Skip to Content

<

Kongens Have - The King's Garden

A cache by PihlZimling Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/02/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dansk NB! Kongens Haves er åben fra kl. 7.00 ca. til solnedgang. Åbningstider findes her.

English NB! The King's Garden is open from 7.00am approximatly until sundown. Opening hours is available here.

English version below

Dansk Historien om Kongens Have

Kongens Have blev anlagt i begyndelsen af 1600-tallet som Kong Christian d. 4.’s lyst- og nyttehave til hans slot Rosenborg. Haven fungerede som ramme for underholdende aktiviteter for kongen og hans gæster og skulle forsyne hofhusholdningen på Københavns Slot med frugt og grønt. Helt op til forrige århundredeskifte blev haven brugt som nyttehave for kongehuset.

Haven blev åbnet for offentligheden i 1770’erne af J.F. Struensee, som var livlæge for den antageligt skizofrene Kong Christian den 7.

Selv om haven har undergået flere omlægninger i tidens løb, er hovedalléerne endnu bevaret, Kavalergangen som munder ud ved Herkulespavillonen, Damegangen som ender ved H.C.Andersen-statuen og gangen på tværs af disse to.

I dag er Kongens Have en af Københavns mest populære parker med ca. 3 millioner gæster årligt. Også i dag danner Kongens Have ramme om mange underholdende aktiviteter og huser blandt andet en eventyrlig legeplads og om sommeren det traditionsrige Marionet Teater.

En rundtur i Kongens Have

For at logge denne cache skal du en tur rundt i Kongens Have. Du skal besøge følgende 5 waypoints og løse en række opgaver på vejen.

WP1 Hørup-monumentet

Mindesmærket er en hyldest til politikeren Viggo Hørup, der var medlem af bondepartiet Venstre, hvor han placerede sig stærkt i den radikale fløj, den gang kaldet Venstrereformpartiet. Som ingen anden af periodens politikere forstod han at formulere de politiske slagord, i slutningen af 1870erne således "Ingen over og ingen ved siden af Folketinget". Den parlamentariske styreform var hans hjertesag, og i kampen mod den konservative konseilspræsident J. B. S. Estrup, der styrede på provisoriske love, var han en af de stærkeste.

WP2 Damegangen

Damegangen er den ene af 2 store hovedgange i Kongens Have, der stadig ligger som Christian IV anlage dem i begyndelsen af 1700-tallet. Den er i dag flankeret af imponerende store gamle træer på begge sider.

WP3 Drageægget

Legepladsen i Kongens Have er formet som en eventyrlig blomst med fire blade, og et guldæg - Drageægget - i midten som blomstens øje. Der er både gangbroer, ildspyende drager og dybe sandgrave – hvis altså man har fantasien i orden. Legepladsen er nok mest for de mindre børn.

WP4 Dronning Caroline Amalie

Statuen af Dronning Caroline Amalie (1796-1881) er en af de blot 6 statuer af navngivne kvinder i Danmark. Enkedonningen efter Christian VIII var barnløs, men viede livet igennem mange kræfter på omsorgen for andres børn. Hun oprettede asyler i både Odense og København. Caroline Amalies religiøse sindelag betones i statuen ved, at hun bærer pibekrave og holder en salmebog i hånden.

WP5 Løverne ved Grønne Bro

Løverne ved Grønne bro har en ganske sjov historie. Hofkavalererne plejede at have det sjovt med at kaste sølvmønter efter løverne, og efter lang tid var mange af disse mønter endt i gabet på løverne, hvor man ikke kunne få fat i dem. Derfor stjal tre soldater fra den kongelige livgarde i 1744 en af løverne, og knuste den. De tjente godt på det, men de blev opdaget, og dømt til livslangt slaveri, efter de var blevet pisket og brændemærket. Det siges envidere, at den ene løve var udstyret med en løs tunge, således at kongen kunne gemme sin nøgle til slottet i løvens mund, når han skulle på uofficielt besøg i byen.

Opgaven

Når du besøger de 5 waypoints, skal du løse opgaverne nedenfor. Svarene på spørgsmålene skriver du i en mail sammen med dit geocachernavn og sender mailen til kongens-have@pihl-zimling.dk. Svar på dansk og engelsk accepteres. Hvis der er afspærret ved et eller flere waypoints, så det ikke er muligt at finde de nødvendige oplysninger, så skriv det i stedet for svaret til disse waypoints.

WP1 Hørup-monumentet

På hver side af statuens sokkel er der et bronze-relief. På relieffet er der "skrevet" et årstal. Du skal finde det laveste af de 3 årstal.

WP2 Damegangen

På koordinatet skal du tage et billede af dig eller din GPS med slottet i baggrunden. Billedet uploades sammen med din logning.

WP3 Drageægget

Hviklen del af dragen kan man se gennem hullet i skallen?

WP4 Dronning Caroline Amalie

Hvor mange sløjfer er der i bunden af Dronning Caroline Amalies kjole?

WP5 Løverne ved Grønne Bro

Stil dig så du kigger op mod slottet. På hvilken side af broen står løven man kan gemme en nøgle i? Højre eller venstre? (Hint: Se beskrivelsen af WP5 for historien om løverne)


English The history of The King's Garden

The King’s Garden (Kongens Have) was established in the early 17th century as Christian IV’s pleasure and kitchen gardens for his castle Rosenborg. The garden acted as a setting for entertainments for the king and his visitors, and also supplied the court at Copenhagen Castle with fruit and vegetables. The garden continued to be used as a kitchen garden for the royal household right up until the late 19th/early 20th century.

The garden was opened to the public in the 1770s by J.F. Struensee. He was physician to Christian VII, who is believed to have suffered from schizophrenia.

Although the park has undergone several major changes, the three entrances have been preserved. Inside the park you will find the Hercules Pavillon, and the famous statue of Hans Christian Andersen.

Today the King’s Garden is one of Copenhagen’s most popular parks, attracting some three million visitors every year. The park continues to serve as the setting for many forms of entertainment and is home to attractions such as a delightful playground and in the summer the traditional Marionet Teater Puppet Theatre.

A tour of the King's Garden

To log this cache, take a trip around the King's Garden. You must visit the following 5 waypoints and solve a number of tasks on the way.

WP1 The Hørup Monument

The memorial is a tribute to politician Viggo Hørup, who was a member of the Left Party, where he placed himself strongly in the radical wing, known as the Venster Reform Party. As no other of the politicians of the period, he understood to formulate the political slogans, at the end of the 1870s, thus, "No one over and nobody next to the parliament." The parliamentary regime was his key issue, and in the struggle against Conservative congressional president J. B. S. Estrup, ruling on provisional laws, he was one of the strongest.

WP2 Damegangen

Damegangen (the Ladies Walkway) is one of the two major main walkways in the King's Garden, still as Christian IV laid them out in the beginning of the 17th century. It is today flanked by impressive big old trees on both sides.

WP3 Then Dragon Egg

The playground in King's Garden is shaped like an adorable flower with four leaves, and a golden egg - the Dragon Egg - in the middle like the eye of the flower. There are both footbridges, fire-breathing dragons and deep sandy ditches - if you have the imagination to see it. The playground is mostly for the younger children.

WP4 Queen Caroline Amalie

The Statue of Queen Caroline Amalie (1796-1881) is one of the mere 6 statues of named women in Denmark. The widow after Christian VIII was childless, but devoted her life to the care of the children of others. She created asylums in both Odense and Copenhagen. Caroline Amalie's religious mind is emphasized in the statue that she is wearing a pipe collar and holds a hymnbook in her hand.

WP5 The Lions at the Green Bridge

The lions at Green Bridge have a pretty fun story. The Hofavalers used to have fun throwing silver coins after the lions, and after a long time many of these coins ended in the mouth of the lions, where they could not grab them. Therefore in 1744, three soldiers from the royal guard stole one of the lions and crushed it. They served well, but they were discovered and sentenced to lifelong slavery after they had been whipped and branded. It is further said that one of the lions was equipped with a loose tongue, so that the king could hide his key to the castle in the lion's mouth when he was unofficially visiting in the city.

The Task

When you visit the 5 waypoints, you have to solve the tasks below. You have to write the answers to the questions in an email along with your geocacher name and mail it to kongens-have@pihl-zimling.dk. Answers in Danish and English are accepted. If one or more waypoints are blocked so that it is not possible to find the necessary information, write it instead of the answer to those waypoints.

WP1 The Hørup Monument

On each side of the statue's socket there is a bronze relief. At the relief there is "written" a year. You must find the lowest of the 3 year.

WP2 Damegangen

At the coordinate, take a picture of you or your GPS with the castle in the background. Upload the image together with your log.

WP3 Then Dragon Egg

What part of the dragon can you see through the hole in the shell?

WP4 Queen Caroline Amalie

How many bows are there at the bottom of Queen Caroline Amalie's dress?

WP5 The Lions at the Green Bridge

Looking at the castle, at which side of the bridge is the lion where you can hide a key in? Left or right? (Hint: See the description of WP5 for the story of the Lions)


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[DK] AO! Xbatraf Unirf re åora sen xy. 7.00 pn. gvy fbyarqtnat.
[ENG] AO! Gur Xvat'f Tneqra vf bcra sebz 7.00nz nccebkvzngyl hagvy fhaqbja.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

642 Logged Visits

Found it 637     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 744 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.