Skip to content

Politechnika Gdańska Virtual Cache

Hidden : 10/06/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Wieża zegarowa PG / Gdańsk Tech Clock tower
Wieża zegarowa na dachu Budynku Głównego PG
Clock tower on the roof of Gdańsk Tech Main Building

[PL]

Politechnika Gdańska

UWAGA: Wejście lub wjazd rowerem bramą główną na teren Politechniki Gdańskiej możliwe są codziennie w godz. 5:00 - 22:00. Poza tymi godzinami furtki wejściowe pozostają zamknięte. Wjazd samochodem na teren uczelni jest możliwy tylko dla posiadaczy kart wjazdowych i identyfikatorów jednorazowych lub po wcześniejszym zaproszeniu i zgłoszeniu przez pracownika PG w Dziale Ochrony Mienia.

Politechnika Gdańska (PG) jest najstarszą działającą politechniką na obecnych ziemiach polskich, wg oficjalnych dat założenia*. Kamień węgielny pod budowę monumentalnego Gmachu Głównego oraz pozostałych kilku budynków i bramy głównej położono w 1900 roku, natomiast 6 października 1904 roku cesarz Wilhelm II uroczyście otworzył uczelnię, nazwaną Królewsko-Pruska Wyższa Szkoła Techniczna (Königliche Preußische Technische Hochschule). Jej pierwszym rektorem został prof. Hans von Mangoldt, wybitny matematyk.

Głównym projektantem i kierownikiem budowy kompleksu uczelni był Albert Carsten, który później związał się zawodowo z uczelnią, natomiast Hermann Eggert i Georg Thür opracowali koncepcję architektoniczną. Architektura pierwszych budynków uczelni utrzymana jest w tzw. stylu gdańskim neorenesansu niderlandzkiego. Na uwagę zasługują bogate zdobienia kamieniarskie, nawiązujące do przeznaczenia budynków (chociaż niektórzy znajdują również inne, ukryte znaczenia elementów zdobniczych). Gmach Główny posiada również dwa dziedzińce wewnętrzne, obecnie z oszklonymi dachami. Patronami dziedzińców są znani naukowcy związani z Gdańskiem: dziedzińca północnego Daniel Gabriel Fahrenheit, natomiast południowego - Jan Heweliusz. Na dziedzińcu południowym od 2005 roku działa Wahadło Foucaulta.

W momencie powstania na PG funkcjonowało 6 wydziałów: Architektury, Inżynierii Budowlanej, Inżynierii Maszynowej i Elektrotechniki, Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych, Chemii oraz Nauk Ogólnych. Absolwenci uczelni mogli posługiwać się tytułem inżyniera dyplomowanego, a po dodatkowej pracy i egzaminach - tytułem doktora-inżyniera. Po zakończeniu I Wojny Światowej szkoła przyjęła nazwę Technische Hochschule zu Danzig, natomiast po 1921 roku, gdy przeszła pod nadzór Senatu Wolnego Miasta Gdańska - na Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. Nowy Statut uczelni zatwierdzony przez Senat w 1922 roku zreorganizował ją, wprowadzając 3 fakultety, w których skład wchodziły odpowiednie wydziały: fakultet I Nauk Ogólnych (wydziały Humanistyczny, Matematyczno-Fizyczny i Chemiczny), II Budownictwa (wydziały Architektury i Inżynierii Budowlanej) oraz III Maszynowy (wydziały Budowy Maszyn, Elektryczny i Budowy Okrętów - od 1929 r. Budowy Okrętów i Lotniczy).

W okresie Wolnego Miasta Gdańska, pomimo różnych tarć narodowościowych, wynikających głównie z tendencji do uważania Politechniki Gdańskiej za ostoję niemieckości wbrew podpisanym traktatom, udawało się łagodzić poważniejsze konflikty do momentu przejęcia władzy przez hitlerowców. Studenci polskojęzyczni i niemieckojęzyczni nie przepadali za sobą, ale relacje z władzami uczelni były poprawne. W czasie II Wojny Światowej nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne, wprowadzające dla studiujących ograniczenia zgodnie z polityką III Rzeszy oraz podporządkowujące uczelnię bezpośrednio ministerstwu w Berlinie. Wyodrębniono również w III fakultecie osobny Wydział Lotniczy. Uczelnia funkcjonowała do 21 stycznia 1945, kiedy to zawieszono zajęcia. Wkrótce potem część kadry wraz z cenną aparaturą i księgozbiorem wyjechała w głąb Niemiec a Gmach Główny zamieniony został na szpital.

Zniszczenia wojenne w czasie II Wojny Światowej nie ominęły również budynków PG. Najpoważniej ucierpiał Gmach Główny, w którym w wyniku pożaru wywołanego przez Armię Czerwoną po jej wkroczeniu 26 marca 1945 zniszczone zostało 60% kubatury. Odbudowa potrwała długo, zniszczoną w 1945 r. wieżę zegarową, zwieńczoną pozłacaną figurą Alegorii Nauki (patrz zdjęcie powyżej), zamontowano dopiero 2012 roku.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Dekretem z dnia 24 maja 1945 roku Politechnika Gdańska została przekształcona w polską państwową szkołę akademicką i utworzono na niej 6 wydziałów: Architektury, Budowy Okrętów (obecnie Oceanotechniki i Okrętownictwa), Chemiczny, Mechaniczny, Elektryczny (obecnie Elektrotechniki i Automatyki) oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej (później m.in. jako osobne wydziały Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego, obecnie jeden wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). W dalszych latach powstały również wydziały Łączności (później Elektroniki, obecnie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz wydział Zarządzania i Ekonomii.

Obecnie Politechnika Gdańska jest jedną z największych uczelni na Pomorzu. Na 9 wydziałach uczy się blisko 23 tys. studentów, kadra naukowa przekracza 1200 osób. W 2017 roku uczelnia znalazła się na 10 miejscu w Polsce w Rankingu Uczelni Akademickich w ramach zestawienia "Ranking Szkół Wyższych Perspektywy".

Źródła: Zasoby internetowe Politechniki Gdańskiej; "Politechnika Gdańska - 50 lat: wczoraj, dziś, jutro: rok jubileuszowy 1994/95", Gdańsk, Politechnika Gdańska, 1995.

* - przed ustaleniami konferencji w Jałcie i Poczdamie najstarszą była Politechnika Lwowska, obecnie na Ukrainie; w Warszawie od 1898 roku działał Instytut Politechniczny, jednak oficjalnym rokiem powstania Politechniki Warszawskiej jest 1915

ZADANIA DO WYKONANIA:

 1. Idź do miejsca wskazywanego przez współrzędne skrytki. Stojąc w nim zrób zdjęcie sowy umieszczonej na najbliższym budynku tak, aby na zdjęciu była widoczna zarówno sowa jak i Twoja ręka ją wskazująca. Zdjęcia ukazujące Twoją postać na tle sowy są również akceptowalne, pod warunkiem, że sowę widać na nich wyraźnie.

 2. Nauki politechniczne bazują w dużej mierze na matematyce, więc trzeba będzie coś policzyć. Spójrz na obraz widoczny poniżej. Narysowana jest na nim Twoja aktualna pozycja oraz kontury Budynku Głównego PG wg pierwotnych planów, z zaznaczonymi na elewacji miejscami, przy których widnieją liczby. Po bokach znajdują się obrazy czterech detali architektonicznych, oznaczonych literami A, B, C, D. Przespaceruj się wzdłuż elewacji budynku i dopasuj każdy detal do zaznaczonych miejsc, a następnie wykonaj poniższe działanie, zastępując w nim litery A, B, C, D liczbami przypisanymi do odpowiednich miejsc oraz mmdd - liczbą złożoną z numeru miesiąca i dnia, w którym założyłeś konto w serwisie (data widoczna w polu 'Użytkownik od:' w Twoim profilu publicznym) (przykładowo: 5 kwietnia to liczba 405, 17 listopada to liczba 1117, w moim przypadku - 13 marca - liczba ta wynosi 313).

  (A - 14) * (B - 9) * (C - 1) * (D + mmdd)

  Wskazówka: W dowolnym z zaznaczonych miejsc nie znajduje się więcej niż jeden z poszukiwanych detali. Nie musisz patrzeć bardzo wysoko.

 3. Aby prawidłowo zalogować znalezienie, dołącz do logu zdjęcie zrobione zgodnie z opisem w punkcie 1 oraz wynik działania z punktu 2. Wpisy nie zawierające zdjęcia lub prawidłowego wyniku mogą zostać usunięte.

Tym, którzy chcieliby wykonać zadanie z punktu 2 po zachodzie słońca (oczywiście w czasie, gdy teren PG jest otwarty), radzę zabrać latarkę. Chociaż Gmach Główny jest oświetlony, niektóre detale mogą kryć się w cieniu.


Zadanie / Task
Rysunek z zadaniem do wykonania
Picture with the task to complete


[EN]

Gdańsk University of Technology

NOTICE: The Gdańsk Tech main gate is open daily from 5:00 to 22:00 (5 AM - 10 PM) for foot traffic or bicycles. Driving by car into the Gdańsk Tech area is allowed only by pass card or by invitation from the Gdańsk Tech employee.

Gdańsk University of Technology (Gdańsk Tech) is the oldest university of technology operating within current Polish borders*. Foundation stone for the construction of monumental Main Building and next few buildings was laid in 1900 and the solemn opening of school by Kaiser Wilhelm II took place on October the 6th, 1904. The school has been named Royal-Prussian Technical Higher School (Königliche Preußische Technische Hochschule) and its first rector became a noted mathematician, Prof. Hans von Mangoldt.

The main designer and construction manager of the Gdańsk Tech complex was Albert Carsten, who later worked at the university, while Hermann Eggert and Georg Thür developed the architectural concept. The first buildings were designed in Neo-Renaissance style with rich stone decorations alluding to purpose of each building. The Main Building also includes two inner Courtyards now covered with glass roofs. The Courtyards are named after two scientists associated with Gdańsk: the Northern Courtyard has name after Daniel Gariel Fahrenheit and the Southern Courtyard - after Johannes Hevelius. There is a Foucault pendulum operating at the Southern Courtyard since 2005.

There was 6 faculties within the Gdańsk Tech structure in the time of its opening: Architecture, Chemistry, Construction, Machine Engineering and Electrotechnics, Shipbuilding and Ship Machine Engineering and finally General Sciences. The successful completion of univeristy studies provided you with a graduate engineer degree while further dissertation written and exam passed allowed to achieve a doctor engineer degree. Soon after the end of the First World War the school was named Technische Hochschule zu Danzig and in 1921, being under the control of a senate of Free City of Danzig, it was named Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. The new Statute of the university applicable since 1922 introduced 3 faculties supervising departments: the I Faculty of General Sciences (Dept. of Humanities, Dept. of Mathematics and Physics, Dept of Chemistry), the II Faculty of Construction (Dept. of Architecture, Dept. of Civil Engineering) and the III Faculty of Machines (Dept. of Mechanical Engineering, Dept. of Electricity, Dept. of Shipbuilding - since 1929 Dept. of Shipbuilding and Aviation).

The arguments between nations living in the Free City of Danzig did not exclude the university which in spite of signed was considered by German-speaking people as a refuge of German language and culture. However the German and Polish speaking students did not like each other the relationships with authorities of the then Gdańsk Tech were correct in most cases until the seizure of power by the Nazis. The Second World War has brought further organizational changes introducing the restrictions for students according to the Third Reich politics and directly subordinating the university to the Ministry in Berlin. The new Department of Aviation in the III Faculty has been opened then too. The University operated until January 21, 1945 when the teaching was suspended. Soon some of the university staff went to the heart of Germany carrying valuable instruments and books and the Main Building became a hospital.

The Second World War destructions included the Gdańsk Tech buildings too. The Main Building suffered the most when the Red Army set fire to it soon after entering in March 26, 1945 and the fire destroyed 60% of the buiding cubature. The reconstruction took long, the then destroyed clock tower topped now with the gilded statue of the Allegory of Science (see the photo above) was put in place not earlier than 2012.

The school has been transformed by government into a Polish public university at the end of Second World War by the decree of May 24, 1945. There was again 6 faculties then: the Faculty of Architecture, the Faculty of Shipbuilding (currently th Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology), the Faculty of Chemistry, the Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Electrical Engineering (currently the Faculty of Electrical and Control Engineering) and the Faculty of Civil and Hydro-Engineering (later i.a. the separated departments of Civil Engineering and Hydraulic and Environmental Engineering, currently the Faculty of Civil and Environmental Engineering). Next years brought the opening of the Faculty of Communications (later the Faculty of Electronics, currently the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics), the Faculty of Applied Physics and Mathematics and the Faculty of Management and Economics.

Currently Gdańsk University of Technology is one of the biggest universities in Pomerania. There is almost 23,000 students learning at 9 faculties which employ the scientific personnel of over 1200 people. This year the university reached the 10th position in Poland in the Polish higher education institutions ranking Perspektywy 2017.

Sources: The Internet resources of Gdańsk Tech; "Politechnika Gdańska - 50 lat: wczoraj, dziś, jutro: rok jubileuszowy 1994/95", Gdańsk University of Technology, Gdańsk, 1995.

* - before the arrangements of Yalta and Potsdam Conferences the oldest university of technology was Lviv Polytechnic, currently within Ukrainian borders; there was Polytechnic Institute operating in Warsaw since 1898, but the official year of Warsaw University of Technology establishment is 1915.

TASKS TO ACCOMPLISH:

 1. Stand at the location designated by the cache coordinates and take a photo of an owl placed on the nearest building, making sure the photo includes both the owl and your hand pointing at it. Selfies are acceptable too providing the owl is included and clearly recognizable.

 2. Technical University science is mostly based on maths so you need to calculate a little bit. Look at the picture above. There is your current position drawn on the picture as well as the Main Building original outline with some locations marked along with the assigned numbers. There are also the pictures of four architectural details of Main Building signed with letters A, B, C and D. Walk along the building elevation, pair each detail with the corresponding location and do the calculation using the formula below, substituting letters A, B, C, D with numbers assigned to the locations paired with details and mmdd - with numer made from the month and day numbers of your service account creation date (the 'Member Since:' date visible in your public profile) (f.ex. the number for April the 5th will be 405, for November the 17th it will be 1117, and in my case - March the 13th - the number will be 313).

  (A - 14) * (B - 9) * (C - 1) * (D + mmdd)

  Hint: There is at most one wanted detail in any of marked locations. You don't have to keep your head very high.

 3. To correctly log the cache as found, attach to the log the photo taken according to the instruction from point 1 and include in the log the result of calculation from point 2. The log entries without the photo or the correct result may be deleted.

I advise you to take a torch (flashlight) if you prefer to complete the point 2 task after the sunset (during the Gdańsk Tech area opening hours). Although the Main Building is floodlit some details may be in the shadows.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)