Skip to content

Ωhm je zakon Mystery Cache

Hidden : 11/17/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad se nahaja na lepi lokaciji v bližini Polzele. Pri iskanju boste obvezno potrebovali MULTIMETER oz. OHM METER, saj je za najdbo potrebno izmeriti upore, ki se nahajajo na prvi stopnji. Priporočamo, da če nimate elektrotehniškega ali katerega podobnega znanja, da pri računanju uporabite pomoč s spleta. PRI ISKANJU POTREBUJETE MULTIMETER oz. OHM METER. FOR SUCCESSFULLY FINDING YOU NEED MULTIMETER or OHM METER.

Prvo točko zaklada najdete tako, da izračunate 1. sklop nalog. Na koordinatah, ki ste jih izračunali morate s pomočjo MULTIMETRA / OHMMETRA izmeriti vrednost podanih uporov, ki jih potem s pomočjo tabele vnesete v koordinatni zapis in tako dobite cilj. Pri računanju si lahko pomagate s pomočjo oz. osnovami, ki se nahajajo na dnu zapisa ter morda s kakšnim spletnim orodjem, če pa še vseeno ne bo šlo, pa lahko pošljete sporočilo in vam bomo z veseljem pomagali. Veliko elektrotehniške sreče!

The first location of treasure you need to calculate the first set of tasks. On the grid, you need to calculate by using a multimeter / ohmmeter to measure the value of resistors made by then with the help of the table enter the equations and thus get a goal. When calculating help you through Oz. the basics of which are located at the bottom of the record, and perhaps with some online tool, but if it still does not work, you can send a message and we will be happy to assist you. Many Electrotechnical luck!


1. DEL

 

 1. Katera izmed spodnjih trditev je pravilna? Ugotovi pravilno kombinacijo oznake, enote in imena veličine.

   

IME

OZNAKA

ENOTA

 

Upornost

R

F (Farad)

{A= 1}

Kapacitivnost

f

Ω (Ohm)

{ A= 5}

Moč

C

W (Watt)

{ A= 8}

Frekvenca

P

Hz (Hertz)

{ A= 3}

Induktivnost

L

H (Henry)

{ A= 7}

 

 

2.A) S pomočjo barvne lestvice določite vrednost upora na sliki:

 • 1000 kΩ ± 1% {B1= 9}
 • 1000 Ω ± 0,5% {B1= 2}
 • 100 kΩ ± 1% {B1= 6}
 • 100 Ω ± 1% {B1= 7}
 • 10kΩ ± 1% {B1= 3}

 

B) Kakšno barvno oznako ima upor z vrednostjo 47kΩ ± 5 % ?

- VIJOLIČNA, ČRNA, ORANŽNA, ZLATA {B2= 4}

- MODRA, ROZA, ZELENA, BELA, SREBRNA {B2= 8}

- RUMENA, RDEČA, RJAVA, ČRNA, ZLATA {B2= 5}

- RUMENA, VIJOLIČNA, ORANŽNA, ZLATA {B2= 3}

- RUMENA, RDEČA, ZELENA, ZLATA {B2= 1}

 

Vrednost B dobiš tako, da rešiš: B1*B2+B1+B2-6

 

3. Električni porabnik je priključen na slovensko omrežno napetost in ima upornost 851,8 Ω. Kolikšen tok teče skozi porabnik? Zaokroži na dve decimalni mesti natančno.

 • 0,27 A {C= 5}
 • 0,22 A {C= 1}
 • 0,15 A {C= 9}
 • 0,31 A {C= 7}
 • 0,29 A {C= 3}

 

4. Izračunaj skupno (nadomestno) upornost vezja na sliki.

 • 3,5 Ω {D= 5}
 • 4 Ω {D= 2}
 • 4,5 Ω {D= 7}
 • 5 Ω {D= 1}
 • 5,5 Ω {D= 3}

 

Ko izračunate vse potrebne črke, jih vstavite v spodnje koordinate, in dobite lokacijo prve točke. Pri računanju ne množite oklepajev. Upoštevajte le seštevanje in odštevanje!!! NE MNOŽI OKLEPAJEV!!!

 

N 46o 1A.((B – A) + (C – D)) (A – C)0

E 015o 0(C – D).D(B – A)0

 

2. DEL

Ko si uspešno izmeril vse upore, dobljene vrednosti primerjaj z vrednostmi v tabeli (k pomeni kilo ohme). Vsaka vrednost ti da številko, ki jo vstavi v spodnje koordinate in tako si dobil nahajališče cilja.

R (v )

številka

R (v k)

številka

47

11

1

18

56

4

1,2

5

82

16

4,7

9

1000

18

12

14

100

4

2,2

2

180

13

56

12

220

6

180

15

470

7

270

20

560

19

390

3

820

6

470

10

 

N 46o 17.(E*F*G*H) - 214

E 015o 03.(F*G*H*I) + 491

* Pomeni znak za množenje

Vsi upori imajo 5% toleranco, kar pomeni da pride do odstopanja.


1. PART

 1. Which of the following statements is correct? Determine the right combination of tags, units and names of size.

NAME

TAG

UNIT

 

Resistance

R

F (Farad)

{A= 1}

Capacitance

f

Ω (Ohm)

{ A= 5}

Power

C

W (Watt)

{ A= 8}

Frequency

P

Hz (Hertz)

{ A= 3}

Industance

L

H (Henry)

{ A= 7}

 

2.A) Using the color gamut set the value of resistance in the picture:

B) What color code has the resistor with a value of 47kΩ ± 5%?

 • PURPLE, BLACK, ORANGE, GOLD {B2= 4}
 • BLUE, PINKY, GREEN, WHITE, SILVER {B2= 8}
 • YELLOW, RED, BROWN, BLACK, GOLD {B2= 5}
 • YELLOW, PURPLE, ORANGE, GOLD {B2= 3}
 • YELLOW, RED, GREEN, GOLD {B2= 1}

 

The value of B is obtained by solve: B1 * B1 + B2 + B2-6

 

3. Electrical device is connected to the Slovenian network voltage (230V) and has the resistance of 851.8 Ω. How much current flowing through the consumer? Rounded to two decimal places.

 • 0,27 A {C= 5}
 • 0,22 A {C= 1}
 • 0,15 A {C= 9}
 • 0,31 A {C= 7}
 • 0,29 A {C= 3}

4. Calculate the total (alternate) resistance in the circuit on picture:

 • 3,5 Ω {D= 5}
 • 4 Ω {D= 2}
 • 4,5 Ω {D= 7}
 • 5 Ω {D= 1}
 • 5,5 Ω {D= 3}

 

When you calculate all the letters, put them in the bottom coordinates, and get the location of the first point. When calculating not multiply brackets. Please note only addition and subtraction !!!

 

N 46o 1A.((B – A) + (C – D)) (A – C)0

E 015o 0(C – D).D(B – A)0

 

2. PART

When you measure all resistors, the value obtained Compare the values in the table (k means klio ohms). Each value you to the number you inserted the following coordinates and so you get the location of the target.

R (in )

number

R (in k)

number

47

11

1

18

56

4

1,2

5

82

16

4,7

9

1000

18

12

14

100

4

2,2

2

180

13

56

12

220

6

180

15

470

7

270

20

560

19

390

3

820

6

470

10

 

N 46o 17.(E*F*G*H) - 214

E 015o 03.(F*G*H*I) + 491

* Pomeni znak za množenje

 

All resistors have a tolerance of 5%, which means that a deviation occurs.


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE:

Za določanje vrednosti upora si pomagajte s tabelo ali s kakšnim od spletnih orodij:

Ohmov zakon je povezava med električnimi veličinami. Povezuje napetost (U), tok (I) in upornost (R). Ime je dobil po nemškem fiziku Georgu Simonu Ohmu. Po njem se imenuje tudi enota za upornost ohmi (Ω). Osnovna enačba Ohmovega zakona je: U = I * R . Enačbo, ki jo potrebujemo pri zgornji nalogi pa dobimo tako, da iz podane enačbe izrazimo veličino, ki jo iščemo.

 

Pri računanju skupne oz. nadomestne upornosti je pomembno, da smo pozorni za katero vrsto vezave gre. Torej poznamo zaporedno in vzporedno vezavo porabnikov. V našem primeru gre sicer za sestavljeno, vendar ni računanje nič drugačno. Pri zaporedni vezavi se upornost sešteva, torej je osnovna enačba za računanje upornosti pri zaporedni vezavi naslednja: Rn = R1 + R2 + R3 Za računaje nadomestne upornosti vzporedne vezave pa uporabimo naslednjo enačbo: Rn = (R1 * R2) / (R1 + R2) Pri računanju danega primera pa pozor! V vezju imamo dve vzporedni vezavi. Če boste imeli pri računanju težave pa lahko pošljete sporočilo.


BASICS OF ELECTROTEHNIC

To determine the resistance values refer to the table or with any of the online tools:

Ohm's law is a connection between the electrical quantities. It connects the voltage (U), current (I) and the resistance (R). It was named after the German physicist Georg Simon Ohmu. After it is called a unit of resistance ohms (Ω). The basic equation is Ohm's Law: V = I * R. The equation that we need in the upper orders we get it from the given equation expressing the greatness that you are looking for.

 

When calculating the total respectively. Alternatives resistance, it is important that we pay attention to the type of bonding goes. So there are Series and Parallel consumers. In our case the composite, but not calculating anything different. In the series circuit, the resistance adding, therefore, the basic equation for calculating the resistance in series connection as follows: Rn = R1 + R2 + R3 etc. For Compute alternative resistivity parallel configuration using the following equation: Rn = (R1 * R2) / (R1 + R2) In the calculation of the case but beware! In the circuit we have two parallel connection. If you have a problem with calculating you can send the message.

 

GEOCHECK JE ZA 1. STOPNJO!!!              GEOCHECK IS FOR STAGE 1!!!

Check your solution

Additional Hints (Decrypt)

1.fgbcawn/fgntr: Gn'iryvxn / Gur ovt bar
2.fgbcawn/fgntr: Mnirgvšpr cbq fxnypb / Furygre haqre gur ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)