Skip to content

<

Sobeslavska blata 13 - Debrnik a Vlastibor

A cache by WildWest-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/02/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vlastibor je jednou z nejvetších vesnic Sobeslavských blat a do její správy spadají i dve sousední vesnicky – Záluží a Svinky. Nedaleko pres les se nachází mnohem menší vesnice Debrník.


Tato keška je soucástí série Sobeslavská Blata. Série, která vás provede po vesnickách kolem Sobeslavi a Veselí nad Lužnicí a ukáže vám prírodu, architekturu i místní zvyky.

Nezapomente si z první strany logbooku opsat bonusové císlo.

Serie Sobeslavska blata

This cache belongs to series Sobeslavska Blata. This series show you villages around Sobeslav and Veseli nad Luznici and show you local nature, architecture and habits.

Don't forget for bonus number. It's on first page in logbook.


Vlastibor

Název Vlastibor nepochází od borení domu ci cehokoliv jiného, jak si vetšina lidí myslí. Puvodne se totiž tato ves nazývala Lastibor, a to snad po cloveku jménem Lastibor (patrne to byl vlastník dvora nebo nejaký zeman). Ríká se, že kterýsi lastiborský ucitel prý z duvodu snazší výslovnosti pridal do názvu obce na jeho zacátek písmeno V. První písemná zmínka o obci Vlastibor u Sobeslavi je z roku 1354 (Wlastibors). V roce 1886 mela 406 obyvatel, nyní zde žije asi polovina. Vlastibor byla po dlouhá staletí prevážne zemedelskou vsí a lidé žili hlavne z výnosu polí, luk a lesu, které obdelávali. Obec má tri cásti, a to Velkou stranu (jižne od Bechynského potoka, postavenou v 15 století), Malou stranu (severne od potoka, vystavenou až v 19. století) a Pankrác, která zaujímá východní cást vesnice. Malá strana je typická svými obrovskými staveními, posunutými do zahrad. Zato Velká strana se skládá z usedlostí, usporádaných do dvou rad.

Vlastibor Vlastibor

Architektura - Architektura Vlastiborských domu byla ovlivnena stylem selského baroka, jako v okolních vesnickách. Velký podíl na ní má i jeden z nejlepších stavitelu a místní rodák Martin Paták. V 70. Letech byly vystaveny na dvou místech patrové “bytovky”, které se stavebne vymykají stylu puvodních starších staveb, stejne jako budova kulturního domu u hlavní silnice. Architektonicky zajímavé domy se zdobenými štíty jsou spíše schovány na okrajích obce a na návštevníka tak vesnicka príliš blatsky nepusobí.

 • Stavení c. 34, považované za vrcholné dílo Martina Patáka se zajímavostí v podobe falešných štukovaných vrat
 • Stavení c. 36 postavené roku 1887
 • Stavení c. 38 je zajímavé tím, že je predsazené pred ostatní stavení. Sýpka byla postavena již 1859.
 • Stavení c. 39
 • Stavení c. 40
Vlastibor
Debrník

Debrník je malá nenápadná vesnicka v severní cásti Sobeslavských Blat. Vesnicka nepatrí k nejznámejší, presto její historické jádro bylo roku 2004 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. První zmínka pochází z roku 1421, ale vznik vesnice dle badatelu spadá do drívejší doby. Na pocátku 18 století byla zástavba soustredena kolem hlavní silnice, pozdeji vznikla velká stavení v severní cásti. Dríve se tu nacházela také náves a to v západní cásti obce v místech dnešního rybnícku. Nejzajímavejší stavby jsou:

 • Sýpka stavení c. 3.
 • Stavení c. 7
 • Stavení c. 31 (1886)
 • Stavení c. 9 a 10, která jsou však na pokraji zborcení
Debrník Debrník
Roubená stavení

Takovýchto roubenek dríve bývalo na blatech spousty, byly však casto omítnuty tak, že casto ani majitelé neví, že bydlí v dreveném dome. Casto tyto domy nejsou roubené celé, ale jako Svinenská stodola štítovou stenu zdenou a bocní zdi roubené. Vetšinu roubenek však potkal úplný zánik a dnes se na blatech nachází pouze tyto:

 • Svinky u Sobeslavi (roubená stodola)
 • Komárov (pravdepodobne je to stavba z pozdejší doby)
 • Vlastibor (dve kulny nebo stodulky, obe jsou videt z prostoru návsi)

V blízkosti Sobeslavských blat se roubené stavby nachází také v Porežanech, Porežánkách, Bechynské Smolci, Sudomericích u Bechyne a Bošilci.

Informace o keši

Jelikož je keš spolecná obema vesnicím, je možné si jí odlovit z obou stran. Vlastiborská varianta je o neco pohodlnejší. Samotná keš se nachází v prostoru mezi vesnicemi, které jsou propojeny zpevnenou cestou. Presto je vhodnejší udelat si krátkou procházku ci k finálce popojet na kole.

Zacátek ve Vlatibori:
Po príjezdu do Vlastibore zaparkujte svuj automobil na návsi poblíž kaplicky a v nedalekém okolí zjistete nekolik údaju. Všechna tato místa se odsud nachází do nekolika desítek metru a jsou na první pohled viditelná.

ABCD – Najdete krížek venovaný památce manželu Janovi a Marii Ševcových a získejte letopocet ABCD.

EF – Kousek vedle se nachází památník obetem první svetové války. Spocítejte, kolik místních rodáku tehdy položilo život za vlast EF.

Zacátek v Debrníku:
Krížek se nachází na východním okraji vesnice. Druhá zastávka je na druhé strane vesnice u návesního rybnícku.

ABCE – Letopocet na krížku.

Druhou budovou, pro nalezení je místní hasicstká zbrojnice, na které je letopocet ve tvaru XYFF

D = Y - 3

Finálka:
Samotnou finálku naleznete na souradnicích:

N49 15 . (B+E) (D-A) (B-D) E14 38. (F+F) (C-B+E) (A+E)

ENGLISH Listing

Vlastibor is one of the biggest villages in Sobeslavska blata and to his administration belongs two smaller villages – Zaluzi and Svinky. Near Vlastibor behind the forrest, there is located small village Debrnik.

Vlastibor - The name Vlastibor doesn’t come from word destroying (borit means destroy) as a lot of people think. The first name of this village was Lastibor and the name comes from name Lastibor (some outhouse owner or squire). After years some Lastibor teacher changes the name to Vlastibor, because this name has easily pronunciation. The first mention about Vlastibor comes from 1354. In 1886 there lived 406 people but now there live only a half. Vlastibor was an agriculture village and people survived thanks to earnings from fields, meadows and forests. Village has 3 districts: Velka strana (south from Bechynsky potok, built in 15. century), Mala strana (north from Bechynsky potok, built in 19. century) and Pankrac on the east side of the village.

The houses in Vlastibor was built in the style of folk baroque as in surrounding villages. The main worth on local architecture has bulder Martin Patak, who had been born there. There was built a lot of new houses and new culture house in 1970, but this houses doesn’t look nice. The most interesting houses are hidden on the border of the village, so the village doesn’t look like so nice as the other villages.

 • Outhouse n. 34, it’s life-work of local builder Martin Patak
 • Outhouse n. 36 (1887)
 • Outhouse n. 38 (1859)
 • Outhouse n. 39
 • Outhouse n. 40

Debrník – Debrnik is small inconspicuous village in the north part of Sobeslavska Blata. This village isn’t so known as the other villages, but his historical part was decelerated as Village monument zone since 2004. First mention about Debrnik is from 1421, but the village was originated earlier. At the beginning of 18 century there were a few houses along the main road, later there were built new outhouses at the north part. There were small village square at the western part at the place, where is small pond now. The most interesting houses are:

 • Granary n. 3.
 • Outhouse n.7
 • Outhouse n.31 (1886)
 • Outhouse n. 9 a 10, which are hardly dammaged

Timber houses – Before two centuries, there were many timber houses in Blata. Most of them were demolished or plastered (so they look like as brick house). Now there isn’t so many timber houses, you can find it there only in these villages:

 • Svinky u Sobeslavi (timber barn)
 • Komárov
 • Vlastibor (two outhouses)

Next timber houses are in villages around Blata – Porezany, Porezanky, Bechynska Smolec, Sudomerice u Bechyne and Bosilec.

How to find cache?

You can find this cache from both sides - from Debrnik or from Vlastibor, but the Vlastibor is much easier. The cache is located between villages which are connected by not so good road. The better idea is let the car in the village and go for a walk or by bike.

Start in Vlastibor:
After arrival to Vlastibor, park your car on the village square and look around and find some information. All this places are only few meters from cache starting coordinates and they are good visible.

ABCD – Find a memorial cross dedicated to Jan and Marie Sevcovi. Find an era and this is ABCD.

EF – Only few meters, there is a memorial of World War 1 victims. Count, how many people from this village died. This is a number EF.

Start in Debrnik:
The cross is located on east border of the village near the main road. The second stage is on the opossite part of the village near the village pond.

ABCE – The era on the cross on the east part of the village. Then you have to find house of volunteer firemens and there is an era XYFF.

D = Y - 3

Final:
The final cache you’ll find after short walk in coordinates:

N49 15 . (B+E) (D-A) (B-D) E14 38. (F+F) (C-B+E) (A+E)

Zdroj / Source: Mesícník Sobeslavská hláska 2010 (10,11,12); Toulky po blatech; Obec Vlastibor; Lidová architektura jako identifikacní znak etnografické rajonizace na príkladu Blat a Kozácka - Magisterská diplomová práce Zuzany Novákové

Poslední úprava listingu: 6.8.2011
Poslední úprava v terénu: 2.4.2011

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM: Irgfv arm bfgngav
RA: Ovttre guna gur bguref

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.