Skip to content

Brněnský drak / The Dragon of Brno Virtual Cache

Hidden : 06/26/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato virtuální keš Vás zavede na Starou radnici v Brně, kde najdete největší ještěrku v Brně a zárověň jeden z nejdůležitějších symbolů města Brna – Brněnského draka.

Podle pověsti žil drak v jeskyni nedaleko řeky Svratky a sužoval široké okolí. Když měl hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo do cesty. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Radní slíbili odměnu sto zlaťáků tomu, kdo by ho zabil, ale nikdo se nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého lva přišel řeznický tovaryš, který chodil vandrem po světě. V hospodě se nemluvilo o ničem jiném než o drakovi. Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Brňané mu moc nevěřili, ale co chtěl, to donesli. Řezník zašil vápno do volské kůže, naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece, kde drak lehával, položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral, pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval, nadouval, až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa.

Stará radnice se však pověstmi jen hemží, kromě draka je tu také Brněnské kolo, zazděný radní a křivá věžička nad vstupem do Staré radnice.

Ke keši:
Vaším úkolem na tomto místě bude vyfotit se s Brněnským drakem a volitelně i s Vaší oblíbenou ještěrkou (nebo více ještěrkami). Fotky přiložte k logu.

EN:
This virtual cache will take you to the Old Town Hall in Brno where you will find the largest lizard in Brno and one of the most important symbols of Brno city - The Dragon of Brno.

According to the legend, the dragon lived in a cave near the river Svratka and harried the surrounding area. When he was hungry, he ate everything around in the neighborhood. People were afraid of him, but they did not know how to get rid of him. The councilors promised the reward of a hundred golds to the one who would kill him, but no one spoke. Only once at the Blue Lion pub came a butcher's apprentice who walked around the world. The pub was talking only about a dragon. After a while of listening he said: "I'll kill the dragon! Just bring a big ox skin and a bag of quicklime." People did not trust him much, but what he wanted he get. The butcher cut the lime into the leather skin, loaded it on the carriage and left. When he came to the river, where the dragon was lying, he laid his skin quickly on the ground and waited. After a while, the dragon actually came and ate it. Then he was thirsty and he drank water from Svratka and rested. But he should have not done that. The lime began to wrinkle, the dragon inflated and cracked. It was joy in Brno! The butcher got his reward and went back to the world.

However, the Old Town Hall is full of legends, apart from the dragon there is also the Brno wheel, the walled councilor and the crooked tower above the entrance to the Old Town Hall.

To the cache:
Take a photo of you and The Dragon of Brno and, optionally, your favorite lizard (or more lizards). Add the photos to the log.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jako jeden z obdarovaných ownerů možností založit novou virtuální keš bych chtěl poděkovat za tuhle příležitost nejen našim americkým kolegům, kteří tohle umožnili ale také všem, kteří mě kdy v geocachingu podpořili a kterým se moje keše líbily.

As one of the gifted owners of the opportunity to start a new virtual cache, I would like to thank for this opportunity not only to our American colleagues who have enabled this, but also to anyone who has ever supported me in geocaching and who liked my cache.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

hfzrwgr fr wnxb qenx / fnl purrfr yvxr n qentba ;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)