Skip to content

<

Font de Canaletes

A cache by PumaDPL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/25/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Font de Canaletes

 Barcelona és una de les ciutats més visitades del món, mantenint les seves rambles plenes de turistes durant tot l'any, i molts d'ells es fan la típica foto a la font de Canaletes, la majoria sense conèixer la seva història, passant el mateix amb molts barcelonins, i la font és més que el punt de trobada dels aficionats del FC Barcelona per celebrar els seus títols.

Entre una fila d'arbres anyencs de la Rambla se situa aquesta font-fanal que de per si no crida molt l'atenció, no és especialment gran ni bella, però el seu significat l'engeganteix. Situada en un dels llocs més turístics i característics de la capital catalana, en el tram anomenat Rambla de Canaletes, a tocar de la plaça de Catalunya. Explica la llegenda que el que begui de la seva aigua tornarà a Barcelona, ​​semblant a tirar les 3 monedes a la Fontana de Trevi, amb la seva placa daurada que ho indica.

Com és ben sabut, la ciutat romana de Barcino, sobre la qual s'assenta l'actual Barcelona, ​​posseïa des de temps immemorials un modern i eficaç sistema de canalització d'aigues. La ciutat comptava amb dos importants aqüeductes per proveir d'aigua a la ciutat des del riu Besòs i Collserola, distribuint l'aigua mitjançant conductes i canonades de plom.

Al segle X es va reconstruir part d'aquesta via d'aigua per regar els camps del Comtat amb les aigües del riu Besòs, naixent el Rec Comtal. Sembrats i molins usaven l'aigua d'aquest canal que entrava a la ciutat. I en vista que davant la creixent industrialització, l'aigua dels canals es va anar contaminant, es van obrir alguns canals divergents per proveir d'aigua menys contaminada a les Rambles per al reg de la vegetació i perquè beguessin els cavalls.

Tornant a la font, el seu aspecte actual no correspon amb el que tenia quan la van projectar per primera vegada, al voltant dels segles XVII-XVIII, amb el motiu d'unes obres de reforma i millora de la Rambla a les quals es va dotar al passeig amb aigua procedent del Rec Comtal, aprofitant fragments de l'antic aqüeducte romà.

En aquella epoca la font rebia l'aigua directament del dipòsit de la torre de Sant Sever de la muralla medieval de la ciutat comtal, un dipòsit construït entre el 1703 i el 1704 per abastir d'aigua la zona de la Rambla i del Raval, i que posseïa un aljub popularment anomenat Canaletes per totes les canalitzacions que des d'aquí proveïen a diverses fonts de la zona.

Després enderrocar les muralles al segle XIX l'antiga font va desaparèixer, en ser eliminada la torre a 1862, instal·lant dues fonts cantoneres provisionals de ferro. I uns 30 anys mes tard, al 1892, es va instal·lar la font actual, realitzada de ferro colat, amb la seva base circular sobre la qual s'alça una estructura en forma de copa amb quatre aixetes que aboquen l'aigua sobre quatre piles circulars, tenint aquestes en un angle una petita font per als animals, i acabada amb quatre fanals sobre aquesta copa, un model que posteriorment es va estendre per la ciutat fins als divuit exemplars que hi ha a la ciudad d'aquest model de font.Avui en dia, l'aigua de la Font de Canaletes és proveïda per l'estesa d'aigua potable de Barcelona, ​​així que podeu provar-la i fer una passejada per aquest racó tan emplematic de la ciutat.

Per donar per vàlid el registre d'aquest virtual s'haurà de:

 • Respondre quantes fonts hi ha a la ciutat del mateix model que la font de Canaletes. (Listing)
 • A més, haureu de fer-vos una foto amb la font, ja sigui bevent de la seva aigua o al seu costat, podent fotografiar el vostre mobil o gps en el cas que no volgueu sortir vosaltres a la foto.


Registra el geoamagatall


Barcelona es una de las ciudades mas visitadas del mundo, manteniendo sus ramblas rebosantes de turistas durante todo el año, y muchos de ellos se hacen la típica foto en la fuente de Canaletas, la mayoría sin conocer su historia, pasando lo mismo con muchos barceloneses, y la fuente es algo mas que el punto de encuentro de los aficionados del FC Barcelona para celebrar sus títulos.

Entre una fila de árboles añosos de las Ramblas se ubica esta fuente-farola que de por si no llama mucho la atención, no es especialmente grande ni bella, pero su significado la agiganta. Ubicada en uno de los lugares más turísticos y característicos de la capital catalana, en el tramo llamado Rambla de Canaletas, muy cerca de la plaza de Cataluña. Cuenta la leyenda que el que beba de su agua volverá a Barcelona, algo así como lo de tirar las 3 monedas en la Fontana de Trevi, con su placa dorada que lo indica.

(Si bebeis agua de la fuente de canaletas siempre mas sereis unos enamorados de Barcelona, y por lejos que os vayais, volvereis siempre).

Como es bien sabido, la ciudad romana de Barcino, sobre la que se asienta la actual Barcelona, poseía desde tiempos inmemoriales un moderno y eficaz sistema de canalización de agua. La ciudad contaba con dos importantes acueductos para abastecer de agua a la ciudad desde el río Besós y Collserola, distribuyendo el agua mediante conductos y tuberías de plomo.

En el siglo X se reconstruyó parte de esa vía de agua para regar los campos del Condado con las aguas del río Besós, naciendo el Rec Comtal. Sembradíos y molinos usaban el agua de este canal que entraba a la ciudad. Y en vista de que ante la creciente industrialización, el agua de los canales se fue contaminando, se abrió entonces algunos canales divergentes para abastecer de agua menos contaminada a las Ramblas para el riego de la vegetación y para que beban los caballos.

Volviendo a la fuente, su aspecto actual no corresponde con el que tenía cuando la proyectaron por primera vez, alrededor de los siglos XVII-XVIII, con el motivo de unas obras de reforma y mejora de la Rambla en las cuales se dotó al paseo con agua procedente del Rec Comtal, aprovechando fragmentos del antiguo acueducto romano.

En esa epoca la fuente recibía el agua directamente del deposito de la torre de San Severo de la muralla medieval de la ciudad condal, un deposito construido entre el 1703 y el 1704 para abastecer de agua la zona de la Rambla y del Raval, y que poseía un aljibe popularmente llamado Canaletas por todas las canalizaciones que desde aquí proveían a diversas fuentes de la zona.

Tras derribar las murallas en el siglo XIX la antigua fuente desapareció, al ser eliminada la torre en 1862, instalandose dos fuentes cantoneras provisionales de hierro. Y unos 30 años mas tarde, en 1892, se instaló la fuente actual, realizada de hierro colado, con su base circular sobre la que se alza una estructura en forma de copa con cuatro grifos que vierten el agua sobre cuatro sendas pilas circulares, teniendo estas en un ángulo una pequeña fuente para los animales, y acabada con cuatro farolas sobre esta copa, un modelo que posteriormente se extendió por la ciudad hasta los dieciocho ejemplares que hay en la diudad de este modelo de fuente.Hoy en dia, el agua de la Fuente de Canaletas es abastecida por el tendido de agua potable de Barcelona, así que podeis probar su agua y dar un paseo por este rincon tan emplematico de la ciudad.

Para dar por válido el registro de este virtual se tendrá que:

 • Responder cuantas fuentes hay en la ciudad del mismo modelo que la fuente de Canaletas. (Listing)
 • Además, deberéis haceros una foto con la fuente, ya sea bebiendo de su agua o a su lado, pudiendo fotografiar vuestro mobil o gps en el caso de que no prefirais salir vosotros en la foto.


Registrar geocaché


Barcelona is one of the most visited cities in the world, keeping its boulevards overflowing with tourists throughout the year, and many of them make the typical photo in the Canaletas fountain, most without knowing its history, the same thing happening with many people from Barcelona , and the fountain is something more than the meeting point of FC Barcelona fans to celebrate their titles.

Among a row of old trees of the Ramblas is located this fountain-lamp that in itself does not attract much attention, it is not especially large or beautiful, but its meaning makes it big. Located in one of the most touristic and characteristic places of the Catalan capital, in the section called Rambla de Canaletas, very close to Plaça de Catalunya. Legend has it that those who drink their water will return to Barcelona, ​​something like throwing the 3 coins in the Trevi Fountain, with its golden plate that indicates it.

(If you drink water from the source of Canaletes, you will always be more in love with Barcelona, ​​and as far as you go, you will always return).

As is well known, the Roman city of Barcino, on which the current Barcelona is based, had from time immemorial a modern and efficient water channeling system. The city had two important aqueducts to supply water to the city from the Besós and Collserola rivers, distributing the water through conduits and lead pipes.

In the 10th century, part of this waterway was rebuilt to irrigate the County's fields with the waters of the Besós River, and the Rec Comtal was born. Sowings and mills used the water from this canal that entered the city. And in view of the growing industrialization, the water of the canals became contaminated, then opened some divergent channels to supply less polluted water to the Ramblas for the irrigation of vegetation and for the horses to drink.

Returning to the source, its current appearance does not correspond to what it had when it was first projected, around the XVII-XVIII centuries, with the motive of some works of reform and improvement of the Rambla in which it was endowed to the promenade with water from the Comtal Rec, taking advantage of fragments of the ancient Roman aqueduct.

At that time the fountain received the water directly from the deposit of the tower of San Severo of the medieval wall of the city, a deposit built between 1703 and 1704 to supply water to the area of ​​La Rambla and El Raval, and that it had a cistern popularly called Canaletas by all the channels that from here provided to diverse sources of the zone.

After demolishing the walls in the nineteenth century, the old fountain disappeared, when the tower was removed in 1862, installing two temporary corners of iron. And some 30 years later, in 1892, the current fountain was installed, made of cast iron, with its circular base on which stands a cup-shaped structure with four faucets that pour water on four circular piers, taking you are at an angle a small fountain for animals, and finished with four lamps on this glass, a model that later spread through the city to the eighteen copies that exist in the city of this fountain model.Nowadays, the water of the Canaletas Fountain is supplied by the drinking water supply of Barcelona, ​​so you can try your water and take a walk through this very useful corner of the city.

To validate the registration of this virtual you will have to:

 • Answer how many sources are there in the city of the same model as the Canaletas fountain. (Listing)
 • In addition, you should take a picture with the fountain, either drinking from its water or by its side, being able to photograph your mobile or gps in case you do not prefer to leave in the photo.


Log geocache


Barcelone est l’une des villes les plus visitées au monde, avec ses boulevards qui regorgent de touristes tout au long de l’année ; beaucoup d’entre eux prennent une photo de la fontaine de Canaletes, la plupart sans connaître son histoire ; la fontaine, en effet, est quelque chose de plus que le point de rencontre des fans du FC Barcelona pour célébrer leurs victoires.

Parmi une rangée de vieux arbres des Ramblas se trouve cette fontaine qui en elle-même n'attire pas beaucoup d'attention ; elle n'est pas particulièrement grande ni belle, mais c’est son histoire qui la rend fameuse. Elle est située dans l'un des endroits les plus touristiques et caractéristiques de la capitale catalane, au lieu appelé Rambla de Canaletes, tout près de la Plaça de Catalunya. La légende, semblable à celle de la fontaine de Trévi à Rome, raconte que ceux qui boivent de son eau retourneront à Barcelone ; sur sa plaque dorée, on peut lire:

(Si vous buvez l’eau de la fontaine de Canaletes, pour toujours, vous serez amoureux de Barcelone, et même si vous partez très loin, vous reviendrez.).

Comme on le sait, la ville romaine de Barcino, sur laquelle est située l'actuelle Barcelone, possédait depuis des temps immémoriaux un système de canalisation d'eau moderne et efficace. La ville possédait deux aqueducs importants pour s’alimenter en eau depuis la rivière Besós et depuis la colline Collserola.

Au Xème siècle, une partie de ces voies d'eau a été reconstruite à nouveau pour irriguer les champs du comté avec les eaux de la rivière Besòs: le Rec Comtal est né. Les semis et les moulins utilisaient l'eau de ce canal qui entrait dans la ville. Et face à l'industrialisation croissante, l'eau des canaux est devenue contaminée ; pour résoudre ce problème, on a ouvert des canaux divergents pour fournir aux Ramblas des eaux moins polluées pour l'irrigation de la végétation et pour faire boire les chevaux.

Revenons à la fontaine : son apparence actuelle ne correspond pas à ce qui était prévu initialement, aux XVIIème et XVIIIème siècles. Suite aux travaux de rénovation et d´’amélioration de la Rambla, elle a été alimentée par l'eau du Rec Condal, profitant des fragments de l'ancien aqueduc romain.

A cette époque, la source recevait l'eau directement à partir du réservoir de la tour de Sant Severí située sur les remparts de la vieille ville, un réservoir construit entre 1703 et 1704 pour fournir l'eau à la surface de la Rambla du Raval. Il y avait également une citerne populairement appelée Canaletes nom provenant de tous les canaux qui fournissaient de l’eau à diverses fontaines de la zone.

Après avoir démoli les murs au XIXème siècle, l'ancienne fontaine a disparu, et on a placé temporairement deux fontaines en fer. En 1892, on a construit la fontaine actuelle, de base circulaire sur laquelle se dresse une structure en forme de coupe, munie de quatre robinets ; ceux-ci déversent leur eau dans quatre récipients circulaires. Dans la partie inférieure se trouve une petite fontaine pour les animaux. Au sommet vous pourrez admirer quatre réverbères. Ce type de fontaine s'est ensuite répandu à travers la ville, il y en a dix-huit à Barcelone.De nos jours, l'eau de la fontaine de Canaletes est alimentée par le réseau de distribution d'eau potable de Barcelone. Vous pouvez donc goûter de son eau et vous promener dans ce quartier enchanteur de notre ville.

Pour valider l'enregistrement de cette cache virtuelle, vous devrez:

 • Dire le nombre de fontaines du même modèle que la fontaine de Canaletes dans la ville de Barcelone. (Listing)
 • Prendre une photo à la fontaine, soit en buvant de l'eau ou à côté ou en photographiant votre portable ou votre GPS, si vous préférerez ne pas apparaître sur la photo.


Loguer la géocache


Barcellona è una delle città più visitate al mondo con tanti turisti durante tutto l'anno, e molti di loro fanno la tipica foto della fonte di Canaletas, la maggior parte senza conoscere la sua storia, passando lo stesso con molti locali e la fonte è più di un punto di incontro per gli appassionati di FC Barcelona per festeggiare i loro titoli.

Tra una fila di vecchi alberi del Ramblas questa fonte-lampione che in sé non attirare molta attenzione, non è particolarmente grande né bella, ma il suo significato la ingrandisce. Situata in uno dei luoghi più turistici e caratteristici della capitale catalana, nella parte chiamata Rambla de Canaletas, nei pressi di Plaza Catalunya. La leggenda vuole che chi beve l'acqua tornerà a Barcellona, qualcosa di simile a ciò che gettare 3 monete nella Fontana di Trevi, con la sua targa d'oro indica.

(Se bevi acqua dalla fonte de Canaletes, sarai sempre più innamorato di Barcellona, ​​e per quanto lontano, tornerai sempre).

Come è noto, la città romana di Barcino, in cui si trova la corrente di Barcellona, aveva da tempo immemorabile un sistema moderno ed efficace di canalizzazione delle acque. La città aveva due acquedotti principali per la fornitura di acqua alla città dal fiume Besos e Collserola, distribuzione di acqua attraverso tubi di piombo e condotti.

Nella parte X secolo del corso d'acqua è stato ricostruito per irrigare i campi della contea con le acque del fiume Besos, nasce il Rec Comtal. Colture e mulini usati l'acqua da questo canale entrò in città. E dato che con la crescente industrializzazione, l'acqua ha inquinanto i canali, per evitare ciò si fecero alcune divergenze per fornire acqua alle Ramblas per l'irrigazione delle piante e da bere ai cavalli.

Ritornando alla fonte, il suo aspetto attuale non corrisponde a quello che aveva quando fu proiettato per la prima volta, intorno ai secoli XVII-XVIII, con il motivo di alcune opere di riforma e di miglioramento della Rambla in cui era dotato del lungomare con acqua dalla Comtal Rec, sfruttando i frammenti dell'antico acquedotto romano.

A quel tempo la fontana riceveva l'acqua direttamente dal deposito della torre di San Severo del muro medievale della città, un deposito costruito tra il 1703 e il 1704 per fornire acqua all'area di La Rambla e El Raval, e che aveva una cisterna chiamata popolarmente Canaletas da tutti i canali che da qui fornivano a diverse fonti della zona.

Dopo aver demolito le mura nel diciannovesimo secolo, la vecchia fontana scomparve, quando la torre fu rimossa nel 1862, installando due angoli temporanei di ferro. E circa 30 anni dopo, nel 1892, fu installata l'attuale fontana, realizzata in ghisa, con la sua base circolare su cui poggia una struttura a forma di tazza con quattro rubinetti che versano l'acqua su quattro pilastri circolari, prendendo sei ad angolo una piccola fontana per animali, e finisci con quattro lampade su questo vetro, un modello che poi si diffuse attraverso la città alle diciotto copie che esistono nella città di questo modello di fontana.Al giorno d'oggi, l'acqua della fontana Canaletas è fornita dalla fornitura di acqua potabile di Barcellona, quindi puoi provare la tua acqua e fare una passeggiata attraverso questo angolo della città.

Per convalidare la registrazione di questo virtuale dovrai:

 • Rispondi a quante fonti ci sono nella città dello stesso modello della fontana Canaletas. (Listing)
 • Inoltre, dovresti scattare una foto con la fontana, bevendo dalla sua acqua o al suo fianco, potendo fotografare il tuo cellulare o il tuo gps nel caso in cui preferisci non apparire nella foto.


Logga geocache

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.