Skip to Content

<

Jasło przedwojenne [PL/EN]

A cache by pjurys44 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

Jasło przedwojenne


Jasło poszczycić się może wielowiekową historią. Jego rozwój od lokacji w 1365 roku przerywany był obcymi najazdami i klęskami żywiołowymi jak pożary i powodzie, które nawiedzały miasto.

Najtragiczniejszy z pożarów miał miejsce w 1826 roku. Zniszczeniu uległa praktycznie większość zabudowy. Spowodowało to pewną stagnację w mieście. Została ona przełamana dopiero w drugiej połowie XIX wieku.

Dynamiczny rozwój przemysłu naftowego i budowa linii kolejowej sprzyjały rozbudowie i rozwojowi Jasła. Z prowincjonalnego miasteczka Jasło stało się siedzibą Sądu Okręgowego, Urzędu Górniczego i węzła kolejowego. Gmachy użyteczności publicznej budowane były z dużym 4 rozmachem i stanowić miały wizytówkę miasta.

Również prywatni inwestorzy starali się, by ich domy miały wyjątkowy charakter. Budynki projektowane były często przez znakomitych architektów. Budowana była sieć kanalizacyjna i nowe ulice z utwardzoną nawierzchnią.

Szczególnie intensywny ruch budowlany miał miejsce na przełomie wieku XIX i XX. W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozwój architektoniczny miasta uległ pewnemu spowolnieniu ze względu na kryzys gospodarczy. Udało się jednak dokonać przebudowy ratusza miejskiego.

Tuż przed wojną Jasło liczyło 15 tysięcy mieszkańców. Było z licznymi zabytkami perełką tej części Polski.

Kolejnym okresem, który doprowadził do istotnych zmian w architekturze miasta Jasła, był czas okupacji. Starosta niemiecki Walter Gentz przeprowadził szeroko zakrojone prace mające na celu stworzenie dzielnicy niemieckiej. Przebudował domy w rynku zmieniając ich elewacje i nadając im klasycystyczny charakter.

W 1944 roku władze niemieckie zadecydowały o zastosowaniu w przypadku Jasła taktyki spalonej ziemi. Zgodnie z zarządzeniem starosty Gentza ludność musiała opuścić miasto do dnia 15 września 1944 roku do godziny 18.00.

Okupant przez kolejne 4 miesiące grabił, palił i wysadzał w powietrze wszystkie obiekty użyteczności publicznej i domy w mieście.

Jasło zostało zniszczone w 97%. Dziś pamiątką po dawnej zabudowie miasta są jedynie nieliczne, pieczołowicie odrestaurowane budynki i fotografie przedwojennego Jasła. Wiele obiektów zachowało się jedynie na starych pocztówkach. Bardzo mało jest fotografii pochodzących z prywatnych zbiorów a ukazujących podwórza lub zaułki. Zostały one w większości zniszczone w opuszczonych w 1944 roku mieszkaniach. Jednak pamięć o dawnym Jaśle żyje wśród jego mieszkańców i tych wszystkich, którym bliska jest historia miasta.

Tekst opracował Mariusz Świątek.


Zadanie.

Współrzędne startowe doprowadziły Cię na jasielski rynek.

Na przedstawionych poniżej 7 fotografiach uwiecznione są fragmenty architektury miejskiej, które przetrwały okupację hitlerowską. Współrzędne umieszczone pod każdym ze zdjęć doprowadzą Cię w pobliże danego miejsca, jednak nie bliżej niż na 15-20 metrów. Na miejscu musisz znaleźć dany element ze zdjęcia i uwiecznić go na fotografii w miarę swoich umiejętności oraz sprzętu fotograficznego jakim będziesz dysponować (dany element z każdego zdjęcia nie musi być identycznie wykonany jak w oryginale, lecz ma być widoczny na bliskim ujęciu).

Zadanie A: N 49 44.867 E 021 28.607

Zadanie B: N 49 44.747 E 021 28.404

Zadanie C: N 49 44.774 E 021 28.347

Zadanie D: N 49 44.756 E 021 28.316

Zadanie E: N 49 44.705 E 021 28.251

Zadanie G: N 49 44.424 E 021 28.276

Zadanie F: N 49 44.744 E 021 28.165

Zdjęcia proszę przesłać na mojego maila: pjurys44@gmail.com z dopiskiem w temacie: Virtual-Jasło.

Jeśli poprawnie wykonasz zadanie - w zwrotnym mailu dostaniesz odpowiedź o możliwości zalogowania skrytki.

Proszę w logach nie umieszczać żadnych zdjęć związanych z zadaniem!

Bardzo proszę nie spoilerować w logach, by dać innym keszerom możliwość samodzielnego zmierzenia się z tym zadaniem.

Życzę powodzenia i satysfakcji z zalogowania jednej z kulkidziesięciu skrytek typu Virtual w Polsce.


UK

Jasło before WW II


Jasło has a long history. Its development, starting from the location in 1365, has been interrupted with foreign raids and natural disasters such as fires or floods. The most tragic fire occurred in 1826. Practically most of the development was destroyed. This resulted in some stagnation of the city, which was only broke in the second half of the 19th century. The dynamic development of oil and gas industry as well as the construction of a railway line contributed to the extension and development of Jasło. The former provincial town became a seat of the District Court, the Mining Office and a railway hub. Public utility buildings were built on a grand scale in order to become the visit card of the city. Also private investors cared for their houses to be exceptional. The buildings were often designed by famous architects. Sewage system and new paved streets were constructed. Particularly intensive construction revival was observed at the end of the 19th century and beginning of the 20th century. Between WW I and WW II the architectural development of the city slowed down somehow due to the economic crisis. However, the city managed to reconstruct its city hall.

Just before WW II Jasło had 15 thousand residents and, with its many historic monuments, was a gem in that part of Poland.

Another period which contributed to major changes in the city architecture was the Nazi occupation. The German Mayor, Walter Gentz, carried out extensive works in order to create a German District. He reconstructed houses at the City Square, changing their facades to resemble classical houses. In 1944 the German government decided to apply the policy of burnt-down ground in Jasło. Following Mayor Gentz’s decision, the residents had to leave the city on 15 September 1944, 6 p.m. For the next 4 months the occupants plundered, burnt down and blew up all public buildings and houses in the city. Jasło was destroyed in 97%.

Today, the mementoes of the old city development are unique, carefully reconstructed buildings and the photos of Jasło before WW II. Many of the buildings may be seen solely on old postcards. There are very little photos originating from private collections, showing yards or side streets. The photos were mostly destroyed in the buildings abandoned in 1944. However, the memory of the old Jasło is still alive among its residents and all those who feel connected with the history of the city.

Text prepared by Mariusz Świątek.


Task

The starting coordinates have brought you to the Jasło Square Market.

In the 7 photos below fragments of the city architecture that survived the Nazi occupation and the purposeful destruction of 1944 may be seen. The coordinates under each of the photos will bring you close to the respective places, however not closer than 15-20 metres. On site you have to find the element seen on the photo and make your own photo, as good as you can, with the photo equipment you have (the respective element of each photo does not have to be pictured identically as in the original but must be visible in close zoom).

Task A: N 49 44.867 E 021 28.607

Task B: N 49 44.747 E 021 28.404

Task C: N 49 44.774 E 021 28.347

Task D: N 49 44.756 E 021 28.316

Task E: N 49 44.705 E 021 28.251

Task G: N 49 44.424 E 021 28.276

Task F: N 49 44.744 E 021 28.165

Send the photos to my e-mail: pjurys44@gmail.com with the subject of the message: Virtual-Jasło.

If you complete the task correctly, you will get a return e-mail enabling you to log into the cache.

Do not place any photos related to the task in your logos!

Please do not spoil in the logos and give the other catchers the possibility of solving the task on their own!

I wish you success and satisfaction from logging into one of dozens of Virtual Cache in Poland.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.