Skip to Content

<

TRNAVA virtual cache

A cache by Stanley&Katka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/30/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Táto virtuálna keška je venovaná mestu Trnava.

This virtual cache is dedicated to the town Trnava.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Virtual Reward - 2017/2018

Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o edícií Virtual Rewards (virtuálne odmeny) sa dozvieš v tomto Geocaching blogu.The uniqueness of cultural and historical sights and most of all the plenitude of church buildings are the main attributes of the ancient-looking Trnava, one of the most attractive towns in Slovakia. “The pearl” among Slovak towns, often called as “the little Slovak Rome”, has for centuries welcome tourists and visitors to show them its valuable treasures. Welcome to Trnava – the centre of lower Považie.

Jedinečnosť kultúrno-historických pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku. Perla medzi slovenskými mestami často označovaná aj ako „malý slovenský Rím“ už po stáročia víta pútnikov i jej návštevníkov, aby im ukázala svoje vzácne poklady. Vitajte v Trnave – centre dolného Považia.


Very long time ago, somewhere in the 9th century, there were markets held at the crossroad of the trade routes, and so the settlement established here was named after the market day – Sobota (Saturday). Not far from there to the west, another settlement was founded near the Trnávka creek, which was given the name Trnava. Step by step, the settlements were joined and created a small town which was granted an important privilege in 1238 by the king of the Kingdom of Hungary, Belo IV. Trnava as the first Slovak town got the privileges of the free royal town what induced its great economic and architectural development. Trnava experienced its greatest progress in the 16th century when it became a significant trade centre. In 1543, when Esztergom was occupied by Turkish, Trnava provided shelter to the Esztergom archbishop as well as canonry and that way it became also the church centre of the whole Kingdom of Hungary for nearly 300 years. The peak of the Trnava development was the last third of the 16th century when the town flourished most and attracted many immigrants from the near as well as far surrounding. Thus, when the cardinal Peter Pázmány founded a university in the town in 1635, Trnava became a prominent cultural centre. Town, worshiped as the “Athens of Kingdom of Hungary” or the “Residence of Muses” was acknowledged by the whole Europe. Although the university was move to Buda, the omnipresent genius loci remained forever. The university life as well as the presence of an archbishop in Trnava was interrupted for a while, but they returned back to the town in 20th century. Since 1978 Trnava has been the seat of an archbishop again and the student life was revived in 1922 by founding the Trnava University.

Už veľmi dávno, niekedy koncom 9. storočia sa na križovatke obchodných ciest konali trhy a tak podľa trhového dňa pomenovali osadu menom Sobota. Kúsok ďalej západným smerom vznikla neďaleko riečky Trnávka ďalšia osada, ktorej dali meno Trnava. Osady postupne splynuli a vytvoril mestečko, ktorému v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. udelil dôležité privilégium. Trnava ako prvé slovenské mesto dostala výsady slobodného kráľovského mesta, ktoré znamenali jeho veľký hospodársky a stavebný rozvoj. Najväčší rozmach Trnava dosiahla v 16. storočí, keď sa stala významným obchodným centrom. V roku 1543, keď Ostrihom obsadili Turci, mesto prichýlilo ostrihomského arcibiskupa aj s kapitulou a tým sa na takmer 300 rokov stalo aj cirkevným strediskom celého Uhorska. Vrcholom rozvoja Trnavy bola posledná tretina 16. storočia, keď mesto najviac prosperovalo a lákalo množstvo prisťahovalcov z blízkeho i ďalekého okolia. A keď v roku 1635 kardinál Peter Pázmány založil v meste univerzitu, Trnava sa stala prominentným kultúrnym centrom. Mesto ospevované ako „Atény Uhorska“ či „sídlo múz“ sa dostalo do povedomia v celej Európe. Aj keď univerzitu v 18. storočí presťahovali do Budína, všadeprítomný genius loci navždy zostal. Univerzitný život ako aj pôsobenie arcibiskupa v Trnave sa načas prerušili, ale v 20. storočí sa opäť do mesta vrátili. Od roku 1978 je Trnava opäť sídlom arcibiskupa a študentský život sa obnovil v roku 1992 založením Trnavskej univerzity.


Trnava takes pride mostly in its historical centre which was declared a historical town reserve in 1987. The architectonic treasures are protected by the well-preserved Trnava city walls which only few cities in the Middle Europe can boast with. Trnava people usually meet in the Trinity square full of good atmosphere and colourful cultural and social life. The Town Tower, which dominates the square, keeps watch over the town day and night. In 1574 it was ordered to be built by craftsman Jacob and from its view terrace you can admire an amazing view of Trnava and its surroundings. To the most valuable historical sights of Trnava definitely belongs the Cathedral of St. John The Baptist. Besides the stunning painting decorations, the colossal wooden main altar from 1640 is the highlight of its interior. The university church is to the core connected with other former university buildings such as collegium, grammar school, seminars and dormitories. The area of the oldest settlement in Trnava, in the St. Nicolas Square is for Trnava people oasis of quiet in which the far-back history of the famous medieval town is still present. Here is also present another important gothic monument – the parish church - St. Nicolas Basilica, which was the cathedral church of the Esztergom archbishop in 1543-1820. The weeping painting of the merciful Virgin Mary in the church can remind us of the sorrow and pain of the Trnava people at the time of the Turkish invasions and plague epidemics.

Trnava sa pýši najmä historickým centrom, ktoré v roku 1987 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Architektonické skvosty stráži zachované trnavské opevnenie, ktorým sa môže pochváliť len málo miest v strednej Európe. Trnavčania sa už tradične stretávajú na Trojičnom námestí, kde panuje obvykle dobrá nálada a pestrý kultúrno-spoločenský život. Námestiu kraľuje mestská veža, ktorá sa vypína nad mesto a stráži ho vo dne v noci. V roku 1574 ju dal postavil majster Jakub a z jej vyhliadkovej terasy sa môžeme pokochať na Trnavu a jej okolie. K najhodnotnejším historickým pamiatkam Trnavy určite patrí univerzitný Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa. Skvostom jeho interiéru je okrem čarokrásnej maliarskej výzdoby aj kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. Univerzitný kostol je „telom i dušou“ spojený s ďalšími bývalými univerzitnými budovami, ku ktorým patrilo kolégium, gymnázium, semináre a konvikty. Priestor najstaršieho osídlenia Trnavy na Námestí sv. Mikuláša je pre Trnavčanov oázou ticha, v ktorej cítiť dávnu minulosť slávneho stredovekého mesta. Tu si pokojne tróni ďalšia významná gotická pamiatka – farská Bazilika sv. Mikuláša, ktorá bola v rokoch 1543 až 1820 katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa. Obraz „slziacej“ a žehnajúcej Panny Márie v kostole nám pripomenie bolesti a utrpenie Trnavčanov v čase tureckých nájazdov a morových epidémií.


The biggest museum in the city is the Western Slovakia Museum which offers natural science, archaeological, historical and ethnographic expositions as well as arts and history displays. The fans of creative art surely know the Gallery of Ján Koniarek and the music lovers also the Trnava musical spring of M. Sch. Trnavský. Other popular events are the Traditional Trnava Fair taking place in September. Trnava is most of all the town of football because in the past its team - Spartak Trnava belonged to the best European football clubs. The recreation area Kamenný mlyn is dedicated to relaxing in the nature. One of its parts is formed by Trnava’s ponds creating home for rare species of birds. Let the walks around the oldest royal town inspire you to discover its interesting nooks.

Najväčším múzeom v meste je Západoslovenské múzeum, ktoré ponúka prírodovednú, archeologickú, historickú, etnografickú a umelecko-historickú expozíciu. Obdivovatelia výtvarného umenia dobre poznajú aj Galériu Jána Koniarka a milovníci hudby aj Trnavskú hudobnú jar M. Sch. Trnavského. Z ďalších podujatí sa veľkej obľube teší najmä tradičný Trnavský jarmok v septembri. Trnava je predovšetkým aj mestom futbalu, pretože Spartak Trnava patril v minulosti k najlepším európskym futbalovým klubom. Rekreačná oblasť Kamenný mlyn je určená na relax a oddych v lone prírody. Jej súčasťou sú Trnavské rybníky so vzácnym vodným vtáctvom. Nech vás prechádzky po najstaršom slobodnom kráľovskom meste inšpirujú k objavovaniu jeho zaujímavých zákutí.


AKO ZALOGOVAŤ TÚTO KEŠKU? MUSÍŠ SPLNIŤ NASLEDOVNÉ ÚLOHY:

 

1. Úvodné súradnice ťa privedú k miestu, kde sa "niečo" nachádza. Do mailu (NIE DO LOGU!) mi napíš, čo "to" je, z čoho to je vyrobené a koľko pamiatok je tam očíslovaných?

 

2. Zaloguj kešku pár vetami na webe a PRILOŽ K LOGU fotografiu teba (tvár nemusí byť) z miesta úvodných súradníc v pozadí s mestskou vežou. Logy bez fotky alebo bez odpovede na otázku budú vymazané.

 

HOW TO LOG THIS VIRTUAL CACHE? YOU HAVE TO ACCOMPLISH THIS TWO TASKS:

 

1. The coordinates bring you to the place where "something" is located. Send me a mail (NOT IN LOG!) and describe me what "it" is, what it is made of and how many monuments are numbered there?

 

2. Log your visit on website, in the log you have to describe what do you like in Trnava or some experience and ADD TO YOUR LOG A SELFIE PHOTO FROM THIS LOCATION (can be without face) in the background with the town tower. Logs without photo or answer will be deleted.

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

841 Logged Visits

Found it 836     Write note 2     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 946 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.