Skip to content

365 + 1 Day Callendar Challenge Cache Mystery Cache

Hidden : 02/29/2012
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


The cache is on the coordinates,
BUT DO NOT VISIT this place till you meet the mission below.


Keška sa nachádza na súradniciach,
ALE NEHĽADAJ JU pokiaľ nesplníš nižšie uvedenú úlohu.


Your mission is to find a cache on EACH day of the year.

Tvojou úlohou je nájsť cache na KAŽDÝ deň v roku.


Pull out your calendar and start checking off your statistic until you can log this cache. This cache requires you to find a cache on each of the 365+1 days on a calendar. This does not mean straight through caching for a whole year (unless you want to do that ), read below for full requirements.

Vytiahni kalendár a skontroluj si svoju štatistiku, kým budeš môcť logovať túto cache. Táto cache vyžaduje nájsť cache na každý zo 365 +1 dní v kalendári. To neznamená, že musíš kešovať počas celého roku nepretržite (pokiaľ to tak nechceš robiť ), prečítaj si nižšie úplné požiadavky.The Rules
Important: you DO NOT need to do the caches on 365+1 consecutive days, but you will need to fill the yearly calendar with finds, which could be done over several years.
Find at least one cache on each of the 365+1 days on a calendar.
You will need to find 365+1 different caches.
If you prefind a cache, but can’t log a find until a later date, or delay logging it to another date, it does not count.
For the most part, this is a challenge cache of honor and it is up to you to know you have fulfilled the requirements without fudging anything.


Pravidlá
Dôležité: NIE JE nutné kešovať 365+1 po sebe idúcich dní, ale budeš musieť vyplniť ročný kalendár s nálezmi, ktoré môžu byť logované v priebehu niekoľkých rokov.
Nájdite aspoň jednu cache na každý z 365 +1 dní v kalendári.
Budeš musieť nájsť 365+1 rôznych kešiek.
Ak si nájdeš keš dopredu, ale loguješ ju na neskorší deň, alebo oneskorene loguješ na iný deň - to sa nepočíta.
Z veľkej časti je táto challenge cache o cti a je len na Tebe, aby si splnil požiadavky na zalogovanie bez akéhokoľvek prekrúcania.


Please, show that you have met the requirements for log this cache – use some of statistic programs and attach to the “found it” log your completed calendar.

Prosím, preukáž, že si splnil podmienky pre logovanie tejto cache - použi niektorý zo štatistických programov a pripoj k "found it" logu vyplnený kalendár.


Based on / Na základe : 4.14. Challenge Caches


Ak si splnil pravidla, nezabudni navštívíť aj / If you meet rules, you can visit too: Everyday challenge / keska kazdy den

Additional Hints (Decrypt)

uggc://cebwrpg-tp.pbz/Punyyratrf/TP3OMZS/2590

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)