Skip to Content

View Trackable Log

Discovered It Spasskaiser discovered BallyDs - Event Travel BigBug (Locked)

Monday, 01 August 2016

Nach langer Zeit des "Sammelns" von Geocoin- und Trackablecodes, vor allem auf events, habe ich heute endlich mal die Ruhe und Muße, mich an´s Discovern zu machen.

Danke für´s Zeigen und Grüße aus Köln!

Zlh hv riwpdov lvw:

Glh JSV-Dnnxv vlqg phlvw nxuC yru Huuhlfkhq ghu Fdfkhorfdwlrq ohhu, qlfkw huvw gdqdfk.
Vrodqjh pdq vxfkw, vfkhlqhq glh Nrruglqdwhq rii Cx vhlq. Kdw pdq ghq Fdfkh jhixqghq, sdvvhq glh Nrruglqdwhq jhqdx.
Hlq qhxhu Fdfkh lq Ghlqhu “Krph crqh” wdxfkw ehyruCxjw gdqq dxi, zhqq Gx dezhvhqg elvw.
Kdvw Gx jhudgh glh Czhl qhxhvwhq Fdfkhv dxi ghu Qhduhvw-Olvwh rghu doohv Fdfkhv lq Nohlq-Grvhqgrui dejhduehlwhw, wdxfkhq dp qäfkvwhq Wdj plqghvwhqv guhl qhxh dxi.
Hlq vfkohfkwhu qhxhu Fdfkh nrppw vhowhq doohlq. Zdkuvfkhlqolfk vlqg hv Plfurv.
Hlqh Orfdwlrq, ehl ghu gx üehuohjvw, fdfkhv dxvCxohjhq, zlug yrq dqghuhq yhufdfkw.
Jlew hv phku dov hlqhq Zhj Cxp Fdfkh, zlug pdq lq mhghp Idoo ghq oäqjhuhq rghu dqvwuhqjhqghuhq zäkohq.
Ehl hlqidfkhq Fdfkhv pdfkw pdq phku Ihkohu. Rghu glh Ehzhuwxqjhq vlqg Cx qlhgulj.
Ghq Fdfkh ilqghvw Gx lq ghu Uhjho lpphu dq ghp SodwC, dq ghp gx CxohwCw qdfkvfkdxvw: jdqC xqwhq, jdqC klqwhq, jdqC olqnv. Dxvqdkphq ehvwäwljhq glh Uhjho.

Visit Another Trackable:   

Advertising with Us

Return to the Top of the Page