Skip to content

Uplifting Gdansk Virtual Cache

Hidden : 05/21/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Witaj w Gdańsku!

Z miejsca w którym stoisz masz wspaniały widok na historyczne bramy wodne. Jedną z nich jest Brama Żuraw będąca unikalnym budynkiem w skali światowej.

Żuraw jest najstarszym zachowanym urządzeniem przeładunkowym na świecie. Pierwsza wzmianka o tej imponującej budowli pochodzi 1367, gdy określono go łacińską nazwą caranum. Do pożaru w 1442 roku był budowlą drewnianą po czym odbudowano go w murowanej formie. Dzięki wzmocnieniu konstrukcji stał się częścią systemu obronnego składającego się z szeregu bram wodnych. Ostatnią kondygnację Żurawia dobudowano w 1601 i wtedy uzyskał obecną formę.
Głównymi mechanicznymi elementami Żurawia są dwie pary drewnianych kół o średnicy 6 i 6,5 metrów, które napędzane były siłą czterech robotników, chodzących wewnątrz bębnów. Dzięki temu mechanizmowi można było unieść ze statku ładunek piwa, wina, zboża czy balastów o masie do dwóch ton. Dodatkowo Żuraw był wykorzystywany do stawiania masztów. Opłaty za te usługi zasilały miejską kasę. Żuraw zaczął tracić na znaczeniu wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i od połowy XIX w wykorzystywany był głównie do stawiania masztów i pomocy w naprawie systemów napędowo-sterowych statków parowych.
Żuraw został w znacznym stopniu zniszczony przez Armię Czerwoną w 1945, by zostać odbudowanym w 1962. Od tego czasu pozostaje pod opieką Muzeum Morskiego.

Ale towary to nie jedyna rzecz, którą podnoszono w Gdańsku. Atmosferera miasta portowego, jego otwartość na świat i nowe pomysły przyciągała ludzi wybitnych i przedsiębiorczych, co przekładało się na bogactwo i atrakcyjność miasta. Poza materialnymi korzyściami ten klimat był niezwykle sprzyjający dla wzniosłych idei i pomysłów sięgających gwiazd. W tyglu nieprzeciętnych osób związanych z Gdańskiem możemy odnaleźć takie osoby jak:

Jan Heweliusz - astronom urodzony w 1611 w Gdańsku. Wynalazca wielu unikalnych przyrządów astronomicznych.
Daniel Gabriel Fahrenheit - wynalazca i fizyk urodzony 1686 r. w Gdańsku. Najbardziej znany z pierwszego zastosowania rtęci w termometrach i wynalezienia tzw. skali Fahrenheita używanej do dziś w Stanach Zjednoczonych.
Günther Grass - pisarz urodzony w 1927 w Gdańsku. Laureat Nagrody Nobla.
Lech Wałęsa - przywódca “Solidarności” i jedna z wiodących postaci strajków w 1980, noblista.
Miejsca związane z wymienionymi osobami oznaczyłem waypointami. Możesz je odwiedzić, jesli masz ochotę dotknąć historii.

W swojej burzliwej historii Gdańsk wielokrotnie stając po stronie wolności i humanitaryzmu podnosił na duchu nie tylko swoich mieszkańców, a także Polaków, Europejczyków i Świat.

Tak było gdy we wrześniu 1939 garnizon Wojska Polskiego bronił Składnicy Tranzytowej w pierwszej bitwie II Wojny Światowej. 200 polskich żołnierzy przez tydzień odpierało atak 4000 żołnierzy III Rzeszy. Codzienne komunikaty “Westerplatte broni się jeszcze” podnosiły na duchu Polaków zmagających się z hitlerowską napaścią na terenie Polski. Bohaterstwo Polaków z Westerplatte jest tematem ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej i na samym Westerplatte.

Gdy w powojennej rzeczywistości, po dziesięcioleciach komunizmu nie było wiele nadziei na dołączenie Polski do wolnego świata, znaleźli się w Gdańsku ludzie skupieni wokół Związku Zawodowego “Solidarność”, których szalona wtedy wizja rozbudziła nadzieję i dała impuls, którego konsekwencje przyniosły wolność Polakom, umożliwiły Niemcom zburzyć Mur Berliński i ostatecznie doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego. Tym dzielnym ludziom o wzniosłych ideach poświęcono Muzeum Solidarności.

Podobne przyklady wyjątkowości miasta w którym się znajdujesz można mnożyć. Jeśli liczysz na inspirację lub podniesienie na duchu, nie możesz być w lepszym miejscu. Gdańsk do dziś pozostaje magicznym miejscem rozbudzającym nadzeje i idee. Daj się unieść!

Zadanie

Zadanie tej skrytki wirtualnej jest proste, ale mam nadzieję, że pozwoli ci się wznieść na wyższe poziomy twojej artystycznej strony. Ze współrzędnych zrób zdjęcie Bramy Żuraw wraz ze znajdującym się tam kołem ratunkowym lub samym stojakiem, gdy koła brakuje (zobacz przykładowe zdjęcie na dole opisu). Dołącz zdjęcie do swojego logu. Nie wysyłaj go do mnie. Z góry przepraszam, ale logi znalezienia bez takiego zdjęcia będą usuwane, a każdy wpis powinen mieć zdjęcie.

Nie jest to wymogiem tej skrytki, ale zachęcam do umieszczania zdjęć innch części Gdańska, które szczególnie ci sie spodobały.

 

English description

 

Welcome to Gdańsk!
The coordinates brought you to great viewpoint where you can admire historical water gates (nothing to do with Nixon!). One of them is the Crane Gate.

The Crane is the oldest preserved lifting structure of this type in the world. The first mention of this impressive building dates back to 1367, when it was described by the Latin name caranum. Till the fire in 1442, it was a wooden structure and then it was rebuilt as a brick building. Thanks to this reinforcement of the structure, it has become a part of the defence system and addition to already existing water gates. The last storey of the Crane was added in 1601 and remained in this form till today. The main mechanical elements of the Crane are two pairs of wooden wheels, 6 and 6.5 meters in diameter, driven by the legwork of four workers walking inside the drums (just like Geocaching HQ hamsters ;-). Thanks to this mechanism, it was possible to lift from the ship a load of beer, wine, grain or ballast up to two tons in mass. In addition, the Crane was used for masts raising. Charges for these services fed the city's treasury. The crane began to lose its significance with the advent of the industrial revolution, and from the mid-19th century it was mainly used to masts raising and helping in the repair of steam-powered propulsion systems. The crane was largely destroyed by the Red Army in 1945 to be rebuilt in 1962. Since then, it has been maintained by the Maritime Museum.

But goods weren’t the only thing uplifted in Gdańsk. Spirit of the harbour city, its openness and tolerance for people and ideas were magnet for extraordinary and bold people what gave Gdańsk fame and wealth. Besides material advantage the city was very friendly for uplifting ideas and stars-reaching inventions. From among many great people from Gdansk let me mention a few:

Johannes Hevelius - astronomer born in 1611 in Gdansk. Inventor of many unique astronomical instruments.
Daniel Gabriel Fahrenheit – physicist and inventor, born in Gdansk in 1686. The best known for the first use of mercury in thermometers and the invention of the so-called Fahrenheit scale used till now in the United States.
Günther Grass – Gdansk-born in 1927 author and Nobel Prize winner.
Lech Wałęsa - “Solidarity” Movement leader and one of key people during anti-communist fight in the seventies and the eighties. Nobel Prize winner.
I marked places related to these people with waypoints. You can visit them if you want to touch the history.

In its turbulent history, Gdańsk repeatedly stood up for freedom and humanitarianism, uplifting morale not only people from the city, but also Poles, Europeans and the world.

In September 1939 the garrison of the Polish Army defended the Military Transit Depot in the first battle of World War 2. 200 Polish soldiers for a week were repulsing the attack of 4,000 soldiers of the Third Reich. Daily messages "Westerplatte keeps fighting!" played a huge role in uplifting the spirits of Poles struggling with the Nazi army attack in Poland. The heroism of the Poles from Westerplatte is the theme of exposition in the World War 2 Museum and in the Westerplatte itself.

When in the post-war reality, after decades of communism there was very little hope for Poland joining the free world, people gathered in Gdańsk around the "Solidarity" Movement awakened hope and gave an impulse, the consequences of which brought freedom to the Poles, enabled the Germans tear down the Berlin Wall and eventually led to the collapse of the Soviet Union. These brave people with lofty ideas are commemorated in the European Solidarity Centre.

Examples of the unique character of the city or its people are countless. If you look for inspiration, you cannot be in a better place. Gdańsk still remains a magical place that awakens dreams and ideas. Let yourself be uplifted!

The task

The task of this virtual cache is simple, but I hope that it will allow you to rise to the highest levels of your artistic self. At coordinates take a picture of the Crane Gate and the lifebuoy you can find at GZ (or its hanger if the lifebuoy is missing) (please see photo-example below). Please, attach the photo to your log. Do not send it to me in private message. I apologise in advance, but the found-logs without the photo will be deleted without notice. Every single found-log should have required photo.

It is not a requirement of this cache, but I encourage you to add pictures of other parts of Gdansk that you particularly liked, something what inspired you or maybe uplifted.


Przykład wymaganego zdjęcia / Example of required photo

 

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)