Skip to content

This cache has been archived.

straznik: Brak kesza

More
<

Aniele Boży - straznik

A cache by straznik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/27/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ANIOŁ

Byt duchowy w wielu religiach, który służy i na różne sposoby wypełnia zamysły Boga.

Wyraz anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego. Pierwotnie pochodzi on od greckiego, oznaczającego oryginalnie posłaniec

W biblijnym Starym Testamencieanalogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאךmal’ach – co również znaczy „posłaniec”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno gr. angelos jak i hebr. mal’achoznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze. Różnica na poziomie językowym pojawia się dopiero w łacińskim tłumaczeniu Biblii: gdy mal’ach bądźangelos ma oznaczać posła ludzkiego, tłumacz używa słowa nuntius lub legatus – gdy zaś ma oznaczać posłańca boskiego, pojawia się słowo angelus, będące oczywiście zlatynizowaną formą gr. angelos.

 

Anioł Stróż 

Wierzeniach chrześcijańskich istota niematerialna, anioł, mająca pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem i pełnić funkcję indywidualnego opiekuna.

Wiara w nie opiera się m.in. na tekstach biblijnych. W Księdze Hioba opisany jak „obrońca jeden z tysiąca”.

Uważa się, że każdy człowiek posiada swojego Anioła Stróża (tak głosił m.in. Bazyli Wielki).


ANGEL

Being spiritual in many religions, which is used in various ways fills the thoughts of God.

The word angel penetrated into the Polish language from Czech, who owes his mission of Cyril and Methodius. Originally, it comes from the Greek word ἄγγελος (Angelos, according to the pronunciation Byzantine ánhielos), originally meaning "messenger".

In the Bible's Old Testamencieanalogiczne spiritual beings are called in Hebrew מלאך, mal'ach - which also means "messenger."

It should be noted that both gr. angelos and Hebrew. mal'achoznaczają messenger in general, without prejudging its human or spiritual nature. The difference in the level of language appears only in the Latin translation of the Bible: when mal'ach bądźangelos is meant to deputy human translator uses the word nuntius or legatus - when the divine messenger is intended to mean, you see the word angelus, which of course Latinized form of the game. Angelos.

 

 

Guardian Angel

Christian belief of being immaterial , angel, having to mediate between God and man, and act as an individual caregiver.

Faith is not based on , among others, on biblical texts . In the Book of Job is described as a " defender one out of a thousand " .

It is believed that each man has his guardian angel ( he preached, including Basil the Great ) .


Anioł

Additional Hints (Decrypt)

Fxvrehw fjn zbqyvgjr j avrob. / Nvz uvf cenlre vagb gur fxl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)