Skip to content

Aan het kruis genageld 2 - 2 Traditional Geocache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Met vriendelijke groet,
GeoGuy
Geocaching.com Community Volunteer Reviewer

More
Hidden : 08/30/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


AAN HET KRUIS GENAGELD 2 - 2

Waar je in Limburg ook om je heen kijkt, overal kom je ze tegen. Langs de weg, tussen de akkers en naast de paden. Op de hoek van de straat of
op een plaats die zo gewoon is dat je je afvraagt waarom het juist hier staat: een wegkruis, heiligenbeeld of Mariakapelletje zo maar ergens in het landschap.

Deze 2e reeks caches gaat ook weer over de wegkruizen.

Wegkruizen en kapelletjes behoren bij het Zuid-Limburgse landschap. Vaak treffen we ijzeren,houten of stenen wegkruizen aan. Gedenktekens met een oorsprong in de van vroeger uit overwegend katholieke bevolking van deze streek. Behalve kruizen en kappellen kom je ook veel Mariabeelden tegen. Buiten Limburg vind je ze nauwelijks,kapellen zijn kleine kerken met een bidbank en een beeld van de parochieheilige ,of van de moeder Gods. Ze staan vaak midden in het veld ,op een driesprong en onder eeuwenoude bomen.
Gelovigen zetten er trouw bloemen neer.

Er zijn er meer dan 2000 in heel Limburg en vertellen verhalen over een moord of een ongeluk,of zoals een paard dat de kolder in de kop kreeg en de berg af raasde. De kar sloeg over de kop en de boer was morsdood. Nabestaanden plaatsten een kruis en een memoriehuis ter herinnering aan. Honderden zijn er geplaatst uit dankbaarheid voor een verkregen gunst ,zoals genezing van een ernstige ziekte of als een familielid beloofde een kruis te plaatsen als het familielid beter werd. Zo'n kruis heet een devotiekruis en is een uiting van pure vroomheid. Vaak staat er een tekst op die de zegen van de Almachtige afsmeekt over dorp,gehucht of voorbijganger. En schietgebedje van hout.Hagelkruizen zijn geplaatst om rampspoed af te wenden, ze staan midden in een veld om een voorspoedige oogst te verkrijgen.

Een wegkruis is een in katholieke streken veel voorkomend gedenkteken, meestal in de vorm van een kruis langs wegen en straten. Naar verluidt worden ze neergezet naar aanleiding van dodelijke ongevallen op de plaats waar het wegkruis is neergezet.
Wegkruisen bestaan in houten, gietijzeren en stenen varianten. In Nederland komen ze vooral in Limburg veel voor.

Indien de Christusfiguur het hoofd niet op de rechter- maar op de linkerschouder legt spreekt men van een Verkeerde Lieve Heer. Er bestaan een aantal wegkruisen van die naam.

Een bijzondere vorm van een wegkruis is het hagelkruis, dat bij een kruispunt geplaatst werd om boze geesten af te weren, in het bijzonder onweers- en hagelschade. Van de vele hagelkruisen die hebben bestaan is er in Nederland nog slechts één bewaard gebleven, en wel het hagelkruis te Aarle-Rixtel. In België vindt men een hagelkruis te Ekeren.

Bij sommige hagelkruisen vond brooduitdeling aan de behoeftigen plaats, terwijl een dergelijk kruis ook een halteplaats voor een processie kon zijn.

Deze Cache bestaat uit en serie van 10 micro caches
Hij begint met "Aan het kruis genageld 2 - 1".
Als je ze alle 10 gevonden hebt (Aan het kruis -1 t/m 10) kun je de laatste "Aan het kruis 2 Einde" oplossen en daarmee een ammobox cache vinden.
Geniet ook van de uitzichten op diverse punten, het gaat tenslotte om het genieten en niet de race om ze zo snel mogelijk allemaal af te handelen

Zeer zeker de finale "Aan het kruis 2 Einde" is een rust- en bezinningsmoment waard


UK

Wherever you look around you in Limburg, you will probily see them. Along the way, between the fields and beside the paths. On the corner of the street or in a place that is so ordinary that you wonder why it is right here: a holy cross, statue or Mariachapel just somewhere in the countryside.

These 2nd series of caches goes again about the road crosses.

Roadcrosses and chapels belonging to the South Limburg landscape. Often we find iron, woden or stone roadcrosses . Memorials with an origin in the past from predominantly Catholic population of this region. Except crosses and chapels you'll see lots Mariastatues. Outside of South Limburg you will find them hardly, chapels are small churches with a few chairs and a picture of the parish saint, or the mother of God. They are often in the middle of the field, on a rossroad or under an ancient trees. Believers have faith put flowers down by the crosses.

There are more than 2000 across Limburg and tell stories about a murder or an accident., or about a horse thats going crazy in the head and run down the hill. The car turned over the head and instantly killed the farmer. Survivors placed a cross and a memoriehouse to remember the farmer. Hundreds have been placed in gratitude for a favor obtained, such as cure of a serious illness or a family promised to place a cross as a familyperson was to be going better. This was called a cross of devotion and is a pure expression of piety. Often there is a text on it which the blessing of the Almighty is asked for the village or passersby. A small pray of wood .Hailcrosses have been placed to turn away disaster, they often stand in the middle of a field for a prosperous harvest.

A roadcross in Catholic areas is a common memorial, usually in the form of a cross along roads and streets. According to reports they are set down in response to fatal accidents at the place where the roadcross is erected. In the Netherlands, especially in Limburg they are frequenly found.

If the Christ the head wasn't on the right but on the left shoulder we speak of a Wrong Lord. There are a number roadcrosses with that name.

A special form of a roadcross is the hailcross, which was placed at crossings to evil spirits from entering premises, particularly thunderstorms and hail. Of the many hailcrosses which have existed in the Netherlands there is only one survived, this one is placed in Aarle-Rixtel. In Belgium there are a hagelkruis in the place Ekeren.

At some hailcrosses there takes a bread distribution place to the needy, while such cross also was a staging point for a procession.

This Multi Cache consists of a serie of 10 micro caches. It begins with "On the cross nailed 2 - 1". If you've found all 10 of them (On the cross -1 through 10) you can get the last onet "On the cross End 2" and thereby find the ammobox.

Enjoy also the views on various cachess, it comes finally to the enjoyment and not the race to find the caches as first person.

Specialy recommended is the final cross for the view and an moment of reflection

Additional Hints (Decrypt)

!!!! Fpuevws bc jryxr yrggre / pvwsre wr tribaqra urog ra ovw jryx xehvf, naqref xha wr qr rvaqpnpur avrg bcybffra!!!! Jevgr qbja gur yrggre / qvtvg lbh sbhaq naq nyfb ng juvpu pebff, bgurejvfr lbhb pna'g fbyir gur ynfg pnupr !!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)