patrí k najväčším pokladom Slovenska a kto ju aspoň raz navštívil, toho vôbec neprekvapuje, že bola už roku 1993 zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO - pre svoj výnimočný charakter významného stredovekého baníckeho mesta.

Pri návšteve mestečka určite nevynechaj jeho dominanty - Starý Zámok a Nový Zámok, zrekonštruovanú kalváriu, Trojičné námestie s kostolom sv. Kataríny, Piargsku bránu, synagógu, Berggericht, Kammerhof, štôlne Michal a Glanzenberg, gotický kostol panny Márie Snežnej, klopačku a mnohé ďalšie atrakcie...

Aj po niekoľkých návštevách ti uličky mestečka stále ponúkajú nové a nové zaujímavosti, stačí sa len poriadne rozhliadnuť. A práve tieto drobné krásy, skrývajúce sa pohľadom menej pozorných okoloidúcim, sú stredobodom záujmu tejto kešky.

Nečaká ťa žiadna ťažká úloha - len mi pošli krásnu fotku a ja ti dám za odmenu vzácny bodík do štatistiky... ;)

Táto skrýša je súčasťou limitovanej edície virtuálnych keší, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Celosvetovo iba 4 000 ownerov dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o edícií Virtual Rewards na geocaching blogu.

PODMIENKY ZALOGOVANIA

Pre zalogovanie tejto virtuálnej kešky je potrebné splniť tieto úlohy:

 1. Navštíviš Banskú Štiavnicu, lokalitu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

 2. K logu priložíš fotku, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:
  • Centrálnym motívom fotky je konkrétny detail, ktorý zaujal tvoju pozornosť počas pobytu v Banskej Štiavnici.
  • Objekt, ktorý je motívom fotky, nie je väčší ako cca. 2x2 metre (napr. okno, dvere, socha...), minimálny rozmer nie je obmedzený, ale bežný kešer by objekt mal vedieť na základe fotky identifikovať (napr. ako mikro/nano keš).
  • Objekt je dielom človeka, jeho umeleckej či remeselnej činnosti, teda nie je to napr. roztomilá mačka, usmiate dieťa, rozkvitnuá ruža a pod.
  • Fotka je originál - nasnímal si ju ty, nie skôr ako 1.1.2018 a nie je nikde inde zverejnená.
  • Fotka je dostatočne ostrá a má minimálny rozmer 1600 x 1200 px (2 megapixle) - detail nie je vystrihnutý z inej fotky so širším záberom.
  • Fotka musí byť nasnímaná vo voľne prístupnom exteriéri v centre Banskej Štiavnice - na Námestí sv. Trojice či Radničnom námestí - viď priložená mapka a waypointy, ktoré územie ohraničujú.

 3. Tvoj log bude mať presne tento tvar:
  • Autorský názov fotky.
  • Presné súradnice objektu na fotke v tvare N 48 2X.XXX E 018 5Y.YYY.
  • Dátum nasnímania fotky.
  • Krátky popis, prečo ťa zaujal práve tento detail.
  • Ľubovoľný doplnkový text logu.

 4. Dobrovoľná časť úlohy:
  • Môžeš priložiť a rovnakým spôsobom popísať ďalšie fotky z ostatných častí mesta!

Logy, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, budú bez varovania zmazané. Venuj preto dodržaniu kritérií viac času a pozornosti a loguj nález, len keď si si istý, že ich spĺňaš. Ak si istý nie si, zaloguj si radšej inú kešku, nemusíš mať každý bodík...

Najkrajšie fotky budú postupne zverejňované v listingu!

Misericordia (milosrdenstvo)!
N 48 27.616 E 018 53.534

belzebot @ 20.7.2018

Básnička nad vchodovými dverami, cool!

[zobraziť fotku]

Noc za dňa!
N 48 27.550 E 18 53.583

kajawah @ 14.6.2019

Zaujala aj sova, ale našli sme nočnú oblohu.

[zobraziť fotku]

Kamenná história
N 48 27.582 E 18 53.573

Mirotip @ 2.5.2019

Mám rád pekné kamene.

[zobraziť fotku]

Moje druhé ja
N 48 27.542 E 18 53.536

Tami_bb @ 8.12.2018

Hovorí to už názov fotky

[zobraziť fotku]

Braille inverse
N 48 27.535 E 18 53.531

Sandman&co @ 2.3.2019

Sondy a či tajomná značka?

[zobraziť fotku]

Tu môže byť tvoja fotka
ENGLISH

Banská Štiavnica is one of the biggest treasures of Slovakia and it is not surprising for anyone, who at least once visited it, that it was included in UNESCO's Cultural Heritage List in 1993 - because of its exceptional character of an important medieval mining town.

When visiting the town, certainly do not miss its dominants - the Old Castle and the New Castle, reconstructed Calvary, Holy Trinity square with the Church of St. Catherine, Piarg Gate, Synagogue, Berggericht, Kammerhof, the mines Michal and Glanzenberg, the gothic Church of Virgin Mary of the Snow, Knocking Tower and many other attractions ...

Even after a few visits, the streets of the town still offer new and new attractions, just look around closely. And these little beauties, hidden from the eyes of less attentive passers-by, are the central point of interest of this cache.

No difficult task awaits you - just send me a beautiful photo and I will give you a reward in the form of a rare point in your geocaching statistics... ;)

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

LOGGING REQUIREMENTS

For logging this virtual cache it is necessary to accomplish the following tasks:

 1. Visit Banská Štiavnica, a UNESCO world heritage site

 2. Attach a photo to your log that fulfills the following criteria:
  • The central motif of the picture is a specific detail that caught your attention while staying in Banská Štiavnica.
  • The object that is the theme of the photo is not larger than about 2x2 meters (e.g. a window, door, sculpture...), minimal size is not limited, but the usual cacher should recognize the object based on the photo (e.g. as a micro/nano cache).
  • The object is a work of man, his artistic or craft activity, therefore it is not a cute cat, smiling baby, blooming rose, etc.
  • It is an original photo - it was captured by you, not before January 1st, 2018 and it was not published anywhere else.
  • The photo is sharp enough and has a minimum size of 1600 x 1200 px (2 megapixels) - the detail is not cut off from another photo with a wider shot.
  • The photo must be taken in freely accessible exterior in the centre of Banská Štiavnica - Trinity square (Námestie sv. Trojice) and City hall square (Radničné námestie) - see the attached map and waypoints that define the area.

 3. Your log will have exactly the following format:
  • Creative photo name.
  • Exact coordinates of the photographed object in format N 48 2X.XXX E 018 5Y.YYY.
  • Date when the photo was taken.
  • A brief description why you chose exactly this detail.
  • Any additional text of the log.

 4. Optional task:
  • You can add and describe in the same way any additional photos from other parts of the town!

Logs that do not fulfill the above criteria will be deleted without warning. Pay more attention and time to adhere to the criteria and log the found only when you are sure, you have fulfilled them. If you are not sure, rather log another cache, you don't need every point...

The best pictures will be published in the listing!

TÁTO KEŠKA JE VENOVANÁ // THIS CACHE IS DEVOTED TO

MILAN ADAMČIAK

1946 Ružomberok - 2017 Banská Belá

Slovenský skladateľ, violončelista a muzikológ; autor akustických objektov, inštalácií a nekonvenčných hudobných nástrojov; performer, vizuálny umelec, experimentálny básnik a mystifikátor.

Slovak composer, cellist and musicologist; author of acoustic objects, installations and unconventional musical instruments; performer, visual artist, experimental poet and mystifier.

Additional Hints (Decrypt)

znw bpv bgiberar, cbxynql fh ifnqr anibxby // bcra lbhe rlrf, gernfherf ner rireljurer nebhaq lbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.