Skip to content

Sloup Nejsvětější Trojice / Holy Trinity Column Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

,,Ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou nebude mít rovného v žádném jiném městě.‘‘

Václav RenderOlomoucký barokní Sloup Nejsvětější Trojice dosahuje výšky 35 metrů a je to nejvyšší sousoší v České republice. Byl postavený v letech 1716 až 1754 a jeho součástí je i malá kaple. Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 12 reliéfů s polopostavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice. Obě sousoší jsou měděná a pozlacená.

To se sloupu málem vymstilo pár let po dokončení, pozlacené sousoší bylo totiž viditelné do daleka a za pruského obléhání pevnosti sloužilo jako záměrný bod pro nepřátelské dělostřelectvo. Sloup byl střelbou děl poškozen a na památku tohoto je v dříku sloupu umístěná pozlacená dělová koule.

Co by vás tak mohlo zajímat? Možná to, že dělníci museli sedm let čekat, než napadl sníh, aby mohli z Maletína přivézt na saních několikatunový kámen na dřík sloupu o délce 10 metrů. Maletínský pískovec je totiž velmi odolný díky příměsím železa. Pak třeba to, že půdorys sloupu má průměr 17 metrů a je ve tvaru betlémské hvězdy. Snad i to, celý sloup stojí na dubových pilotech. Nebo to, že když v kapli sloupu kněz slouží mši, je ho velmi dobře slyšet po celém náměstí. A také to, že sloup byl posvěcen kardinálem Troyerem za přítomnosti císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského roku 1754.

Tvůrcem sloupu je císařský privilegovaný kameník, sochař Václav Render (1669–1733). Po velkém požáru roku 1709, který pohltil téměř 4/5 olomouckých domů a morové epidemii v letech 1713 – 1715, chtěl Václav Render Olomoučanům vlít do žil novou naději a přesvědčit je, že má smysl královské město budovat znovu na křesťanských kořenech. Věděl, že se po celé Evropě staví čestné sloupy díkůvzdání Bohu a také mariánské morové sloupy. Také věděl, že podle výšky sloupu se posuzuje význam města a chtěl, aby hlavní město Moravy sloupem svůj velký význam prezentovalo.

Tento záměr Václava Rendera se dokonale naplnil o pár set let později, když byl roku 2000 sloup zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Postůjte chvíli a obdivujte toto unikátní dílo, na němž se podílela řada význačných olomouckých řemeslníků a sochařů, jmenovitě Václav Render, František Thoneck, Jan Václav Rokický, Augustin Scholtz, Jan Ignác Rokický, Filip Sattler, Ondřej Zahner, Wolfgang Trager, Johan Michael Scherhauffer a zlatník Šimon Forstner.

Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:

Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS) se Sloupem Nejsvětější Trojice. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.


The baroque Holy Trinity Column in Olomouc is 35 meters tall and it is the tallest sculpture group in the Czech Republic. It was built between 1716 and 1754 and it also includes a small chapel. The decorative sculptures are represented by 18 saints, 12 torchbearers, 12 reliefs with semistructures of apostols, the Assumption of the Virgin Mary sculpture group placed in the middle part of the column and the Holy Trinity sculpture group at the top. Both sculpture groups are made from copper and gilded.

This was a disadvantage for the column a few years after it was finished, because the gilded sculptures could be seen from afar and during the Prussian siege of the Olomouc fortress, the column was a point of attack for enemy artillery and it was damaged. As a reminder of this, a gilded cannon ball is placed was the body of the column.

What else would you like to know? Maybe that the workers had to wait 7 years for snow to fall so they could transport huge, 10 meter long stone for the column body from Majetín (using a sled). The Majetín sandstone is very resistant thanks to a an admixture of iron. The base of the column is 17 meters in diameter and is shaped like a Bethlehem star. When a priest serves a Mass inside the chapel, it can be heard all over the square. Also, the column was sanctified by cardinal Troyer during the presence of empress Maria Theresa and her husband Franz Stepan Lotrinsky in 1754.

The column was created by an imperial privileged stonemason and sculpturist Václav Render (1669-1733). After a heavy fire in which burnt nearly 4/5 of the houses in town and the plague between 1713-1715, he wanted to give the people of Olomouc a new hope and convince them that it was important to rebuild the royal city based on Christianity. He knew that all over Europe, many other columns were build, most of them as a thanksgiving to God and also Marian plague columns. He also knew that the importance of the town was judged by height of the column. He wanted the capital of Moravia to present its own importance.

This intention of Václav Render was fulfilled a few centuries later, when in 2000 the column was added to a national heritage list of UNESCO.

Please, pay some attention to this magnificent unique piece of art, during the construction of which many important sculpturists and craftsmen worked together. More specificly Václav Render, František Thoneck, Jan Václav Rokický, Augustin Scholtz, Jan Ignác Rokický, Filip Sattler, Ondřej Zahner, Wolfgang Trager, Johan Michael Scherhauffer and goldsmith Šimon Forstner.

To acknowledge the logs, the following condition has to be met:

Add a photo of yourself (or your GPS) with the Holy Trinity Column. Logs that do not contain a photo will be deleted.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)