Skip to content

Praha - Vysehrad Virtual Cache

Hidden : 08/30/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Praha
Kde které srdce české, každé s láskou lne, každé vzpomíná staroslavného našeho města Libušina, města královského, mateře českých měst, chlouby i naděje naší. Není a nebude věrného syna a dcery české, kteří by netoužili poznati ona slavná, svatá místa, po nichž kráčely nohy našich svatých, našich králů, našich bohatýrů, našich miláčků věd a uměn. Není a nebude syna a dcery z krve naší, kteří by nechtěli poznati místa, kde vytryskly první naše zdroje osvěty, kde oslňujícím plápolem zazářily pochodně českého štěstí, svobodné myšlenky, kde zasazen byl první štěp věd a uměn, jehož ovocem sytil se výkvět mnohých národů.

Vyšehrad
Nejstarší obraz krajiny, na níž rozložena jest dnes královská naše Praha, zastřen jest rouškou šedého dávnověku a obetkán tajemným svitem pověstí. Na straně polední nad příkrým srázem skalnatým vypíná se nejstarší sídlo panovníků českých, posvátný Vyšehrad, otcovské zlaté sídlo moudrého soudce Kroka a jeho neznámých nám předků. Tuto kolébku i stolici českých knížat kreslí pověsti jako luzný sen nad snícím úvalem. Český lid s posvátnou úctou vzhlédá k místu, kde stojí kamenný stolec knížecí a jsou přední obětniště národní ku poctě bohův a bohyň slovanských..


Texty byly převzaty z knihy Jana Dolenského PRAHA ve své slávě a utrpení, kterou vydal v Praze roku 1903 nakladatel B. Kočí.


Podle jedné z pověstí Krokova dcera, kněžna Libuše kdysi pronesla památnou věštbu:
„Vidím město veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati. Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž postavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“

Přibližně o deset století později neznámý věštec pronesl jiné, méně známé proroctví:
"Vidím město rudé, vyžrané a chudé. Nad ním hvězda pěticípá, pod ní český národ chcípá."
Pamětníci si na tuto dobu jistě vzpomenou. A my jen pevně doufáme, že už se nikdy nevrátí...

Zveme vás na prohlídku místa, jehož dávnou historii známe pouze z bájí a pověstí, kde mnohá krásná zákoutí, dechberoucí výhledy, stavby církevní i místa posledního odpočinku slavných osobností národa českého spatřiti můžete. Jako pozvánku vytvořili jsme serii fotografií doprovázených písní, jejíž slova pamětníkům minulost nedávnou připomínají, avšak pro současnost i budoucnost jistě platit budou. (12MB)A ještě 3D pohled na mapy.cz, pokud máte slušné datové připojení.Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:
Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS), na níž bude v pozadí jezdecká socha svatého Václava. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.
English version
Prague
Where all czech hearts, full of love, remember our glorious city of Libuše, royal city, mother of czech cities, our pride and hope. There are not and will never be loyal son or daughter of czech who would not desire to learn these celebrated holy grounds where has been walking feet of our saints, our kings, our heroes, our darlings of science and art. There are not and will never be son or daughter of our blood who would not wish to know these grounds where our first sources of edification were found, where torches of czech happiness and freedom of ideas were glowing by candescent blaze, where the first root of science and art was planted, whom efflorescence of many nations were fed by it's fruit.

Vyšehrad
The eldest frame of country, where is placed our royal Prague nowadays, is fogged by veil of grey ancient times and braided by mysterious gleam of legends. Above a rocky sheer steep is the eldest residence of czech monarchs, numinous Vyšehrad, paternal golden seat of wise judge Krok and his for us unknown ancestors. This crib and stool of a czech dukes is drawn by legends as a specious dream above a dreaming valley. Czech folk looks up by numinous devotion to the place where is placed stoney thron and prominent national places for offerings to Slavonic Gods.

Texts were taken from a book PRAHA ve své slávě a utrpení written by Jan Dolanský in 1903, published by B. Kočí.

Welcome to the tour of place, which history is known only by myths and legends, where you can see many beautiful nooks, breath-taking views, sacerdotal houses and places of final rest of czech famous charters. As an invitation we created series of photographs accompanied by song, which words are reminding latter past to those who remember and which are for sure going to be intended for present and future as well.And 3D view for mapy.cz if you have a good data connection.To acknowledge the logs, the following condition has to be done:
Add a photo of yourself (or your GPS) with a statue of St. Václav ridding the horse. Logs that do not contain a photo will be deleted.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)