Skip to content

Copernicus' ☀️ Dē revolutionibus orbium coelestium Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: 

 

PL

 

Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus; 1473-1543) - astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny - wszechstronny człowiek Renesansu; największy i najbardziej znany torunianin. Kopernik był przede wszystkim astronomem (wprowadził do nauki nowożytnej teorię heliocentryczną), ale wsławił się też w związku z innymi dziedzinami nauki. Był renesansowym polihistorem, poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.
Teoria heliocentryczna była znana już w starożytności; jej twórcą był Arystrach z Samos (310? – 230 p.n.e.). Mikołaj Kopernik w swoim dziele "O obrotach sfer niebieskich" - "Dē revolutionibus orbium coelestium" wprowadził ideę systemu heliocentrycznego do nauki nowożytnej. W systemie heliocentrycznym to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w geometrycznym środku Wszechświata. Ziemia, podobnie jak pozostałe planety, okrąża Słońce, jednocześnie obracając się wokół własnej osi. Chociaż Kopernik inaczej przedstawił strukturę układu Słońce-Ziemia-planety, nie odrzucił on innego elementu starszego modelu: sfery gwiazd stałych. Teraz jednak sfera ta była nieruchoma. Słońce nie było dla niego jedną z gwiazd, a cały Wszechświat był przestrzennie skończony.
Rewolucja Kopernikowska w Kosmologii dała początek wątpliwościom, czy nauka i wiara są sojusznikami czy wrogami?... kwestia, która wciąż jest gorąco dyskutowana do dzisiaj.
 


Aby zalogować kesza wszystkie poniższe warunku muszą być spełnione:
 

1. Wyślij wiadomość do mnie zawierająca kilka informacji: Wokół pomnika, na chodniku, są planety Układu Słonecznego.
i. Ile ich jest?
ii. Nazwij wszystkie planety wokół pomnika. Proszę napisz je w kolejności w jakiej są umieszczone zaczynając od pomnika na zewnątrz...
Czy są w prawidłowej kolejności Układu Słonecznego wobec najnowszych badań astronomicznych? Jesteś pewna/pewien?
iii. Zacytuj tekst z tablicy na pomniku. (wybierz sobie wersję językową tablicy)
Dodatkowo odpowiedź na pytanie:
Czy Mikołaj Kopernik używał teleskopu, lunety podczas swoich prac, obserwacji i obliczeń?
Proszę nie umieszczać tych informacji w swoim logu.
2. Kordy startowe wskazują ZIEMIĘ. Spośród planet wokół pomnika wybierz jedną i zrób sobie ciekawe zdjęcie, na którym będzie ta Planeta, najlepiej dotykając jej, wraz z pomnikiem Kopernika lub jego dowolną częścią w tle. Dodaj zdjęcie do swojego loga. Dodanie więcej niż jednego zdjęcia mile widziane.

Dodanie zdjęcia jest absolutnie niezbędne do zalogowania kesza!


Jeśli nie chcesz pokazywać twarzy, zdjęcie może być z twoim GPS-em, odczytem pozycji GPS, telefonem, (wiem, wiem, niektórzy korzystają ze smartfonów i innych sprzętów), ręką, nogą, częścią garderoby, czymkolwiek twoim, potwierdzającym twoją obecność w tym miejscu, etc (wymyśl coś - kreatywność mile widziana) i dodaj to zdjęcie do swojego loga.
Zadanie dodatkowe, absolutnie NIEOBOWIĄZKOWE:
3. Czy potrafisz znaleźć drugi pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie? Jeśli tak, to zrób sobie z nim zdjęcie i dołącz do loga.
Byłoby najfajniej zobaczyć ciebie na zdjęciu ale nie jest to konieczne, jeśli nie chcesz nie musisz zamieszczać twarzy. Jednak zdjęcia samego pomnika nie kwalifikują się do loga. Musi na nim być coś twojego aby udowodnić, że tam byłaś/byłeś. Wpisy bez takich zdjęć mogą zostać usunięte. Proszę nie umieszczać w logach zdjęć z wizyty na Krakowskim Przedmieściu SPRZED daty publikacji kesza. Musisz być na miejscu kesza PO dacie jego publikacji.
Jeśli zdjęcie przedstawia grupę keszerów, proszę aby zostało dodane do każdego loga osobno.
Kesza można logować od razu zamieszczając wymagane zdjęcia. Nie musisz czekać na moja odpowiedź - jeśli coś będzie nie tak - odezwę się. Jednak jeśli logi nie będą spełniały wymagań, mogą być usunięte bez ostrzeżenia.

Dobrej zabawy!

PL

 

Nicolaus Copernicus (1473-1543) - astronomer, mathematician, economist, physician, clergyman - versatile man of the Renaissance; the most famous Toruń born serf to the King of Poland. He was a renaissance polyhist, but also astronomer, mathematician, lawer, economist, military strategist, astrology scholar and also a physician and translator.
Just 20 years after Martin Luther’s (1483-1546) protest and the Spanish conquest of the Aztecs, an astronomer in Poland, contemporary of the Reformer, makes an extraordinary claim. It is not the Sun that moves around the Earth, but the Earth that moves around the Sun! The astronomer’s name is Nicolaus Copernicus. Copernicus' "On the Revolutions of the Heavenly Spheres" - "Dē revolutionibus orbium coelestium" is the seminal work on the heliocentric theory, first published in 1543. Nicholas Copernicus introduced the idea of a heliocentric system for modern science. In the heliocentric system, it is the Sun, not the Earth, located in the geometrical center of the Universe. The Earth, like all other planets, circles the Sun, while rotating about its axis. Although Copernicus has differently depicted the structure of the Sun-Earth-planet system, he did not reject another element of the older model: the sphere of fixed stars. Now, however, this sphere was still. The sun was not one of the stars for him, and the entire universe was spatially endless.
What historians describe as the Copernican Revolution in Cosmology gave rise to the question are science and faith allies or enemies?… a question that is still hotly debated today.
 


To claim this Virtual Cache all the following conditions have to be met:

1. Send me a message with the following few information: There are planets of The Solar System on the pavement around the monument.
i. How many are there?
ii. Please name all the Planets. Write them in sequence starting from the closest to the monument outwards, to the outside.
Are they in the right order of The Solar System, according to newest astronomers discoveries? Are you sure?
iii. Quote the words from the plaque on the sides of the monument. (choose the language version) The ones one the sides of the monument, not the one on the pavement!
Additionally, please answer the question below:
Did Nicolaus Copernicus use a telescope during his work, observation and calculations? Justify.
Please keep this info out of your log.

2. Starting coordinates bring you to the Planet EARTH on the pavement aroung the monument. Choose a planet from those around the monument and take a great, interesting picture of yourself touching the Planet and with the Copernicus Monument behind you. Add it to your log, post the picture. Adding more than one picture is highly appreciated.

Adding a photo is strictly essential to log the cache!


If you do not want to show yourself, take a picture preferably with your GPS, with GPS readout (but I know many of you use your phone/camera as your GPS), your hand, leg, piece of clothing, anything what is yours to proove you have been there - use your imagination - switch on the creativity mode.
 
Additional extra task is strictly OPTIONAL:
3. Can you find the second statue of Nicolaus Copernicus in Warsaw? If so, then take a picture with it and join to the log.
A picture of yourself would be appreciated, but it is not mandatory. You don't need to show your face if you don't want to. But be creative - pictures that show the monument only, do not qualify for logging. Do not post pictures from previous trips to Warsaw. To claim your find, you must visit again AFTER the publication date of this listing.
If your picture is attached to another cachers log (group photo etc..) please be sure to put that in your log as well when logging the find.
You do not have to wait for a response, just post your log and photo immediately. Logs that do not meet the criteria will be deleted without notice.

Have fun!
 

Nicolaus Copernicus as seen with the eyes of Polish XIX century painter Jan Matejko
 

PL

 

Poniższa ikonka jest wirtualną nagrodą za zdobycie pierwszego warszawskiego wirtualnego kesza z serii Virtual Reward. Jeśli chcesz, skopiuj kod i wklej go w swój profil.

PL

 

Pimp your profile. This is the Warsaw' s First Virtual Reward Cache Badge. You surely found The Copernicus so just copy the code and paste it into your profile. If you like it!
 

 

<img src="https://img.geocaching.com/cache/large/f378626b-b94c-4aa9-9f56-e58776862783.png"/>Flag Counter

I am so happy that the cache was found by geocachers from:

🇵🇱 🇨🇿 🇩🇰 🇺🇸 🇦🇹 🇩🇪 🇬🇧 🇱🇹 🇪🇸 🇱🇺 🇸🇮 🇮🇹 🇫🇮 🇸🇪 🇸🇰 🇳🇴 🇮🇪 🇵🇹 🇨🇭 🇫🇷 🇨🇦 🇧🇪 🇱🇻 🇺🇦

 
 
 • Virtual Reward - 2017/2018 Virtual

  This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.
   
 
 
 • Virtual Reward - 2017/2018 Virtual

  Ten kesz wirtualny jest częścią limitowanej serii keszy wirtualnych stworzonej pomiędzy 24. sierpnia 2017 roku, a 24. sierpnia 2018. Jedynie 4,000 osób zakładających skrytki dostało możliwość stworzenia kesza wirtualnego. Więcej na temat tej wirtualnej nagrody możesz przeczytać na Geocaching Blog
   
 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Frr fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)