Skip to content

EG - Geocaching All The Time Virtual Cache

Hidden : 08/22/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Esencja Geocachingu wg Łokcia

Skrzynka jest częścią miniprojektu "Esencja Geocachingu"


[PL]

GEOCACHING ALL THE TIME

Jesteś bardzo wkręcony w geocaching?

Myślisz o keszach 24 godziny na dobę?

Nie robi Ci różnicy czy szukasz w samo południe czy w środku nocy?

Świetnie !
Dołącz do zabawy!

Żeby zaliczyć tego wirtualnego kesza musisz udać się na podane współrzędne, zrobić zdjęcie i wrzucić je w logu internetowym.

Wytyczne co do zdjęcia:

1. Zdjęcie musi przedstawiać zegar ze współrzędnych

2. Na zdjęciu musi być widoczna osoba logująca kesza lub gps (telefon etc) z wyświetlonymi współrzędnymi koło ceglanego słupka (SPRAWDŹ PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE Z GALERII)

3. Zdjęcie MUSI być zrobione w momencie kiedy wskazówki zegara pokazują pełną godzinę lub godzinę i 15,30 lub 45 min.

Prosimy, róbcie zdjęcia tak żeby wypełnić całą dobę. Gdy w logu znajdzie się 96 zdjęć, które wypełnią w ten sposób 24 godziny połączymy je w krótką animację pokazującą jak wygląda keszerska doba i cała zabawa zacznie się od nowa żeby wypełnić kolejną dobę.

Skrzynka jako specyficzny wirtual nie posiada certyfikatów dla pierwszych znalazców jednakże, planujemy certyfikaty dla 3 osób z pierwszego etapu tzn 24 pierwszych zalogowanych godzin za NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE (Śmieszna poza, ciekawe przebranie, najlepsze jakościowo zdjęcie), które zostaną wybrane przez nas po 96 zalogowaniu kesza - DAJCIE SIĘ PONIEŚĆ WYOBRAŹNI:)

Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć wspólnie coś ciekawego.

Wirtualna Nagroda - 2017/2018

Ta skrzynka wirtualna jest częścią limitowanej partii keszy wirtualnych opublikowanych między 24 sierpnia 2017 a 24 sierpnia 2018. Tylko 4000 zakładających dostało możliwość stworzenia kesza wirtualnego.

Dowiedz się więcej o Wirtualnej Nagrodzie na Blogu Geocaching.


[ENG]

Esencja Geocachingu wg ŁokciaThis cache is part of a mini-project "The essence of Geocaching"


GEOCACHING ALL THE TIME

You are seriously geocaching?

Do you think about caches 24 hours a day?

Does not make you a difference whether you are caching at the midday or midnight?

Excellently !

Join the geocaching fun!

In order to log this virtual cache you have to go to the given coordinates, take a picture and put it in the web log.

Photo guidelines:

1. The photo must show a clock on coords

2. On the photo there must be a person who is logging or gps (phone etc) with the displayed coordinates near brick post (SEE EXAMPLE PHOTO -> CACHE GALLERY)

3. The picture MUST be taken when the clock hands show the full hour or hour and 15,30 or 45 minutes.

When there are 96 photos in the log, they will fill in 24 hours and we will combine them into a short animation showing how the geocaching day is going to look like. Then the whole fun begins again to fill the next day.

The cache as a specific virtual does not have certificates for the first finders, however, we are planning certificates for 3 cachers from the first stage, (first 24 logged hours) for the BEST PHOTO (Funny pose, interesting disguise, the best quality photo), which will be selected by us after 96 found it log - USE YOUR IMAGINATION:) <</span>

We hope to create something interesting together.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)