Skip to content

ZPJM #11 - zamek Velke Nemcice Traditional Geocache

Hidden : 08/28/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá tradiční cache u zanedbaného zámku v městysu Velké Němčice
[ENG] An easy traditional cache at the devastated chateau in the village Velké Němčice

[CZE]
Zanedbané památky jižní Moravy - serie

Úrodná oblast jižně od Brna byla odpradávna osídlena, a obzvláště z období středověku a novověku je zde množství stavebních památek. Zatímco některé z nich, zejména ty nejvýznamnější, jsou pečlivě udržované, velké množství těch méně atraktivních chátrá, pokud už nebyly zcela zničeny. A právě těmto stavbám, které jejich majitelé ještě nestihli bud totálně přestavět podle svých představ nebo je nenechali spadnout, je věnována tato série. Přestože jsou památkově chráněné, je totiž možné, že za pár let již nebudou existovat, a na jejich místě bude třeba nový supermarket, rodinné domky nebo kancelářská budova. Ale třeba naopak budou mít štěstí a budou znovu zrekonstruovány do své původní podoby, i když už budou sloužit jiným účelům.

Každá cache série obsahuje písmeno a dále úkol, při jehož splnění na místě získáte číslo, které nalezenému písmenu přiřadíte. Tato data pak pomohou získat souřadnice umístění bonusových cache. Série obsahuje 16 základních cache, ke každé čtveřici je jedna bonusová, a nakonec je vše završeno superbonusovou, kterou si může odlovit ten, který najde všech 20 cache. Pokud některá památka bude zachráněna nebo naopak zmizí, bude nahrazena jinou, bonusové číslo zůstane stejné.

[ENG]
Neglected landmarks of southern Moravia - series

The fertile area south of Brno was inhabited from of old, and there are lots of especially medieval and modern landmarks there. While the most remarkable of them are well maintained, lots of the less atractive deteriorates if they haven't been totaly destroyed. This series is devoted to those buildings which haven't been totaly rebuilt by their owners according to their ideas or which haven't been destroyed yet. Although they are protected it is possible that they won't exist in several years and will be replaced by a new supermarket, family houses or an office building. Or they could be eventually lucky and will be reconstructed to their original appearance though they will have other purpose.

Every cache of the series contains a letter and a task which has a number as a result. This number you will assign to the letter. These data will help you to find out the coordinates of the bonus caches latter. The series consists of 16 basic caches. Every four caches help to find one bonus cache and all 20 caches are necessary for finding the superbonus cache at the end. If any building will be saved or will disappear, it will be replaced by another one with the same bonus number.

Do série jsou zařazeny tyto cache/The caches of the series:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn archivováno/archived
ZPJM #9a - dvůr Alinkov
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice archivováno/archived
ZPJM #10a - Hildegardin dvur
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archivováno/archived
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonusové cache/Bonus caches:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Další významné zanedbané památky nezařazené do série, protože již mají vlastní cache:
Other important neglected monuments not included in the series due to having their own cache:

GC1TV6Z Miroslavsky zamek - zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560archivováno/archived
GC2KJ1E Loucky klaster - klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967 archivováno/archived
GC4ZACV Loucky nahon - klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967archivováno/archived
GC10BEK Jaroslavicky zamek - zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398 archivováno/archived
GC7Y0QP Zamek Jaroslavice - zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398 archivováno/archived
GC95NA8 Poznáváme Jaroslavice - zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398


Velké Němčice

[CZE] Mestys Velké Nemcice leží asi 20 km jižne od Brna na bývalé hlavní silnici na Breclav, která vede dnes soubežne s dálnicí D2. Kolem protéká reka Svratka ve svém puvodním korytu se zbytky lužních lesu v okolí. Více informací o obci se dozvíte zde

Místo, kde stojí dnešní budova „Zámku“, je nejstarším v obci. V polovine 13. století byly Nemcice v majetku velehradského kláštera cisterciáku, kterí zakládali ve vesnicích dvorce (grangie). Podle vyvýšeného místa se dá soudit, že takový dvorec stával v místech dnešního „Zámku“. Ve dvorci žili príslušníci kláštera, kterí zde spolecne pracovali. Podobné dvorce stály také v Zajecí, Kobylí, Velkých Pavlovicích a v Pouzdranech. Snad ve 14. století, kdy vesnice i s dvorcem byla klášterem zastavena panu Milotovi z Tvorkova, byl dvorec prebudován na tvrz. Rodina a potomci pana Miloty drželi Nemcice do roku 1492. Tehdy je získal mocný feudál Vilém z Pernštejna. Pernštejnové drželi vesnici s tvrzí do roku 1549. V tomto roce se stal vlastníkem králuv rádce Zikmund Heldt z Kementu. Tomu stávající tvrz nevyhovovala, a tak ji prebudoval. Cituji kroniku: „Tvrz s kamenými zdmi okolo, s vežemi, branou, zdvíhacím mostem s fortnami, s baštou a vežickami. Takže nové sídlo bylo považováno v tý dobe za ozdobu zeme Moravské.“ Toto sídlo bylo v povyšovací listine císare Ferdinanda ze dne 8. zárí 1562 povýšeno na zámek. Zikmund zamýšlel z Velkých Nemcic vybudovat mesto a své sídlo. Tyto plány mu prekazila smrt v roce 1564. V dalších letech menilo mestecko casto majitele a v roce 1605 bylo nájezdem Bockajovcu celé vypáleno. Po obnove postihlo mestecko v první polovine 17. století drancování ješte nekolikrát (Gábor Bethlen, Švédové). Po tricetileté válce se majitelé opet rychle strídali. Byli to Boskovicové – jejich znak je na zadní cásti budovy, dále Serenyiové. Jejich znak, z cásti ponicený, je ve sklepe zvaném „Hluboký“. V polovine 17. století to byli Montrochierové, kdy Jan dal prestavet kostel a zámek približne do dnešní podoby. Roku 1774 koupil Velké Nemcice kníže Karel z Ditrichštejna a zámek i vesnice se staly soucástí židlochovického panství. Zámek s prilehlými budovami musel být rozsáhlý. V kronice je údaj o poctu komínu, bylo jich 18. V 19. století patrila vesnice príslušníkum panovnického rodu. Tento stav trval až do roku 1918, kdy nove vyhlášená republika zkonfiskovala všechen majetek Habsburku. Zámek i velkostatek byl pronajat až do roku 1945. Po válce získal budovu státní statek. V roce 1948 byla na „Zámku“ zrízena škola, která zde byla až do roku 1990. V dnešní dobe je budova pronajata ruzným firmám ke komercnímu využití. K „Zámku“ patrila také zahrada a dve sýpky – jedna vedle zahrady (dnes zbourána) a druhá zvaná „Pivovar“. Zámecká zahrada zanikla v letech 1945–46. Byla v míste, kde dnes stojí budovy obecního úradu, kina s pohostinstvím a materské školy. V zahrade stávaly sochy, které dnes zdobí príjezd ke kostelu v Židlochovicích. Nalézal se zde i velký skleník pro pestování teplomilných rostlin. V pozadí, na mírném kopci, stála zámecká kaple zvaná „Kaštílek“ postavená v 18. století. Ta je v památkové péci, ale v dezolátním stavu.
František Válka, kronikár obce, 14.8. 2008 (upraveno)

Zdroj: www.hrady.cz

Soucasný stav
Císlo rejstríku ÚSKP: 101852 (od 9.6.2006)
Vlastník: Ceská reublika - LV 60000
V soucasnosti je budova opuštená, nesídlí zde žádná instituce a i restauracní zarízení, provozované nájemcem, není v provozu.

[ENG] The township Velké Nemcice is situated about 20 km to the south from Brno on the recent main road to Breclav next to the highway D2. The river Svratka in its original watercourse with rests of floodplain woods flows along.
The place with the building is the oldest part of the village. It was owned by Cistercian cloister in Velehrad i the 13th century. Probably a farmyard was standing at this place. Maybe it was rebuilt into a stronghold in the 14th century when the village with the farmyard was pledged to the Lord Milota from Tvorkov. The family Milota owned Nemcice till 1492 when the mighty feudal Vilém from Pernštejn got it. The family Pernštejn owned the village with the stronghold till 1549. The king's counselor Zikmund Heldt from Kement obtained it in this year. He didn't like the stronghold and he let to rebuilt it into one of the beat seats in the country. It was raised by the emperor Ferdinand into chateau on September 8, 1562. Zikmund wanted to make a town from Velké Nemcice. This plan was cancelled by his death in 1564. The village often changed the owners in next years and it was burnt down in 1605. After reconstruction in the first half of the 17th century it was plundered several times, for example by Gábor Bethlen or Swedes. The owners often changed after the Thirty Years war as well. The family Montrochier rebuilt the church and the chateau in the half of the 17th century into the present shape. The prince Karel from Diettrichstein bought Velké Nemcice in 1774 so that it became a part of Židlochovice manor. The chateau with other buildings was probably big, because it had 18 chimneys. The village was owned by ruling Habsburg family in the 19th century. After 1918 it was confiscated by the new republic. The chateau with the farmyard was rented out till 1945. After 1948 there was a school there till 1990. Nowadays it is rented out to different firms for a commercial use.
František Válka, chronicler of the village, 14.8. 2008 (shortened)

Source: www.hrady.cz

[CZE] Úkol pro získání bonusového císla:
Zjistete kolik je kilometru od zámku na severní pol na kamenném smerovníku pred zámkem (waypoint BONUS). Sectete všechny císlice ctyrciferného císla a priradte toto císlo k písmenu naleznému v cache.

[ENG] The task for getting the bonus number:
Found out how many kilometers is from the chateau to the North Pole on the stone guidepost in front of the chateau (waypoint BONUS). Then count all the four numerals and add the calculated number to the letter found in the cache.

Fotografie dokumentující zmenu stavu, at už k lepšímu ci horšímu jsou vítány, prosím pouze o vynechání spoilujících obrázku.

Upozornení
Pri lovu prosím o maximální opatrnost, protože domorodci jsou ostražití a podezrívaví.
Obtížnost terénu se týka posledního 1 metru.
Cache je dále od zámku z důvodu možné kolize s níže uvedenou cache a z důvodu nemožnosti umístit ji blíže kvůli soukromým pozemkům, na kterých by mohla prípadne být ukryta, nebo přes které by se k ní muselo jít. Za to se omlouvám.

Doporucení
Pokud již nemáte odlovenou, tak vrele doporucuji pro seznámení se zajímavými sakrálními památkami mestyse multicache Farni kostel - Velke Nemcice

Varování !
Cache musela být přemístěna na nové, hůře dostupné místo kvůli neopatrným lovcům, kteří se dostali do konfliktů s místními, kteří si sice neoprávněně nárokují cizí pozemek za svůj, ale těžko s nimi o tom diskutovat. Ti zřejmě původní krabičku, která přežila i opravu mostu, odstranili. Po rekonstrukci vozovky a mostu navíc přibyla svodidla komplikující přístup. Současné umístění na pravé straně ve směru z Velkých Nemčic na druhé straně mostu by mělo být nekonfliktní, bohužel přístup je ještě trochu horší a vyžaduje opatrnost. Proto zvažte, jestli vám ten bod stojí za to, pro odlov bonusových keší není potřeba.

Additional Hints (Decrypt)

Wfrz i fhpuh cbxhq arcevwqr cbibqra-mn pvuybh/V nz ng n qel cynpr vs gurer jvyy abg or n sybbq-oruvaq n oevpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)